Gwasanaethau 

 

Gofal a Thrwsio sir Gaerfyrddin yn darparu ystod o wasanaethau i gleientiaid ar draws sir Gaerfyrddin.

Rydym yn darparu gwasanaeth 'holistig' sy'n golygu ein bod yn ceisio cefnogi cleientiaid gyda gwaith penodol ond hefyd gydag unrhyw waith arall, cymorth neu ymyriad a fyddai o fudd i'r cleient. Gall hyn gynnwys cyfeirio at gyrff eraill a all gynorthwyo mewn meysydd lle na allwn ni wneud hynny.

Mae gwasanaethau yn cynnwys eich cynorthwyo i wella, trwsio neu addasu eich cartref ac maent ar gael i unigolion 60 oed neu drosodd, neu o unrhyw oedran gydag anabledd. Gellir codi tâl am rai gwasanaethau yn dibynnu ar gymhwyster.

Dewiswch wasanaeth islaw i ganfod mwy.

Rhaglen Addasiadau Brys

Rydym yn cael cyllid gan Lywodraeth Cymru i ddarparu gwasanaeth addasiadau brys i bobl yn yr ysbyty sy’n disgwyl cael eu rhyddhau, pobl sydd wedi cael eu rhyddhau o’r ysbyty yn ddiweddar neu bobl sydd mewn perygl o gael eu derbyn i’r ysbyty neu i gartref gofal.

Rhaid i geisiadau am y gwasanaeth hwn gael eu gwneud gan weithiwr proffesiynol ym maes iechyd neu wasanaethau cymdeithasol, e.e. Therapydd Galwedigaethol. Gallwn ddweud wrthych sut mae cael gafael ar y gwasanaeth hwn a gallwn siarad â’r asiantaeth atgyfeirio ar eich rhan.

 • Dyma enghreifftiau o’r gwahanol fathau o waith a gyflawnir:
 • Gosod canllawiau cydio / canllawiau cyffredin
 • Ei gwneud yn haws i rywun gyrraedd toiled
 • Adleoli socedi/switshys golau
 • Darparu canllawiau wrth ymyl grisiau
 • Stepiau a hanner stepiau
 • Systemau rheoli mynediad
 • Technoleg gynorthwyol
 • Atgyweirio lloriau pren / tu uchaf unrhyw risiau
 • Gwneud lloriau concrid yn lefel
 • Gwella goleuadau mewnol/allanol
 • Atgyweirio’r system wresogi yn y prif ardaloedd byw
 • Gosod stribedi carped yn sownd
 • Ailosod fflagiau
 • Darparu socedi ychwanegol
 • Darparu estyniadau i’r ffôn 

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Cymorth Gwaith Achos

Os ydych yn 60 oed neu’n hŷn, gall ein gwasanaeth ymweld â chartrefi roi cyngor, gwybodaeth a chymorth rhad ac am ddim i chi sydd wedi’u teilwra i ddiwallu eich anghenion unigol. Bydd ein gweithiwr achos profiadol yn dod i’ch cartref, yn trafod unrhyw broblemau sy’n peri pryder i chi ac yn cytuno ar atebion addas.

Gallwn gynnig y canlynol i chi:

 • Cymorth – Gall gweithwyr achos ddarparu cymorth ac anogaeth bersonol wrth i chi baratoi ar gyfer y tarfu y gallai addasiadau/gwaith adeiladu ei achosi, ac wrth i chi ymdrin â’r tarfu hwnnw.
 • Cysylltu ar eich rhan – Gallwn fod yn bwynt cyswllt rhwng y cleient, y teulu neu’r gofalwr ac amryw sefydliadau a chyrff statudol sy’n darparu cymorth.
 • Ceisiadau – Gallwn ymweld â’ch cartref er mwyn helpu i lenwi ffurflenni megis ffurflenni gwneud cais am grantiau awdurdodau lleol, Bathodyn Glas a Lwfans Gweini.
 • Cyfeirio pobl at wasanaethau – Gallwn gyfeirio cleient at sefydliadau priodol megis y Groes Goch Brydeinig, yr Adran Gwaith a Phensiynau ac Age Cymru, a chysylltu â’r sefydliadau hynny ar ran y cleient.
 • Cyngor a gwybodaeth – Gallwn ddarparu help a gwybodaeth dros y ffôn, sy’n cynnwys gwirio unrhyw hawl i fudd-daliadau a chynnal archwiliadau ariannol ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl.
 • Grantiau/Opsiynau o ran cyllid – Byddwn yn trafod pa addasiadau a gwaith atgyweirio y mae arnoch eu hangen ac yn trafod yr atebion posibl; byddwn yn rhoi cyngor am ffynonellau cyllid megis Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl, opsiynau hunanariannu neu gyllid elusennol er mwyn i’r gwaith a nodwyd gael ei gyflawni; a byddwn yn eich cynorthwyo i lenwi ffurflenni neu wneud unrhyw waith papur arall.
 • Gwres fforddiadwy– Gallwn ddarparu cyngor, cymorth ac atebion ynglŷn ag effeithlonrwydd ynni, gan gynnwys cyngor, cymorth ac atebion ynglŷn ag opsiynau ariannu, dyled tanwydd, newid tariff a chyflenwr, y cynllun Disgownt Cartref Cynnes a’r Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth.
 • Archwilio budd-daliadau– Gallwn gynnig a chynnal archwiliad o fudd-daliadau lles er mwyn cynyddu eich incwm, a’ch cyfeirio at fudd-daliadau priodol er mwyn sicrhau eich bod yn cael popeth y mae gennych hawl iddo.
 • Dolen gyswllt â chyfleuster cyfrifo budd-daliadau lles
  www.turn2us.org.uk

 • Iechyd – Gallwn atgyfeirio cleientiaid i gael asesiadau Therapi Galwedigaethol er mwyn iddynt gael eu hasesu ar gyfer offer ac addasiadau sy’n ymwneud â’u hanghenion o ran iechyd. At hynny, mae gennym aseswyr cymwys sy’n gallu asesu pobl ar gyfer addasiadau bach.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Ymdopi’n Well

Gwasanaeth byw’n annibynnol yw Ymdopi’n Well, ar gyfer pobl sy’n colli eu golwg a/neu’u clyw, pobl sydd â dementia a phobl sydd wedi cael strôc.

Os ydych yn 50 oed neu’n hŷn, gall ein Gweithiwr Achos Ymdopi’n Well ddarparu cyngor a chymorth rhad ac am ddim i chi er mwyn eich helpu i wneud yr addasiadau a’r gwaith atgyweirio angenrheidiol i’ch cartref, sy’n cynnwys gosod goleuadau a thechnoleg ddigonol i’ch helpu i barhau i fyw’n annibynnol. Waeth a ydych yn berchen ar eich cartref neu’n ei rentu oddi wrth landlord preifat neu gymdeithasol, gallwn ni eich helpu.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Crefftwyr Sir Benfro

Os ydych yn byw yn Sir Benfro, gallwch elwa o’n gwasanaeth crefftwyr a ariennir gan Gyngor Sir Penfro. Bydd ein crefftwyr yn fodlon cyflawni ystod eang o addasiadau neu waith atgyweirio mewnol neu allanol sy’n ymwneud â diogelwch, gan gynnwys y canlynol:

 • Gosod canllawiau cydio a chanllawiau cyffredin
 • Gosod sêff allweddi
 • Ailhongian drysau
 • Addasu mynedfeydd, gan gynnwys grisiau a rampiau
 • Gosod larymau mwg a larymau carbon monocsid
 • Gosod tapiau lifer
 • Gwneud mân dasgau trydanol.

Rydym yn codi ffi weinyddu o £60.00 (sy’n cynnwys TAW) ar bobl sy’n defnyddio’r Gwasanaeth Crefftwyr. Mae cyllid yn talu cost addasiadau hyd at £350. Os yw’r addasiadau yn costio mwy na hynny, byddem yn fodlon rhoi dyfynbris i chi ar gyfer y gwaith. Rydym yn sefydliad dielw, a’n nod bob amser yw dod o hyd i’r ateb gorau ar eich cyfer chi.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Technegol

Mae ein Swyddog Technegol yn darparu cymorth technegol i bobl sydd am gyflawni addasiadau neu welliannau ar raddfa fwy yn eu cartref, ond y mae angen cymorth gweithiwr proffesiynol arnynt a fydd yn sicrhau ateb addas am bris teg – gan roi eich anghenion chi yn gyntaf bob amser.

Bydd y Swyddog Technegol yn trefnu ymweliad â chi yn eich cartref er mwyn trafod y gwaith sy’n ofynnol, a bydd yn rheoli’r gwaith ar eich rhan o’r dechrau i’r diwedd. Yn ystod pob cam, bydd gennych chi reolaeth ar y gwaith a wneir, ar y contractwyr a ddewisir ac ar b’un a fydd y gwaith yn mynd yn ei flaen neu beidio. 

Y ffi am y gwasanaeth hwn yw 10% o gost gyffredinol yr addasiadau, ond mae’n cynnwys gwasanaeth dylunio cyflawn, gwirio dyfynbrisiau ac archwilio’r gwaith pan fydd wedi’i gwblhau. Byddwn yn sicrhau bod popeth yn cael ei wneud yn iawn o’r dechrau i’r diwedd.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Diogel, Cynnes a Saff Ceredigion

Cynllun grantiau addasiadau carlam o hyd at £800 (nad yw’n seiliedig ar brawf modd) neu £3000 ynghyd â TAW a ffïoedd yw Diogel, Cynnes a Saff, ar gyfer addasiadau neu offer i bobl anabl neu hŷn er mwyn iddynt allu parhau i fyw’n annibynnol.

Mae Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru yn cyflawni addasiadau llai er mwyn galluogi pobl i barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartref, e.e.:

 • Gosod grisiau neu rampiau bach
 • Gosod canllawiau cydio neu ganllawiau cyffredin
 • Gosod tapiau lifer.

Bydd angen i argymhellion gan Therapydd Galwedigaethol, Gweithiwr Gofal Cymunedol neu Asesydd Dibynadwy gael eu cyflwyno gyda phob cais.

Gellir cysylltu â’r Therapydd Galwedigaethol drwy ffonio 01545 574000. Mae Aseswyr Dibynadwy ar gael drwy ffonio Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru ar 01970 639920 neu drwy ffonio’r adran grantiau ar 01545 572 185.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

PIVOT

Partneriaeth rhwng Gofal a Thrwsio Gorllewin Cymru, y Groes Goch Brydeinig, Cymdeithas Mudiadau Cludiant Cymunedol Sir Benfro a Chymdeithas Gwasanaethau Gwirfoddol Sir Benfro yw Tîm Mudiadau Gwirfoddol Canolraddol Sir Benfro (PIVOT). Dechreuodd y gwasanaeth yn 2013 a chafodd ei ddatblygu er mwyn atal pobl rhag cael eu derbyn i’r ysbyty, hwyluso trefniadau ar gyfer rhyddhau pobl o’r ysbyty, a lleihau’r cymorth sy’n ofynnol gan asiantaethau statudol.

Yn rhan o dîm PIVOT, rydym yn ymateb y tu allan i oriau gwaith arferol i’r angen am fân addasiadau ac rydym yn cynnal archwiliadau cartrefi iach er mwyn nodi addasiadau priodol.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Dechrau’n Deg Ceredigion

Rydym yn gweithio ar y cyd â Chyngor Sir Ceredigion i osod offer iechyd a diogelwch ar gyfer teuluoedd y mae arnynt angen cymorth i gadw eu plant yn ddiogel gartref. Mae ein crefftwyr yn gosod offer megis gatiau grisiau a giardau tân er mwyn atal anafiadau i blant 0-4 oed.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Sir Gaerfyrddin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.