Gwasanaethau 

 

Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn darparu ystod o wasanaethau i gleientiaid ar draws Pen-y-bont.

Rydym yn darparu gwasanaeth 'holistig' sy'n golygu ein bod yn ceisio cefnogi cleientiaid gyda gwaith penodol ond hefyd gydag unrhyw waith arall, cymorth neu ymyriad a fyddai o fudd i'r cleient. Gall hyn gynnwys cyfeirio at gyrff eraill a all gynorthwyo mewn meysydd lle na allwn ni wneud hynny.

Mae gwasanaethau yn cynnwys eich cynorthwyo i wella, trwsio neu addasu eich cartref ac maent ar gael i unigolion 60 oed neu drosodd, neu o unrhyw oedran gydag anabledd. Gellir codi tâl am rai gwasanaethau yn dibynnu ar gymhwyster.

Dewiswch wasanaeth islaw i ganfod mwy.

Gwasanaeth Cymorth Gwaith Achos Craidd

Os ydych chi’n 60 oed a throsodd, gall ein gwasanaeth ymweliadau cartref ddarparu cyngor, gwybodaeth a chymorth am ddim i chi, wedi eu teilwrio ar gyfer eich anghenion unigol. Bydd ein gweithiwr achos profiadol yn dod i’ch cartref ac yn gwrando ar eich anghenion.

Gall ein tîm Gwaith Achos profiadol ymweld â chi yn eich cartref i wrando a thrafod unrhyw faterion sydd ar eich meddwl a dod o hyd i ddatrysiadau unigol ar eich cyfer. Gallwn gynnig ar eich cyfer:

 • Cymorth - Gall Gweithwyr Achos ddarparu cymorth ac anogaeth bersonol wrth i gleientiaid baratoi a delio gyda’r tarfu a all gael ei achosi gan unrhyw waith addasu/adeiladu.
 • Cysylltu ar ran y cleient – Rydym yn gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng y cleient, teulu neu ofalwr o fewn gwahanol sefydliadau a chyrff statudol sy’n darparu cymorth.
 • Ceisiadau - Gallwn ymweld â chartref cleient i helpu i lenwi ffurflenni fel ceisiadau am Grant Llywodraeth Leol a cheisiadau Lwfans Gweini.
 • Dangos y Ffordd - byddwn yn dangos yn ffordd a chysylltu ar ran cleient gyda sefydliadau addas ar gyfer cymorth wedi ei deilwrio’n arbennig ar gyfer anghenion y cleient; er enghraifft, Canolfan Cyngor ar Ynni, yr Adran Gwaith a Phensiynau, y Lleng Brydeinig Frenhinol, Age Cymru a Prosiect Cymorth Unedig Sir Gaerfyrddin.
 • Dewisiadau Grantiau/Cyllid - Byddwn yn trafod pa waith trwsio ac addasu sydd ei angen arnoch,  beth yw’r datrysiadau posibl, ac yn cynnig cyngor ar ffynonellau ariannol fel Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl, hunan-ariannu neu gyllid buddiannol ar gyfer y gwaith y penderfynwyd fod angen ei wneud gallwn helpu gyda llenwi ffurflenni neu waith papur arall.
 • Gwres Fforddiadwy - Rydym yn darparu cyngor, cymorth a datrysiadau ynglŷn ag effeithlonrwydd ynni gan gynnwys dewisiadau cyllid, dyled ynni, newid tariff a darparwyr, Disgownt Cartref Cynnes a Chofrestru Gwasanaeth Blaenoriaeth.
 • Gwirio Budd-daliadau - Mae gennym wasanaeth gwirio budd-dal lles y gallwn ei gwblhau ar eich rhan i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o’r cael  incwm sydd ar gael. Byddwn yn eich cyfeirio at y gwahanol fudd-daliadau er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn popeth sy’n ddyledus i chi. 

            Dolen gweithio allan budd-daliadau lles

            http://www.turn2us.org.uk/benefits_search.aspx

 • Iechyd – Byddwn yn cyfeirio cleientiaid ar gyfer asesiadau Therapi Galwedigaethol i benderfynu pa offer ac addasiadau sydd orau ar gyfer eu hanghenion iechyd. Mae gennym hefyd aseswyr hyfforddedig sy’n gallu asesu ar gyfer addasiadau graddfa fach.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Rhaglen Addasiadau Brys

Caiff y cyllid ar gyfer y Rhaglen Addasiadau Brys ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pobl sydd mewn ysbyty yn disgwyl mynd adref, neu wedi mynd adref o'r ysbyty yn ddiweddar neu mewn risg  gael eu derbyn i ysbyty neu i gartref gofal.

I gael cymorth grant, mae'n rhaid i atgyfeiriadau ddod gan weithiwr proffesiynol iechyd neu wasanaeth cymdeithasol e.e. therapydd galwedigaethol. Gallwn hefyd roi cyngor i chi ar sut i gael mynediad i'r cyllid yma a siarad gyda'r asiantaeth atgyfeirio ar eich rhan.

Mae enghreifftiau o'r mathau o waith yn cynnwys:

 • Canllawiau bach/canllawiau cydio
 • Mynediad i gyfleusterau toiled
 • Newid lleoliad switshis/socedi golau
 • Darparu canllawiau grisiau

 • Steps and half steps
 • Door entry Systems
 • Assistive Technology
 • Repair to stair tread / timber floors
 • Levelling concrete floors
 • Improve Lighting interior/exterior
 • Heating Repairs to main living areas
 • Fitting carpet strips
 • Relaying paving stones
 • Additional Sockets
 • Telephone Extensions

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Ymdopi’n Well

Mae Ymdopi’n Well yn brosiect tair blynedd sy’n cael sy’n cael ei ariannu gan Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru. Mae’r gwasanaeth yn cael ei arwain gan Care & Repair Cymru mewn partneriaeth ag RNIB Cymru, Gweithredu ar Golled Clyw Cymru ac Asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru.

Os ydych chi’n 50 oed a throsodd, yn berchen eich cartref, yn byw mewn lle wedi ei rentu’n breifat neu mewn tai cymdeithasol, gall Gweithiwr Achos Ymdopi’n Well gynnig cyngor a chymorth am ddim i’ch helpu i sicrhau gwelliannau ac addasiadau angenrheidiol i’ch cartref.  

Mae gan weithwyr achos Ymdopi’n Well arbenigedd penodol mewn effeithiau colli golwg, colli clyw a/neu nam deublyg ar y synhwyrau a sut y mae hyn yn effeithio ar bobl yn eu cartrefi o ran eu diogelwch personol, annibyniaeth a lles ac fe fyddan nhw’n darparu cyngor a chymorth ynghylch hyn.   

Lawrlwythwch ein Ffurflen Gyfeirio Ymdopi'n Well a dychwelwch I [email protected]

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Adre o'r Ysbyty

Mae ein gweithwyr achos hefyd yn cynorthwyo cleientiaid sydd yn yr ysbyty ar hyn o bryd ac sydd angen gwaith addasu neu drwsio i'w cartrefi cyn y gallant fynd adre'n ddiogel o'r ysbyty. Gweithiwn yn agos gyda'r tîm rhyddhau o ysbyty, mynychu cyfarfodydd ward a chymryd rhan weithgar yn y broses cynllunio i ryddhau.

Unwaith y cafodd claf ei ryddhau'n ddiogel, mae'r gweithiwr achos yn cynnal ymweliad cartref i weld os oes angen unrhyw waith trwsio a/neu addasiadau mwy yn ogystal â'r angen am gefnogaeth ariannol, cyngor ar fudd-daliadau neu unrhyw wasanaethau eraill perthnasol.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Cartrefi Iach Gofal Sylfaenol

Mae gennym dîm arbennig o weithwyr achos a therapydd galwedigaethol sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda deuddeg meddygfa teulu ym Mwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i ddynodi cleientiaid a fyddai'n cael budd o ymyriad rhagweithiol cynnar yng nghyswllt yr amgylchedd cartref a'u cefnogi i fyw'n fwy cysurus, diogel ac annibynnol gartref.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Technegol

Gall ein swyddogion technegol proffesiynol a phrofiadol eich helpu gydag unrhyw waith trwsio neu addasu y gallwch fod ei angen i'ch cartref.

Gall ein tîm oruchwylio a rheoli prosiect y gwaith drosoch, gan dynnu'r straen a phryder o drefnu'r gwaith eich hunan. Byddant yn cynllunio'r gwaith (yn cynnwys unrhyw luniadau technegol angenrheidiol), canfod beth fydd cyfanswm y costau a chydlynu gyda'r contractwyr i wneud yn siŵr y caiff y gwaith ei wneud yn iawn. Codir tâl am y Gwasanaethau Technegol yma a byddwn bob amser yn rhoi dyfynbris ar ddechrau'r prosiect.

 

Os byddai'n well gennych fod yn llwyr gyfrifol am drefnu'r gwaith eich hunan, gallwn eich helpu i ddod o hyd i gontractor profiadol gydag enw da. Mae gennym restr o gontractwyr ar gael i gleientiaid a hoffai drefnu'r gwaith eu hunain.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Teleofal Bridgelink

Ers 2008 mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr wedi comisiynu'r Asiantaeth i osod systemau larwm teleofal yng nghartrefi pobl hŷn ledled y Fwrdeistref Sirol.

Mae Teleofal yn galluogi pobl i aros yn annibynnol yn eu cartrefi eu hunain drwy ddarparu technolegau sy'n canolbwyntio ar y person i gefnogi'r unigolyn neu eu gofalwyr.

Cynlluniwyd yr offer i gefnogi'r unigolyn yn eu cartref eu hunain a'i deilwra i ddiwallu eu hanghenion. Fel arfer mae Teleofal yn defnyddio synwyryddion a dyfeisiau awtomatig sy'n ei gwneud yn bosibl monitro llesiant unigolyn o bell ac mae'n cyfrannu at iechyd, symudedd, llesiant a diogelwch pobl.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Help Llaw 50+

Mae ein Gwasanaeth Tasgmon yn gwneud gwaith trwsio llai a gwella cartrefi.

Mae ein Tasgmyn yn Aseswyr Dibynadwy a hyfforddwyd sy'n golygu y gallant gynnig mân addasiadau pan maent yn cynnal Gwiriadau Diogelwch Cartref am ddim.

Islaw mae rhestr o rai o'r swyddi y gallwn eich helpu â nhw:

 • clirio a dadflocio gwteri
 • trwsio toiled nad yw'n fflysio
 • gosod canllawiau cydio a chanllawiau bach tu mewn ac o amgylch eich cartref
 • gosod silffoedd a chodi celfi fflat-pac
 • trwsio tapiau sy'n diferu
 • cynyddu eich diogelwch, trwsio cloeon, hyd yn oed gael mynediad os ydych yn colli'ch allweddi
 • trwsio/newid rheiliau llenni a bleindiau
 • gosod bylbiau golau mewnol newydd

Gallwn ddarparu gwasanaeth diogel a dibynadwy ar gost resymol.
Ffoniwch ni i gael mwy o wybodaeth os gwelwch yn dda.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.