Amdanom Ni

Mae Gofal a Thrwsio Caerdydd a'r Fro yn elusen gofrestredig (1162083). Sefydlwyd yr elusen ym mis Gorffennaf 2015 pan unodd Gofal a Thrwsio y Fro a Gofal a Thrwsio Caerdydd.

Ein cenhadaeth yw cefnogi pobl hŷn i atgyweirio, addasu a chynnal a chadw eu cartrefi. Gwnawn hyn fel y gall pob person hŷn fyw mewn cartref diogel, clyd, twym a chysurus sy'n addas iddynt hwy a'u bywydau ac yn cynyddu eu hannibyniaeth.

Darparwn nifer o wasanaethau sy'n cefnogi ac yn helpu pobl hŷn i gwblhau gwaith atgyweirio, gwella ac addasu i'w cartrefi, drwy ddarparu cyngor arbenigol, cefnogaeth a chymorth ymarferol. Rydym yn helpu pobl hŷn gyda gwaith yn amrywio o eitemau bach iawn fel trwsio twll bach mewn pibell ddŵr i osod canllawiau llaw hyd at swyddi mawr megis trawsnewid ystafelloedd ymolchi neu osod to newydd.

Yr allwedd i'n llwyddiant wrth ddarparu ein gwasanaethu yw ein hymrwymiad i ddarparu gwasanaethau holistig, a arweinir gan broblemau a deilwriwyd yn ôl anghenion unigol pobl hŷn.

Ein gweledigaeth yw y gall pobl hŷn fyw'n ddiogel, clyd, twym a chysurus mewn cartrefi sy'n addas iddyn nhw a'u bywydau ac yn cynyddu eu hannibyniaeth.

Mae ein gweledigaeth yn diffinio sut y dymunwn i'n sefydliad gael ei weld yn allanol gan gleientiaid, partneriaid a chyllidwyr. Dyma'r hyn y ceisiwn yn barhaus i'w sicrhau a dyma'r rheswm am ein bodolaeth.

Mae ein tîm profiadol ac ymroddedig yn ymweld â phobl hŷn yn eu cartrefi, yn gwrando ar yr hyn maent ei eisiau a'i angen a byddwn yn llunio pecyn gyda chefnogaeth i wneud iddo ddigwydd.

Mae'r tîm yn rhoi cyngor ar ddatrysiadau atgyweirio a chynnal a chadw cartrefi, addasiadau, diogelwch cartref, atal codymau, diogelwch tân, effeithiolrwydd ynni a ffynonellau posibl o gyllid ar gyfer cwblhau gwaith. Cynigir gwiriadau budd-daliadau lles hefyd i gynyddu incwm pobl i'r eithaf.

Rhoddir arbenigedd technegol ar waith adeiladu yn cynnwys help i ganfod crefftwr addas, helpu i gynllunio gwaith, cael dyfynbrisiau, trefnu contractau a monitro gweithio ar y safle.

Mae'r asiantaeth yn cadw rhestr o gontractwyr lleol dibynadwy i bobl eu defnyddio.