Gwasanaethau

 

Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn yn darparu ystod o wasanaethau i gleientiaid ar draws Gwynedd a Ynys Môn.

Rydym yn darparu gwasanaeth 'holistig' sy'n golygu ein bod yn ceisio cefnogi cleientiaid gyda gwaith penodol ond hefyd gydag unrhyw waith arall, cymorth neu ymyriad a fyddai o fudd i'r cleient. Gall hyn gynnwys cyfeirio at gyrff eraill a all gynorthwyo mewn meysydd lle na allwn ni wneud hynny.

Mae gwasanaethau yn cynnwys eich cynorthwyo i wella, trwsio neu addasu eich cartref ac maent ar gael i unigolion 60 oed neu drosodd, neu o unrhyw oedran gydag anabledd. Gellir codi tâl am rai gwasanaethau.

Dewiswch wasanaeth islaw i ganfod mwy.

Gwasanaeth Cymorth Gwaith Achos Craidd

Os ydych chi’n 60 oed a throsodd, gall ein gwasanaeth ymweliadau cartref ddarparu cyngor, gwybodaeth a chymorth am ddim i chi, wedi eu teilwrio ar gyfer eich anghenion unigol. Bydd ein gweithiwr achos profiadol yn dod i’ch cartref ac yn gwrando ar eich anghenion.

Gall ein tîm Gwaith Achos profiadol ymweld â chi yn eich cartref i wrando a thrafod unrhyw faterion sydd ar eich meddwl a dod o hyd i ddatrysiadau unigol ar eich cyfer. Gallwn gynnig ar eich cyfer:

 • Cymorth - Gall Gweithwyr Achos ddarparu cymorth ac anogaeth bersonol wrth i gleientiaid baratoi a delio gyda’r tarfu a all gael ei achosi gan unrhyw waith addasu/adeiladu.
 • Cysylltu ar ran y cleient – Rydym yn gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng y cleient, teulu neu ofalwr o fewn gwahanol sefydliadau a chyrff statudol sy’n darparu cymorth.
 • Ceisiadau - Gallwn ymweld â chartref cleient i helpu i lenwi ffurflenni fel ceisiadau am Grant Llywodraeth Leol a cheisiadau Lwfans Gweini.
 • Dangos y Ffordd - byddwn yn dangos yn ffordd a chysylltu ar ran cleient gyda sefydliadau addas ar gyfer cymorth wedi ei deilwrio’n arbennig ar gyfer anghenion y cleient; er enghraifft, Canolfan Cyngor ar Ynni, yr Adran Gwaith a Phensiynau, y Lleng Brydeinig Frenhinol, Age Cymru a Prosiect Cymorth Unedig Sir Gaerfyrddin.
 • Cyngor a Gwybodaeth - gallwn hefyd gynnig cymorth a gwybodaeth dros y ffôn. Gall aelod hyfforddedig o’n staff wneud gwiriadau ariannol dros y ffôn ar gyfer gwasanaethau fel budd-daliadau a Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl.  
 • Dewisiadau Grantiau/Cyllid - Byddwn yn trafod pa waith trwsio ac addasu sydd ei angen arnoch,  beth yw’r datrysiadau posibl, ac yn cynnig cyngor ar ffynonellau ariannol fel Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl, hunan-ariannu neu gyllid buddiannol ar gyfer y gwaith y penderfynwyd fod angen ei wneud gallwn helpu gyda llenwi ffurflenni neu waith papur arall.
 • Gwres Fforddiadwy - Rydym yn darparu cyngor, cymorth a datrysiadau ynglŷn ag effeithlonrwydd ynni gan gynnwys dewisiadau cyllid, dyled ynni, newid tariff a darparwyr, Disgownt Cartref Cynnes a Chofrestru Gwasanaeth Blaenoriaeth.
 • Gwirio Budd-daliadau - Mae gennym wasanaeth gwirio budd-dal lles y gallwn ei gwblhau ar eich rhan i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o’r cael  incwm sydd ar gael. Byddwn yn eich cyfeirio at y gwahanol fudd-daliadau er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn popeth sy’n ddyledus i chi. .

            Dolen gweithio allan budd-daliadau lles

            http://www.turn2us.org.uk/benefits_search.aspx

 • Iechyd – Byddwn yn cyfeirio cleientiaid ar gyfer asesiadau Therapi Galwedigaethol i benderfynu pa offer ac addasiadau sydd orau ar gyfer eu hanghenion iechyd. Mae gennym hefyd aseswyr hyfforddedig sy’n gallu asesu ar gyfer addasiadau graddfa fach.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Rhaglen Addasiadau Brys

Caiff y cyllid ar gyfer y Rhaglen Addasiadau Brys ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pobl sydd mewn ysbyty yn disgwyl mynd adref, neu wedi mynd adref o'r ysbyty yn ddiweddar neu mewn risg  gael eu derbyn i ysbyty neu i gartref gofal.

I gael cymorth grant, mae'n rhaid i atgyfeiriadau ddod gan weithiwr proffesiynol iechyd neu wasanaeth cymdeithasol e.e. therapydd galwedigaethol. Gallwn hefyd roi cyngor i chi ar sut i gael mynediad i'r cyllid yma a siarad gyda'r asiantaeth atgyfeirio ar eich rhan.

Mae enghreifftiau o'r mathau o waith yn cynnwys:

 • Canllawiau bach/canllawiau cydio
 • Mynediad i gyfleusterau toiled
 • Newid lleoliad switshis/socedi golau
 • Darparu canllawiau grisiau
 • Stepiau a hanner stepiau
 • Systemau mynediad drws
 • Technoleg gymhorthol
 • Atgyweirio grisiau/lloriau pren
 • Lefelu lloriau concrit - arwynebedd bychain
 • Gosod stribedi carped
 • Ailosod cerrig palmant
 • Estyniadau ffôn

Yr uchod i gyd yn ddibynnol os oes cyllid ar ei gyfer

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Ymdopi’n Well

Mae Ymdopi’n Well yn brosiect tair blynedd sy’n cael sy’n cael ei ariannu gan Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru. Mae’r gwasanaeth yn cael ei arwain gan Care & Repair Cymru mewn partneriaeth ag RNIB Cymru, Gweithredu ar Golled Clyw Cymru ac Asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru.

Os ydych chi’n 50 oed a throsodd, yn berchen eich cartref, yn byw mewn lle wedi ei rentu’n breifat neu mewn tai cymdeithasol, gall Gweithiwr Achos Ymdopi’n Well gynnig cyngor a chymorth am ddim i’ch helpu i sicrhau gwelliannau ac addasiadau angenrheidiol i’ch cartref.  

Mae gan weithwyr achos Ymdopi’n Well arbenigedd penodol mewn effeithiau colli golwg, colli clyw a/neu nam deublyg ar y synhwyrau a sut y mae hyn yn effeithio ar bobl yn eu cartrefi o ran eu diogelwch personol, annibyniaeth a lles ac fe fyddan nhw’n darparu cyngor a chymorth ynghylch hyn.   

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaethau Technegol

Gall ein swyddogion technegol proffesiynol a phrofiadol eich helpu gydag unrhyw waith trwsio neu addasiadau y gallai fod angen ei wneud yn eich cartref. Mae ein gwasanaethau cynghori ar gael i'ch cefnogi ynglŷn â gwaith hanfodol os ydych yn 60 oed neu'n hŷn, neu yn oedolyn gydag anabledd, ac yn byw yng Ngwynedd neu Ynys Môn.
Gallwn gynnig y canlynol:-

 • Ymgynghoriad cychwynnol dros y ffôn i drafod y problemau yr ydych yn eu hwynebu a phenderfynu sut y gallwn ddarparu cymorth technegol er mwyn eu datrys.
 • Ymweliad cychwynnol gan un o'n swyddogion technegol i'ch cartref i asesu'r gwaith trwsio a'r/neu'r gwaith addasu sy'n ofynnol. Byddwn wedyn yn llunio adroddiad sy'n disgrifio unrhyw waith sy'n ofynnol gan gynnwys amcangyfrifon am unrhyw gostau a godir am y gwaith.
 • Cymorth ar gyfer ariannu unrhyw waith sy'n ofynnol lle bo'r angen. Byddwn yn cysylltu â'n cydweithwyr yn y Gwasanaethau Cefnogi Gwaith Achos i archwilio'r holl opsiynau sydd ar gael.
 • Cefnogaeth lawn yn ystod y broses o ddethol a phenodi contractwyr addas ar gyfer y gwaith. Rydym yn cadw rhestr o Gontractwyr Dewisol sy'n cael eu gwirio'n drwyadl a chyson er mwyn sicrhau eu bod yn darparu gwasanaeth safonol a gwerth da am arian. Bydd maint ymwneud y swyddogion technegol mewn unrhyw waith adeiladu yn dibynnu ar eich anghenion ac ar werth a chymhlethdod y prosiect.

Os yw’n briodol, gallwn gynnig y gwasanaethau canlynol:- 

 1.  Paratoi amserlen waith ac unrhyw luniadau technegol angenrheidiol.
 2. Gofyn am ddyfynbrisiau gan gontractwyr neu gyflwyno gwahoddiadau i dendro. Yna darperir dadansoddiad o’r prisiau a dderbyniwyd ynghyd ag argymhellion ynghylch pa gynnig yw’r gorau o ran gwerth am arian.
 3. Trefnu cyfarfod cychwynnol ar y safle gyda’r contractwyr ar ddechrau’r prosiect i fynd drwy bob agwedd o’r gwaith sydd angen ei wneud.
 4. Paratoi cytundeb adeiladu i’w lofnodi gan y cleient a’r contractwr a gynlluniwyd i amddiffyn y cleient pe bae unrhyw beth yn digwydd mynd o’i le.
 5. Goruchwylio hyd nes cwblhau’r gwaith. Trefnir archwiliad terfynol a bydd rhestr o eitemau snagio yn cael ei pharatoi a’i chyflwyno i’r contractwr.
 6. Cymorth wrth drefnu talu’r contractwr unwaith y bydd yr eitemau snagio wedi cael sylw a’r gwaith wedi dod i ben.

 

 

 

 

 

 

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaethau Technegol Canllaw

 

Darperir gwasanaeth proffesiynol gan Gwasanaeth Technegol Canllaw ynghylch dylunio, cynllunio, archwilio a goruchwylio gwaith adeiladu, boed yn fawr neu’n fach. Mae’r ddarpariaeth yn ehangach na’r gwasanaeth technegol a gynigir gan Asiantaeth Gofal a Thrwsio, yn gwasanaethu ystod ehangach o gleientau, ac yn wasanaeth y telir amdano. Y tâl yw canran o werth y gwaith dan sylw – ffoniwch am fwy o wybodaeth.

 

 

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Gwynedd a Môn, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.