Manylion Cyswllt

Mae pob galwad ffon yn mynd trwadd i beiriant ateb neu os hoffech cysylltwch a ni trwy e-bost: [email protected]

Ein Gwasanaethau

Gwasanaeth Cymorth Gwaith Achos Craidd

Os ydych chi’n 60 oed a throsodd, gall ein gwasanaeth ymweliadau cartref ddarparu cyngor, gwybodaeth a chymorth am ddim i chi, wedi eu teilwrio ar gyfer eich anghenion unigol. Bydd ein gweithiwr achos profiadol yn dod i’ch cartref ac yn gwrando ar eich anghenion.

Gall ein tîm Gwaith Achos profiadol ymweld â chi yn eich cartref i wrando a thrafod unrhyw faterion sydd ar eich meddwl a dod o hyd i ddatrysiadau unigol ar eich cyfer. Gallwn gynnig ar eich cyfer:

 • Cymorth - Gall Gweithwyr Achos ddarparu cymorth ac anogaeth bersonol wrth i gleientiaid baratoi a delio gyda’r tarfu a all gael ei achosi gan unrhyw waith addasu/adeiladu.
 • Cysylltu ar ran y cleient – Rydym yn gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng y cleient, teulu neu ofalwr o fewn gwahanol sefydliadau a chyrff statudol sy’n darparu cymorth.
 • Ceisiadau - Gallwn ymweld â chartref cleient i helpu i lenwi ffurflenni fel ceisiadau am Grant Llywodraeth Leol a cheisiadau Lwfans Gweini.
 • Dangos y Ffordd - byddwn yn dangos y ffordd a chysylltu ar ran cleient gyda sefydliadau addas ar gyfer cymorth wedi ei deilwrio’n arbennig ar gyfer anghenion y cleient; er enghraifft, Canolfan Cyngor ar Ynni, yr Adran Gwaith a Phensiynau, y Lleng Brydeinig Frenhinol, Age Cymru a Prosiect Cymorth Unedig Sir Gaerfyrddin.
 • Cyngor a Gwybodaeth - gallwn hefyd gynnig cymorth a gwybodaeth dros y ffôn. Gall aelod hyfforddedig o’n staff wneud gwiriadau ariannol dros y ffôn ar gyfer gwasanaethau fel budd-daliadau a Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl.  
 • Dewisiadau Grantiau/Cyllid - Byddwn yn trafod pa waith trwsio ac addasu sydd ei angen arnoch,  beth yw’r datrysiadau posibl, ac yn cynnig cyngor ar ffynonellau ariannol fel Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl, hunan-ariannu neu gyllid buddiannol ar gyfer y gwaith y penderfynwyd fod angen ei wneud a gallwn helpu gyda llenwi ffurflenni neu waith papur arall.
 • Gwres Fforddiadwy - Rydym yn darparu cyngor, cymorth a datrysiadau ynglŷn ag effeithlonrwydd ynni gan gynnwys dewisiadau cyllid, dyled ynni, newid tariff a darparwyr, Disgownt Cartref Cynnes a Chofrestru Gwasanaeth Blaenoriaeth.
 • Gwirio Budd-daliadau - Mae gennym wasanaeth gwirio budd-dal lles y gallwn ei gwblhau ar eich rhan i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o’r incwm sydd ar gael. Byddwn yn eich cyfeirio at y gwahanol fudd-daliadau er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn popeth sy’n ddyledus i chi. .

            Dolen gweithio allan budd-daliadau lles

            http://www.turn2us.org.uk/benefits_search.aspx

 • Iechyd – Byddwn yn cyfeirio cleientiaid ar gyfer asesiadau Therapi Galwedigaethol i benderfynu pa offer ac addasiadau sydd orau ar gyfer eu hanghenion iechyd. Mae gennym hefyd aseswyr hyfforddedig sy’n gallu asesu ar gyfer addasiadau graddfa fach.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Rhaglen Addasiadau Brys

Caiff y cyllid ar gyfer y Rhaglen Addasiadau Brys ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pobl sydd mewn ysbyty yn disgwyl mynd adref, neu wedi mynd adref o'r ysbyty yn ddiweddar neu mewn risg o gael eu derbyn i ysbyty neu i gartref gofal.

I gael cymorth grant, mae'n rhaid i atgyfeiriadau ddod gan weithiwr proffesiynol iechyd neu wasanaeth cymdeithasol e.e. therapydd galwedigaethol. Gallwn hefyd roi cyngor i chi ar sut i gael mynediad i'r cyllid yma a siarad gyda'r asiantaeth atgyfeirio ar eich rhan.

Mae enghreifftiau o'r mathau o waith yn cynnwys:

 • Canllawiau bach/canllawiau cydio
 • Mynediad i gyfleusterau toiled
 • Newid lleoliad switshis/socedi golau
 • Darparu canllawiau grisiau
 • Stepiau a hanner stepiau
 • Systemau mynediad drws
 • Technoleg gymhorthol
 • Atgyweirio grisiau/lloriau pren
 • Gwastatau lloriau concrit
 • Gwella goleuadau tu mewn/tu allan
 • Atgyweirio gwresogi prif ardaloedd byw
 • Gosod stribedi carped
 • Ailosod cerrig palmant
 • Socedi ychwanegol
 • Estyniadau ffôn

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Ymdopi’n Well

Mae Ymdopi’n Well yn brosiect tair blynedd sy’n cael ei ariannu gan Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru. Mae’r gwasanaeth yn cael ei arwain gan Gofal a Thrwsio Cymru mewn partneriaeth ag RNIB Cymru, Gweithredu ar Golled Clyw Cymru ac Asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru.

Os ydych chi'n 50 oed a throsodd, yn berchen eich cartref, yn byw mewn lle wedi ei rentu'n breifat neu mewn tai cymdeithasol, gall Gweithiwr Achos Ymdopi'n Well gynnig cyngor a chymorth am ddim i'ch helpu i sicrhau gwelliannau ac addasiadau angenrheidiol i'ch cartref.

Mae gan weithwyr achos Ymdopi’n Well arbenigedd penodol mewn effeithiau colli golwg, colli clyw a/neu nam deublyg ar y synhwyrau a sut y mae hyn yn effeithio ar bobl yn eu cartrefi o ran eu diogelwch personol, annibyniaeth a lles ac fe fyddan nhw’n darparu cyngor a chymorth ynghylch hyn.   

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaethau Gwella Cartref Gerddi Gwyrdd

"Darparydd blaenllaw gwasanaethau arloesol sy'n gwella ansawdd bywyd pobl hŷn neu bobl fregus."

Darperir Gwasanaethau Gwella Cartref Gerddi Gwyrdd gan dîm o saith sy'n darparu Gwasanaethau Gwella Cartref i'n cleientiaid. Mae hyn yn cynnwys gwaith preifat, addasiadau, gwaith trwsio bach yn y cartref ac yn yr ardd, gosod ystafell ymolchi/ystafell wlyb a gwaith coed sgiliedig.

Mae'r tîm wedi derbyn hyfforddiant gan Wasanaethau Tân ac Achub Gogledd Cymru i gynnal Gwiriadau Diogelwch Tân yn y Cartref a gosod synwyryddion mwg ac offer lle bo'n briodol ar eu rhan.

Lluniau o’r Gwaith

Gall cyflwr cartref ddadfeilio wrth i lefelau incwm leihau. Mae Gofal a Thrwsio, yn gweithio mewn partneriaeth gydag Iechyd, wedi gwneud y cysylltiad: tai gwael = iechyd gwael = ansawdd bywyd gwael e.e. mae cartrefi llaith yn medru arwain at heintiadau ar y frest ac ati. Mae Gwasanaethau Gwella Cartref Gerddi Gwyrdd yn gweithio gyda'r swyddog technegol a'r gweithwyr achos i gefnogi'r person hŷn i sicrhau gwaith trwsio eu heiddo un ai trwy waith preifat neu trwy adnabod cyllid grant priodol. Cysylltwch gyda ni

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Swyddog Technegol

Gall ein swyddogion technegol proffesiynol a phrofiadol eich cynorthwyo chi gydag unrhyw waith trwsio neu addasiadau sy'n ofynnol yn eich cartref chi. Mae ein gwasanaethau cyngor ar gael i roi cymorth a chefnogaeth i chi o ran gwaith hanfodol.

Gall ein tîm oruchwylio a gweithredu fel rheolwyr prosiect ar eich rhan, gan osgoi'r pwysau a'r pryder o drefnu'r gwaith eich hun. Byddant yn cynllunio'r gwaith (yn cynnwys unrhyw ddarluniadau technegol sy'n angenrheidiol), sefydlu beth fydd cyfanswm y gost a chysylltu gyda'n Contractwyr Cymeradwy i sicrhau y gwneir y gwaith yn gywir.

Rydym ni'n cynnig i chi:-

 • Ymgynghoriad dechreuol dros y ffôn i drafod y problemau rydych chi'n eu wynebu a phenderfynu ar y ffordd orau o ddarparu cymorth technegol i gynorthwyo i'w datrys.
 • Ymweliad â'ch cartref gan un o'n swyddogion technegol i asesu'r gwaith trwsio a/neu addasiadau sy'n ofynnol. Yna byddwn yn darparu adroddiad sy'n disgrifio unrhyw waith sy'n ofynnol yn cynnwys amcangyfrifon y costau.
 • Cymorth gyda chyllido'r gwaith angenrheidiol, os yw'n ofynnol. Byddwn yn cydgysylltu gyda'n cydweithwyr yn y Gwasanaethau Cymorth Gwaith Achos i ystyried yr holl ddewisiadau sydd ar gael.
 • Cymorth llawn gyda'r broses o ddethol a phenodi contractwyr addas. Rydym ni'n cynnal rhestr o Gontractwyr Cymeradwy sy'n cael eu gwirio'n drylwyr ac yn gyson i sicrhau y byddant yn darparu gwasanaeth o'r ansawdd uchaf a gwerth am arian. Bydd i ba raddau mae'r Swyddog Technegol yn rhan o unrhyw waith adeiladu yn dibynnu ar eich gofynion chi, a gwerth a chymhlethdod y prosiect.

Os yw'n briodol medrwn gynnig y gwasanaethau a ganlyn:-

 • Paratoi atodlen waith ac unrhyw ddarluniadau technegol angenrheidiol.
 • Gofyn am ddyfynbrisiau gan gontractwyr neu rannu gwahoddiadau i dendro. Yna darperir dadansoddiad o'r prisiau a dderbyniwyd ynghyd ag argymhellion pa gynnig sy'n darparu'r gwerth gorau.
 • Trefnu cyfarfod dechreuol ar y safle gyda'r contractwr ar ddechrau'r prosiect i fynd trwy holl agweddau'r gwaith i'w gyflawni.
 • Paratoi cytundeb adeiladu i'w lofnodi gan y cleient a'r contractwr, wedi'i lunio i amddiffyn y cleient dan yr amgylchiadau annhebygol bod rhywbeth yn mynd o'i le.
 • Goruchwylio'r gwaith tan ei gwblhau. Trefnir archwiliad terfynol a bydd rhestr o eitemau i'w cywiro yn cael ei pharatoi a'i chyflwyno i'r contractwr.
 • Cymorth gyda threfnu taliad i'r contractwr unwaith y bo'r holl eitemau i'w cywiro wedi'u cwblhau a bod y gwaith wedi'i lofnodi fel wedi'i orffen yn foddhaol.

 

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Canmoliaeth

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Conwy a Sir Ddinbych, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Codi Arian i Ni

Mae yna lawer o ffyrdd ble gallwch gymryd rhan, fel unigolyn neu fel busnes.

Ein prif syniadau codi arian

Cyfrannwch

Mae’n Hasiantaeth bob amser yn chwilio am gyfraniadau uniongyrchol.

Cyfrannwch