Amdanom Ni

Mae Canllaw yn fenter gymdeithasol sy'n gweithredu ar draws Gwynedd ac Ynys Môn. Rydym yn darparu gwasanaethau tai ac atebion ymarferol mewn ymateb i anghenion tai pobl hŷn neu bobl fregus lleol, ac yn ceisio lleihau anfantais gymdeithasol iddynt wrth gyfrannu at adfywio eu cymunedau a chynnal yr iaith Gymraeg. Bydd cyflwr yr economi, cyfyngu mewn gwasanaethau cyhoeddus a'r cynnydd yn y boblogaeth hŷn yn creu am fwy o alw am ddarpariaethau arloesol i gynnal pobl fregus o fewn eu cartrefi. Bydd disgwyliadau uwch nag erioed ohonom fod yn cyfrannu'n uniongyrchol at:

  • diwallu anghenion y rhai mwyaf anghenus i gynnal cartref addas a diogel;
  • sicrhau ystod eang o ddarpariaeth ac ymatebion lleol sy'n addas at gyfer ein grŵp cleient;
  • hwyluso gweithgarwch adfywio economaidd a chymunedol lleol; a
  • lleihau tlodi tanwydd ac allyriadau carbon o dai sector breifat.

Yn ogystal bydd yr awdurdodau lleol yn chwilio am bartneriaid cymwys i'w cynorthwyo i ailfodelu gwasanaethau lleol. Bydd rhaid i ninnau hefyd "wneud mwy gyda llai", dangos gwelliant parhaus mewn perfformiad a safonau gwasanaeth, uchafu ein gallu i ariannu ein gwasanaethau yn gynaliadwy a phrofi ein gwerth fel menter gymdeithasol leol o bwys.