Gwasanaethau 

 

Gofal a Thrwsio ? ? yn darparu ystod o wasanaethau i gleientiaid ar draws ?.

Rydym yn darparu gwasanaeth 'holistig' sy'n golygu ein bod yn ceisio cefnogi cleientiaid gyda gwaith penodol ond hefyd gydag unrhyw waith arall, cymorth neu ymyriad a fyddai o fudd i'r cleient. Gall hyn gynnwys cyfeirio at gyrff eraill a all gynorthwyo mewn meysydd lle na allwn ni wneud hynny.

Mae gwasanaethau yn cynnwys eich cynorthwyo i wella, trwsio neu addasu eich cartref ac maent ar gael i unigolion 60 oed neu drosodd, neu o unrhyw oedran gydag anabledd. Gellir codi tâl am rai gwasanaethau yn dibynnu ar gymhwyster.

Dewiswch wasanaeth islaw i ganfod mwy.

Gwasanaeth Cymorth Gwaith Achos Craidd

Os ydych chi’n 60 oed a throsodd, gall ein gwasanaeth ymweliadau cartref ddarparu cyngor, gwybodaeth a chymorth am ddim i chi, wedi eu teilwrio ar gyfer eich anghenion unigol. Bydd ein gweithiwr achos profiadol yn dod i’ch cartref ac yn gwrando ar eich anghenion.

Gall ein tîm Gwaith Achos profiadol ymweld â chi yn eich cartref i wrando a thrafod unrhyw faterion sydd ar eich meddwl a dod o hyd i ddatrysiadau unigol ar eich cyfer. Gallwn gynnig ar eich cyfer:

 • Cymorth - Gall Gweithwyr Achos ddarparu cymorth ac anogaeth bersonol wrth i gleientiaid baratoi a delio gyda’r tarfu a all gael ei achosi gan unrhyw waith addasu/adeiladu.
 • Cysylltu ar ran y cleient – Rydym yn gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng y cleient, teulu neu ofalwr o fewn gwahanol sefydliadau a chyrff statudol sy’n darparu cymorth.
 • Ceisiadau - Gallwn ymweld â chartref cleient i helpu i lenwi ffurflenni fel ceisiadau am Grant Llywodraeth Leol a cheisiadau Lwfans Gweini.
 • Dangos y Ffordd - byddwn yn dangos yn ffordd a chysylltu ar ran cleient gyda sefydliadau addas ar gyfer cymorth wedi ei deilwrio’n arbennig ar gyfer anghenion y cleient; er enghraifft, Canolfan Cyngor ar Ynni, yr Adran Gwaith a Phensiynau, y Lleng Brydeinig Frenhinol, Age Cymru a Prosiect Cymorth Unedig Sir Gaerfyrddin.
 • Cyngor a Gwybodaeth - gallwn hefyd gynnig cymorth a gwybodaeth dros y ffôn. Gall aelod hyfforddedig o’n staff wneud gwiriadau ariannol dros y ffôn ar gyfer gwasanaethau fel budd-daliadau a Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl.
 • Dewisiadau Grantiau/Cyllid - Byddwn yn trafod pa waith trwsio ac addasu sydd ei angen arnoch,  beth yw’r datrysiadau posibl, ac yn cynnig cyngor ar ffynonellau ariannol fel Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl, hunan-ariannu neu gyllid buddiannol ar gyfer y gwaith y penderfynwyd fod angen ei wneud gallwn helpu gyda llenwi ffurflenni neu waith papur arall.
 • Gwres Fforddiadwy - Rydym yn darparu cyngor, cymorth a datrysiadau ynglŷn ag effeithlonrwydd ynni gan gynnwys dewisiadau cyllid, dyled ynni, newid tariff a darparwyr, Disgownt Cartref Cynnes a Chofrestru Gwasanaeth Blaenoriaeth.
 • Gwirio Budd-daliadau - Mae gennym wasanaeth gwirio budd-dal lles y gallwn ei gwblhau ar eich rhan i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o’r cael  incwm sydd ar gael. Byddwn yn eich cyfeirio at y gwahanol fudd-daliadau er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn popeth sy’n ddyledus i chi. .

            Dolen gweithio allan budd-daliadau lles

            http://www.turn2us.org.uk/benefits_search.aspx

 • Iechyd – Byddwn yn cyfeirio cleientiaid ar gyfer asesiadau Therapi Galwedigaethol i benderfynu pa offer ac addasiadau sydd orau ar gyfer eu hanghenion iechyd. Mae gennym hefyd aseswyr hyfforddedig sy’n gallu asesu ar gyfer addasiadau graddfa fach.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Gogledd Ddwyrain Cymru, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Rhaglen Addasiadau Brys

Caiff y cyllid ar gyfer y Rhaglen Addasiadau Brys ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pobl sydd mewn ysbyty yn disgwyl mynd adref, neu wedi mynd adref o'r ysbyty yn ddiweddar neu mewn risg  gael eu derbyn i ysbyty neu i gartref gofal.

I gael cymorth grant, mae'n rhaid i atgyfeiriadau ddod gan weithiwr proffesiynol iechyd neu wasanaeth cymdeithasol e.e. therapydd galwedigaethol. Gallwn hefyd roi cyngor i chi ar sut i gael mynediad i'r cyllid yma a siarad gyda'r asiantaeth atgyfeirio ar eich rhan.

Mae enghreifftiau o'r mathau o waith yn cynnwys:

 • Canllawiau bach/canllawiau cydio
 • Mynediad i gyfleusterau toiled
 • Newid lleoliad switshis/socedi golau
 • Darparu canllawiau grisiau
 • Stepiau a hanner stepiau
 • Systemau mynediad drws
 • Technoleg gymhorthol
 • Atgyweirio grisiau/lloriau pren
 • Gwastatau lloriau concrit
 • Gwella goleuadau tu mewn/tu allan
 • Atgyweirio gwresogi prif ardaloedd byw
 • Gosod stribedi carped
 • Ailosod cerrig palmant
 • Socedi ychwanegol
 • Estyniadau ffôn

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Gogledd Ddwyrain Cymru, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Ymdopi’n Well

Mae Ymdopi’n Well yn brosiect tair blynedd sy’n cael sy’n cael ei ariannu gan Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru. Mae’r gwasanaeth yn cael ei arwain gan Care & Repair Cymru mewn partneriaeth ag RNIB Cymru, Gweithredu ar Golled Clyw Cymru ac Asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru.

Os ydych chi’n 50 oed a throsodd, yn berchen eich cartref, yn byw mewn lle wedi ei rentu’n breifat neu mewn tai cymdeithasol, gall Gweithiwr Achos Ymdopi’n Well gynnig cyngor a chymorth am ddim i’ch helpu i sicrhau gwelliannau ac addasiadau angenrheidiol i’ch cartref.  

Mae gan weithwyr achos Ymdopi’n Well arbenigedd penodol mewn effeithiau colli golwg, colli clyw a/neu nam deublyg ar y synhwyrau a sut y mae hyn yn effeithio ar bobl yn eu cartrefi o ran eu diogelwch personol, annibyniaeth a lles ac fe fyddan nhw’n darparu cyngor a chymorth ynghylch hyn.   

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Gogledd Ddwyrain Cymru, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Property Maintenance Services

In addition to the works provided under the Rapid Response Adaptations Programme, our Handyperson service also provide the following: l Fit door locks and bells l Home security survey and security work

 • Security lighting
 • CCTV l Re hang gates
 • Minor Plumbing repairs
 • Taps repairs/replacement
 • Unblock drains
 • Minor Electrical work
 • Clear gutters
 • Cut lawns and maintain gardens/clear gardens
 • Fencing repair/maintenance/provision
 • Painting & Decorating service l Home fire safety check and provide fire safety equipment
 • Install smoke & carbon monoxide alarms Jobs should take no longer than two hours under this scheme.

Handyperson Service Rates

Care & Repair are VAT registered and our rates reflect the VAT element. Our handyperson rates for over 65 are £7.50 plus VAT = £9.00 every half an hour plus the cost of the materials or if you are under 65 the price is £10.00 plus VAT = £12.00 every half an hour plus the cost of the materials. The Handyperson service also carry out larger works lasting 3 or more hours and will be happy to provide you with a quote. This can include all types of external and internal refurbishment works including decoration. Our Gardening rates are £10.00 plus VAT = £12.00 for every half an hour as we provide 2 operatives for this service.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Gogledd Ddwyrain Cymru, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Technical Services

Our professional and experienced technical officers can help you with any repairs or adaptations that you may require to your home. Our advice services are available to support you, in respect of essential works, to everyone who is  60 or over or any adult with a disability and lives in Wrexham or Flintshire.

We can offer you:-

 • An Initial consultation by telephone to discuss the problems that you are experiencing and decide how best we can provide technical assistance to help solve them.
 • An initial visit to your home by one of our technical officers to assess the repairs and/or adaptations required. We will then provide a report describing any works required including estimates for the costs involved.
 • Assistance with funding the necessary works if required. We will liaise with our colleagues in Casework Support Services and Property Maintenance Services to explore all available options.
 • Full support with the process of selecting and appointing suitable contractors. We maintain a list of Preferred Contractors who are subjected to rigorous and constant checks to ensure that they will provide a quality service and good value for money. The extent of the Technical officers involvement in any building works will depend on what you require and the value and complexity of the project. 

If appropriate we are able to offer the following services:-

 1.  Preparation of a schedule of works and any necessary technical drawings.
 2. Requesting quotes from contractors or issuing invitations to tender. An analysis of the prices received will then be provided together with recommendations as to which proposal provides the best value.
 3. Arranging an initial meeting on site with the contractor at the start of the project to run through all aspects of the works to be carried out.
 4. Preparation of a building contract to be signed by the client and the contractor which is designed to protect the client in the unlikely event that anything should go wrong.
 5. Supervision of the works through to completion. A final inspection will be arranged and a list of snagging items will be prepared and issued to the contractor.
 6. Assistance with arranging payment to the contractor once all snagging items are complete and the job is signed off.

Care & Repair are also able to offer direct contracting services through our established network of approved subcontractors. More details are available in the Property Maintenance Services section of this website.

The before and after photographs below illustrate some examples of works that were managed by our technical officers.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Gogledd Ddwyrain Cymru, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Warm Wales House Doctor service

Care and Repair North East Wales are proud to announce the launch of our newest Service 'House Doctor' which is a project set up to work in partnership with GP surgeries across Wrexham and Flintshire to improve health conditions by improving housing conditions.

Please see our House Doctor Leaflet for more.

 • Health – We refer clients for Occupational Therapy assessments to assess for equipment and adaptations relating to the clients health needs. We also have trained assessors in the provision of community equipment, where we can assess for equipment and adaptations where the client wants to proceed privately. We assess the client's risk of falls and refer to the falls coordinator for a falls assessment to reduce the client's risk of falls; we also refer to other health and counselling services to improve client's health and wellbeing where necessary.
 • Hoarding – We provide a highly sought after hoarding service which supports people with hoarding tendencies or behaviours to address the causes and consequences of their behaviours in order to maintain a safe home, this promotes their independence and improves wellbeing.
 • Managing Better/Sensory Impairment – We have a sensory impairment Caseworker who can assist clients who have sensory impairments with needs within their home.
 • Healthy Homes for Discharge – We assist clients who are currently in hospital who cannot return home due to repairs/issues in their property and are holding up discharge. The project acts as a one stop shop for people in hospital with advice and information, we assist with repairs, grants support etc to ensure the client is able to return home in time for planned discharge.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Gogledd Ddwyrain Cymru, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.