Amdanom Ni

Sefydlwyd Gofal a Thrwsio Sir Pen-y-bont ar Ogwr yn 1988 i hyrwyddo byw annibynnol ar gyfer pobl hŷn ac anabl sy'n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Rydym yn gwasanaethu'r holl Fwrdeistref Sirol sydd â chyfanswm poblogaeth o 139,178 a gweithredwn o'n swyddfa ar Heol y Bontfaen ym Mhen-y-bont ar Ogwr. Mae ein gwasanaeth wedi ehangu a datblygu dros y blynyddoedd er mwyn cyflawni anghenion cynyddol pobl hŷn ac anabl yn lleol.

Darparwn arbenigedd safon uchel, cyngor a chefnogaeth ymarferol i bobl hŷn sydd angen gwneud gwaith trwsio, adnewyddu neu addasu eu cartref. Gwnawn hyn i helpu pobl i barhau i fyw'n annibynnol, cysurus, diogel a chlyd yn eu cartrefi eu hunain. Gallwn weithio gydag unrhyw un dros 50 oed sy'n berchnogion cartref neu'n denantiaid sector preifat.

Mae gennym dîm bach o staff sy'n ymroddedig i wneud yn siŵr y caiff ein cleientiaid eu cefnogi yn y ffordd fwyaf priodol. Cynigiwn wasanaeth ymweld â chartrefi holistig sy'n canolbwyntio ar y cleient sy'n galluogi ein staff i dreulio amser gyda chleientiaid i asesu eu hanghenion.

Gallwn helpu drwy:-

  • Gynnal Gwiriad Cartrefi Iach
  • Rhoi cyngor ar opsiynau i drwsio, cynnal a chadw neu addasu eich cartref
  • Helpu i ganfod ffynonellau cyllid ar gyfer unrhyw waith sydd angen ei wneud
  • Cynghori a helpu i wneud cais am y budd-daliadau y mae gennych hawl iddynt
  • Eich helpu i ganfod contractwr neu adeiladwyr lleol, dibynadwy
  • Eich cyfeirio at wasanaethau lleol eraill os oes angen.