Gwasanaeth

 

Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro yn darparu ystod o wasanaethau i gleientiaid ar draws Caerdydd a'r Fro.

Rydym yn darparu gwasanaeth 'holistig' sy'n golygu ein bod yn ceisio cefnogi cleientiaid gyda gwaith penodol ond hefyd gydag unrhyw waith arall, cymorth neu ymyriad a fyddai o fudd i'r cleient. Gall hyn gynnwys cyfeirio at gyrff eraill a all gynorthwyo mewn meysydd lle na allwn ni wneud hynny.

Mae gwasanaethau yn cynnwys eich cynorthwyo i wella, trwsio neu addasu eich cartref ac maent ar gael i unigolion 60 oed neu drosodd, neu o unrhyw oedran gydag anabledd. Gellir codi tâl am rai gwasanaethau yn dibynnu ar gymhwyster.

Dewiswch wasanaeth islaw i ganfod mwy.

Gwasanaeth Cymorth Gwaith Achos Craidd

Os ydych chi’n 60 oed a throsodd, gall ein gwasanaeth ymweliadau cartref ddarparu cyngor, gwybodaeth a chymorth am ddim i chi, wedi eu teilwrio ar gyfer eich anghenion unigol. Bydd ein gweithiwr achos profiadol yn dod i’ch cartref ac yn gwrando ar eich anghenion.

Gall ein tîm Gwaith Achos profiadol ymweld â chi yn eich cartref i wrando a thrafod unrhyw faterion sydd ar eich meddwl a dod o hyd i ddatrysiadau unigol ar eich cyfer. Gallwn gynnig ar eich cyfer:

 • Cymorth - Gall Gweithwyr Achos ddarparu cymorth ac anogaeth bersonol wrth i gleientiaid baratoi a delio gyda’r tarfu a all gael ei achosi gan unrhyw waith addasu/adeiladu.
 • Cysylltu ar ran y cleient – Rydym yn gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng y cleient, teulu neu ofalwr o fewn gwahanol sefydliadau a chyrff statudol sy’n darparu cymorth.
 • Ceisiadau - Gallwn ymweld â chartref cleient i helpu i lenwi ffurflenni fel ceisiadau am Grant Llywodraeth Leol a cheisiadau Lwfans Gweini.
 • Dangos y Ffordd - byddwn yn dangos yn ffordd a chysylltu ar ran cleient gyda sefydliadau addas ar gyfer cymorth wedi ei deilwrio’n arbennig ar gyfer anghenion y cleient; er enghraifft, Canolfan Cyngor ar Ynni, yr Adran Gwaith a Phensiynau, y Lleng Brydeinig Frenhinol, Age Cymru a Prosiect Cymorth Unedig Sir Gaerfyrddin.
 • Cyngor a Gwybodaeth - gallwn hefyd gynnig cymorth a gwybodaeth dros y ffôn. Gall aelod hyfforddedig o’n staff wneud gwiriadau ariannol dros y ffôn ar gyfer gwasanaethau fel budd-daliadau a Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl.  
 • Dewisiadau Grantiau/Cyllid - Byddwn yn trafod pa waith trwsio ac addasu sydd ei angen arnoch,  beth yw’r datrysiadau posibl, ac yn cynnig cyngor ar ffynonellau ariannol fel Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl, hunan-ariannu neu gyllid buddiannol ar gyfer y gwaith y penderfynwyd fod angen ei wneud gallwn helpu gyda llenwi ffurflenni neu waith papur arall.
 • Gwres Fforddiadwy - Rydym yn darparu cyngor, cymorth a datrysiadau ynglŷn ag effeithlonrwydd ynni gan gynnwys dewisiadau cyllid, dyled ynni, newid tariff a darparwyr, Disgownt Cartref Cynnes a Chofrestru Gwasanaeth Blaenoriaeth.
 • Gwirio Budd-daliadau - Mae gennym wasanaeth gwirio budd-dal lles y gallwn ei gwblhau ar eich rhan i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o’r cael  incwm sydd ar gael. Byddwn yn eich cyfeirio at y gwahanol fudd-daliadau er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn popeth sy’n ddyledus i chi. .

            Dolen gweithio allan budd-daliadau lles

            http://www.turn2us.org.uk/benefits_search.aspx

 • Iechyd – Byddwn yn cyfeirio cleientiaid ar gyfer asesiadau Therapi Galwedigaethol i benderfynu pa offer ac addasiadau sydd orau ar gyfer eu hanghenion iechyd. Mae gennym hefyd aseswyr hyfforddedig sy’n gallu asesu ar gyfer addasiadau graddfa fach.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Rhaglen Addasiadau Brys

Caiff y cyllid ar gyfer y Rhaglen Addasiadau Brys ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pobl sydd mewn ysbyty yn disgwyl mynd adref, neu wedi mynd adref o'r ysbyty yn ddiweddar neu mewn risg  gael eu derbyn i ysbyty neu i gartref gofal.

I gael cymorth grant, mae'n rhaid i atgyfeiriadau ddod gan weithiwr proffesiynol iechyd neu wasanaeth cymdeithasol e.e. therapydd galwedigaethol. Gallwn hefyd roi cyngor i chi ar sut i gael mynediad i'r cyllid yma a siarad gyda'r asiantaeth atgyfeirio ar eich rhan.

Mae enghreifftiau o'r mathau o waith yn cynnwys:

 • Canllawiau bach/canllawiau cydio
 • Mynediad i gyfleusterau toiled
 • Newid lleoliad switshis/socedi golau
 • Darparu canllawiau grisiau
 • Stepiau a hanner stepiau
 • Systemau mynediad drws
 • Technoleg gymhorthol
 • Atgyweirio grisiau/lloriau pren
 • Gwastatau lloriau concrit
 • Gwella goleuadau tu mewn/tu allan
 • Atgyweirio gwresogi prif ardaloedd byw
 • Gosod stribedi carped
 • Ailosod cerrig palmant
 • Socedi ychwanegol
 • Estyniadau ffôn

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Ymdopi’n Well

Mae Ymdopi’n Well yn brosiect tair blynedd sy’n cael sy’n cael ei ariannu gan Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru. Mae’r gwasanaeth yn cael ei arwain gan Care & Repair Cymru mewn partneriaeth ag RNIB Cymru, Gweithredu ar Golled Clyw Cymru ac Asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru.

Os ydych chi’n 50 oed a throsodd, yn berchen eich cartref, yn byw mewn lle wedi ei rentu’n breifat neu mewn tai cymdeithasol, gall Gweithiwr Achos Ymdopi’n Well gynnig cyngor a chymorth am ddim i’ch helpu i sicrhau gwelliannau ac addasiadau angenrheidiol i’ch cartref.  

Mae gan weithwyr achos Ymdopi’n Well arbenigedd penodol mewn effeithiau colli golwg, colli clyw a/neu nam deublyg ar y synhwyrau a sut y mae hyn yn effeithio ar bobl yn eu cartrefi o ran eu diogelwch personol, annibyniaeth a lles ac fe fyddan nhw’n darparu cyngor a chymorth ynghylch hyn.   

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwybodaeth a Chyngor

Gall ein tîm gynnig gwybodaeth dros y ffôn ar wahanol faterion yn cynnwys:

 • Manylion contractwyr lleol gydag enw da y gall pobl ddymuno cael dyfynbrisiau ganddynt.
 • Gwybodaeth ar wasanaethau lleol.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Attic Project

Mae Prosiect Attic yn wasanaeth rhad ac am ddim ar gyfer pobl 60+ oed a all helpu i wneud lle yn eich cartref. Gall ein Gweithiwr Achos a Gwirfoddolwyr eich helpu i dacluso, ailgylchu, ail-drefnu neu hel atgofion am eich pethau fel y gallwch fyw'n fwy cysurus.

Mae Prosiect Attic yn brosiect partneriaeth arloesol rhwng Gofal a Thrwsio a BCS Cymru a chaiff ei gyllido gan y Gronfa Loteri Fawr.

Mae llawer o resymau pam fod pobl yn cronni pethau neu'n ei chael yn anodd cael gwared ag eitemau nad ydynt eu heisiau.

Gallai gwneud lle yn eich cartref;
• Creu lle ar gyfer gwaith trwsio ac addasu sy'n eich cadw'n gynnes neu sy'n gwneud eich cartref yn fwy hygyrch
• Gostwng risg tân a chwympiadau, gan wneud eich cartref yn fwy diogel
• Eich helpu i symud i gartref llai neu fwy addas
• Cynorthwyo gyda rhyddhau o ysbyty
• Rhoi cyfle i hel atgofion am bethau a drysorwch

Beth all Prosiect Attic ei gynnig?
• Ymweliad cartref gan ein Gweithiwr Achos Arbenigol i drafod eich anghenion
• Gwybodaeth am ffyrdd amgylcheddol gynaliadwy i gael gwared ag eitemau e.e. ailgylchu neu gyfrannu

• Gwneud trefniadau ar gyfer symud eich eitemau drwy dasgmyn Gofal a Thrwsio neu gontractwyr cymeradwy yn rhad ac am ddim
• Gall gwirfoddolwyr eich cynorthwyo i ddidoli, hel atgofion a gwneud penderfyniadau am eich pethau
• Rhoi cyfle i chi gofnodi'r straeon tu ôl i'r pethau rydych yn eu trysori ac atgofion
• Cynnig cyfleoedd i chi rannu eich atgofion, gan roi gwaddol ar gyfer teulu a'r gymuned.

Ni fyddwn byth yn cael gwared ag eitemau o'ch eiddo heb eich caniatâd.

Pwy all ddefnyddio Prosiect Attic?
Pobl 50+ oed sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain neu gartref rhent preifat yng Nghaerdydd, Bro Morgannwg a Chasnewydd.

Er y gall Prosiect Attic eich helpu i wneud lle nid yw'n medru trafod materion celcian neu glirio tai

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli gyda Phrosiect Attic ewch i wefan VCS Cymru i gael mwy o wybodaeth os gwelwch yn dda

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Gwella Cartrefi Gofal a Thrwsio

Rydym yn falch i gyhoeddi lansiad Gwasanaethau Gwella Cartrefi Gofal a Thrwsio Cyf (C&RHIS), busnes cymdeithasol sy'n eiddo llwyr ac yn cael ei reoli gan Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro. Mae'r elusen wedi sefydlu'r busnes cymdeithasol yma er mwyn ymestyn ystod a chyfaint y gwaith adeiladu ymarferol y gall eu gwneud yn ogystal ag amrywio ei ffrwd cyllid. Mae C&RHIS yn bodoli i ddarparu amrywiaeth o waith adeiladu ansawdd uchel i gefnogi gwaith Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro a helpu'r elusen i gyflawni ei gweledigaeth.

Yn ystod ei flynyddoedd cyntaf yn gweithredu, bydd C&RHIS yn canolbwyntio ar gyflenwi gwaith mân addasiadau graddfa fach. Mae galw uchel am waith addasu yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg ar hyn o bryd, yn neilltuol wrth i'r boblogaeth hŷn yn yr ardal gynyddu. Gall addasiadau tai wella annibyniaeth ac ansawdd bywyd person yn sylweddol, gan eu galluogi i wneud y pethau sy'n cyfrif, adfer hyder a hyrwyddo gwelliannau mewn iechyd a llesiant.

Cefnogir y prosiect yma gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Mae mwy o wybodaeth am C&RHIS ar gael yma. 

 

 

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.