Gwasanaethau 

 

Mae Gofal a Thrwsio Bae’r Gorllewin wedi darparu amrediad o wasanaethau i gleientiaid ar draws ardal Castell-nedd Port Talbot ac Abertawe.

Rydym yn darparu gwasanaeth 'holistig' sy'n golygu ein bod yn ceisio cefnogi cleientiaid gyda gwaith penodol ond hefyd gydag unrhyw waith arall, cymorth neu ymyriad a fyddai o fudd i'r cleient. Gall hyn gynnwys cyfeirio at gyrff eraill a all gynorthwyo mewn meysydd lle na allwn ni wneud hynny.

Mae gwasanaethau yn cynnwys eich cynorthwyo i wella, trwsio neu addasu eich cartref ac maent ar gael i unigolion 60 oed neu drosodd, neu o unrhyw oedran gydag anabledd. Gellir codi tâl am rai gwasanaethau yn dibynnu ar gymhwyster.

Dewiswch wasanaeth islaw i ganfod mwy.

Gwasanaeth Cymorth Gwaith Achos Craidd

Os ydych chi’n 60 oed a throsodd, gall ein gwasanaeth ymweliadau cartref ddarparu cyngor, gwybodaeth a chymorth am ddim i chi, wedi eu teilwrio ar gyfer eich anghenion unigol. Bydd ein gweithiwr achos profiadol yn dod i’ch cartref ac yn gwrando ar eich anghenion.

Gall ein tîm Gwaith Achos profiadol ymweld â chi yn eich cartref i wrando a thrafod unrhyw faterion sydd ar eich meddwl a dod o hyd i ddatrysiadau unigol ar eich cyfer. Gallwn gynnig ar eich cyfer:

 • Cymorth - Gall Gweithwyr Achos ddarparu cymorth ac anogaeth bersonol wrth i gleientiaid baratoi a delio gyda’r tarfu a all gael ei achosi gan unrhyw waith addasu/adeiladu.
 • Cysylltu ar ran y cleient – Rydym yn gweithredu fel pwynt cyswllt rhwng y cleient, teulu neu ofalwr o fewn gwahanol sefydliadau a chyrff statudol sy’n darparu cymorth.
 • Ceisiadau - Gallwn ymweld â chartref cleient i helpu i lenwi ffurflenni fel ceisiadau am Grant Llywodraeth Leol a cheisiadau Lwfans Gweini.
 • Dangos y Ffordd - byddwn yn dangos yn ffordd a chysylltu ar ran cleient gyda sefydliadau addas ar gyfer cymorth wedi ei deilwrio’n arbennig ar gyfer anghenion y cleient; er enghraifft, Canolfan Cyngor ar Ynni, yr Adran Gwaith a Phensiynau, y Lleng Brydeinig Frenhinol, Age Cymru a Prosiect Cymorth Unedig Sir Gaerfyrddin.
 • Cyngor a Gwybodaeth - gallwn hefyd gynnig cymorth a gwybodaeth dros y ffôn. Gall aelod hyfforddedig o’n staff wneud gwiriadau ariannol dros y ffôn ar gyfer gwasanaethau fel budd-daliadau a Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl.
 • Dewisiadau Grantiau/Cyllid - Byddwn yn trafod pa waith trwsio ac addasu sydd ei angen arnoch,  beth yw’r datrysiadau posibl, ac yn cynnig cyngor ar ffynonellau ariannol fel Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl, hunan-ariannu neu gyllid buddiannol ar gyfer y gwaith y penderfynwyd fod angen ei wneud gallwn helpu gyda llenwi ffurflenni neu waith papur arall.
 • Gwres Fforddiadwy - Rydym yn darparu cyngor, cymorth a datrysiadau ynglŷn ag effeithlonrwydd ynni gan gynnwys dewisiadau cyllid, dyled ynni, newid tariff a darparwyr, Disgownt Cartref Cynnes a Chofrestru Gwasanaeth Blaenoriaeth.
 • Gwirio Budd-daliadau - Mae gennym wasanaeth gwirio budd-dal lles y gallwn ei gwblhau ar eich rhan i wneud yn siŵr eich bod yn gwneud y gorau o’r cael  incwm sydd ar gael. Byddwn yn eich cyfeirio at y gwahanol fudd-daliadau er mwyn sicrhau eich bod yn derbyn popeth sy’n ddyledus i chi. .

            Dolen gweithio allan budd-daliadau lles

            http://www.turn2us.org.uk/benefits_search.aspx

 • Iechyd – Byddwn yn cyfeirio cleientiaid ar gyfer asesiadau Therapi Galwedigaethol i benderfynu pa offer ac addasiadau sydd orau ar gyfer eu hanghenion iechyd. Mae gennym hefyd aseswyr hyfforddedig sy’n gallu asesu ar gyfer addasiadau graddfa fach.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Bae'r Gorllewin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Rhaglen Addasiadau Brys

Caiff y cyllid ar gyfer y Rhaglen Addasiadau Brys ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer pobl sydd mewn ysbyty yn disgwyl mynd adref, neu wedi mynd adref o'r ysbyty yn ddiweddar neu mewn risg  gael eu derbyn i ysbyty neu i gartref gofal.

I gael cymorth grant, mae'n rhaid i atgyfeiriadau ddod gan weithiwr proffesiynol iechyd neu wasanaeth cymdeithasol e.e. therapydd galwedigaethol. Gallwn hefyd roi cyngor i chi ar sut i gael mynediad i'r cyllid yma a siarad gyda'r asiantaeth atgyfeirio ar eich rhan.

Mae enghreifftiau o'r mathau o waith yn cynnwys:

 • Canllawiau bach/canllawiau cydio
 • Mynediad i gyfleusterau toiled
 • Newid lleoliad switshis/socedi golau
 • Darparu canllawiau grisiau
 • Stepiau a hanner stepiau
 • Systemau mynediad drws
 • Technoleg gymhorthol
 • Atgyweirio grisiau/lloriau pren
 • Gwastatau lloriau concrit
 • Gwella goleuadau tu mewn/tu allan
 • Atgyweirio gwresogi prif ardaloedd byw
 • Gosod stribedi carped
 • Ailosod cerrig palmant
 • Socedi ychwanegol
 • Estyniadau ffôn

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Bae'r Gorllewin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaeth Ymdopi’n Well

Mae Ymdopi’n Well yn brosiect tair blynedd sy’n cael sy’n cael ei ariannu gan Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru. Mae’r gwasanaeth yn cael ei arwain gan Care & Repair Cymru mewn partneriaeth ag RNIB Cymru, Gweithredu ar Golled Clyw Cymru ac Asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru.

Os ydych chi’n 50 oed a throsodd, yn berchen eich cartref, yn byw mewn lle wedi ei rentu’n breifat neu mewn tai cymdeithasol, gall Gweithiwr Achos Ymdopi’n Well gynnig cyngor a chymorth am ddim i’ch helpu i sicrhau gwelliannau ac addasiadau angenrheidiol i’ch cartref.  

Mae Ymdopi’n Well yn brosiect tair blynedd sy’n cael sy’n cael ei ariannu gan Grant Trydydd Sector Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy Llywodraeth Cymru. Mae’r gwasanaeth yn cael ei arwain gan Care & Repair Cymru mewn partneriaeth ag RNIB Cymru, Gweithredu ar Golled Clyw Cymru ac Asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru.

Os ydych chi’n 50 oed a throsodd, yn berchen eich cartref, yn byw mewn lle wedi ei rentu’n breifat neu mewn tai cymdeithasol, gall Gweithiwr Achos Ymdopi’n Well gynnig cyngor a chymorth am ddim i’ch helpu i sicrhau gwelliannau ac addasiadau angenrheidiol i’ch cartref.  

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Bae'r Gorllewin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Grant Mân Addasiadau (GMA)

Adran Tai Dinas a Sir Abertawe sy’n darparu’r cyllid ar gyfer y Grant Mân Addasiadau i bobl dros 60 mlwydd oed (10% i bobl dan 60 sy’n anabl) ac sy'n berchen-feddiannwyr neu'n denantiaid preifat. Nid oes prawf modd ar y gwaith ac mae grant ar gael ar gyfer gwaith sy’n costi hyd at £2,000. I gael cymorth grant, rhaid i’r Adran Tai gymeradwyo eich hatgyfeirio. Gall staff yr asiantaeth roi cyngor i chi ar sut i fanteisio ar y cyllid hwn a’ch cyfeirio at yr Adran Tai ar eich rhan.

 

Enghreifftiau o’r mathau o waith a wneir yw:

 • Rheiliau cydio  
 • Rampiau parhaol  
 • Rheiliau ar y grisiau  
 • Canllawiau allanol  
 • Stepiau  
 • Systemau mynediad drws
 • Cistiau allweddi  
 • Seddi cawod
 • Lefelu lloriau concrid
 • Ailosod cerrig palmant  
 • Tapiau codi
 • Goleuadau diogelwch  

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Bae'r Gorllewin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Cysur, Diogelwch Personol a Diogelwch Eiddo (CSS)

Adran Tai Dinas a Sir Abertawe sy’n darparu’r cyllid ar gyfer y Grant hwni bobl dros 60 mlwydd oed sy'n berchen-feddiannwyr. Mae’r grant yn ddibynnol ar brawf modd ar gyfer gwaith sy’n costi hyd at £1,000. I gael cymorth grant, rhaid i’r Adran Tai gymeradwyo eich hatgyfeirio. Gall staff yr asiantaeth roi cyngor i chi ar sut i allu manteisio ar y cyllid hwn a’ch cyfeirio at yr Adran Tai ar eich rhan.

 

 

Enghreifftiau o’r mathau o waith a wneir yw:

 • Atgyweirio drysau  
 • Drysau newydd
 • Cloeon
 • Atgyweirio gwaith plymio
 • Atgyweirio gwaith trydan  
 • Mesurau effeithlonrwydd ynni

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Bae'r Gorllewin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwaith Bach a Mân

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot sy’n darparu’r cyllid ar gyfer y Grant Gwaith Bach a Mân i bobl dros 60 mlwydd oed sy'n berchen-feddiannwyr neu'n denantiaid preifat. Mae’r grant yn ddibynnol ar brawf modd ar gyfer gwaith sy’n golygu hyd at ddiwrnod o lafur. Efallai y gofynnir i gleientiaid dalu £35 am y gwaith, a chytunir ar hyn cyn y cyflawnir unrhyw waith.

 

 

 

Gall unrhyw fath o waith atgyweirio bach gael ei gynnwys o dan y grant, a gall staff yr Asiantaeth roi cyngor i chi os nad ydych yn siŵr a fyddai'r gwaith y gofynnwch amdano yn gymwys i gael grant neu beidio.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Bae'r Gorllewin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Grant Mynediad Hanfodol (EAG)

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot sy’n darparu’r cyllid ar gyfer y grant hwn i bobl unrhyw oedran sy'n berchen-feddiannwyr neu'n denantiaid preifat. Mae’r grant yn uchafswm o £200 fesul cartref fesul blwyddyn dreigl.

 

Enghreifftiau o’r mathau o waith a wneir yw:

 • Rheiliau cydio  
 • Rampiau
 • Rheiliau ar y grisiau  
 • Canllawiau allanol  
 • Stepiau  

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Bae'r Gorllewin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Partneriaeth Diogelwch Cymunedol

Drwy weithio mewn partneriaeth â'r Bartneriaeth Troseddau ac Anhrefn, mae'r Asiantaeth wedi cyflwyno Gwasanaeth Atal Troseddu i bobl hŷn a phobl anabl sy'n byw ym Mwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ers 2002.

Bydd ein Hymgynghorydd yn cynnal gwiriadau diogelwch yn y cartref unigol, nodi meysydd sy’n peri pryder, ac yn eich cyfeirio at ein cangen fasnachu fydd yn darparu gwasanaeth gosod offer diogelwch yn rhad ac am ddim. Mae hyn, gobeithio, yn eich helpu i barhau yn ddiogel yn eich cartref a'ch cymuned eich hun. Os ydych yn iau na 60 oed neu'n byw mewn eiddo awdurdod lleol, gallwn dal eich helpu drwy roi manylion i chi am y Bartneriaeth Troseddau ac Anhrefn fydd yn ymweld â chi i wneud eu gwiriad diogelwch yn y cartref unigol.  Gall ein Tasgmon ymweld â chi wedyn i ddarparu'r un gwasanaeth rhad ac am ddim o osod offer diogelwch ar argymhelliad y Bartneriaeth Troseddau ac Anhrefn.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Bae'r Gorllewin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Grant Addasiadau Cyflym (RAG)

Adran Gwasanaethau Cymdeithasol a Thai Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot sy’n darparu’r cyllid ar gyfer y Grant Addasiadau Cyflym i bobl unrhyw oedran sy'n berchen-feddiannwyr neu'n denantiaid preifat. Mae’r grant yn ddibynnol ar brawf modd am waith hyd at uchafswm o £10,000.  I gael cymorth grant, rhaid i staff yr Adran Tai gymeradwyo eich hatgyfeirio. Gall staff yr asiantaeth roi cyngor i chi ar sut i allu manteisio ar y cyllid hwn a’ch cyfeirio at yr Adran Tai ar eich rhan.

Enghreifftiau o’r mathau o waith a wneir yw:

 • Rheiliau cydio  
 • Rampiau
 • Rheiliau ar y grisiau  
 • Canllawiau allanol  
 • Stepiau  
 • Lifftiau grisiau 
 • Lefelu lloriau concrid
 • Ailosod cerrig palmant  

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Bae'r Gorllewin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Teleofal

Mae Teleofal yn wasanaeth sy'n cynorthwyo pobl i gadw eu hannibyniaeth ac aros yn eu cartrefi eu hunain am gyfnod hwy drwy ddefnyddio technoleg i helpu i reoli'r risgiau sy'n gysylltiedig â gweithgareddau bob dydd.

Bydd pecynnau Teleofal yn cael eu teilwra i weddu i anghenion unigol. Mae'r system yn gweithio drwy ddefnyddio amrywiaeth o synwyryddion a chanfodyddion a osodir o gwmpas y cartref sydd wedi’u cysylltu â chanolfan monitro galwadau. Er enghraifft, gallant ganfod bod rhywun wedi cwympo, llifogydd yn y cartref neu bod y nwy wedi’i adael ymlaen. Hefyd gall roi tawelwch meddwl a gwella diogelwch drwy gyfrwng botymau galwr ffug a larymau mwg.  Hefyd gall Teleofal gael ei ddefnyddio i fonitro eich iechyd a’ch 'lles'.

Bydd Asesydd Teleofal o’r Awdurdod Lleol yn ymweld â chi yn eich cartref i asesu eich anghenion ac yn cyfeirio eich manylion at ein Tasgmon Teleofal fydd wedyn yn ymweld â chi i osod yr holl offer sydd wedi’i argymell.  Am ragor o wybodaeth ffoniwch Tîm Technoleg Gynorthwyol Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot ar 01639 862800.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Bae'r Gorllewin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwaith Cyffredinol

Prosiect a ariennir yn breifat yw Gwaith Cyffredinol lle mae’r cleientiaid yn talu am y llafur ac am y deunyddiau. Mae'r holl waith yn seiliedig ar adennill y costau yn llawn heb unrhyw gyllid dwbl nac unrhyw gymhorthdal. Mae’r Gronfa Galedi ynghlwm wrth y cynllun Gwaith Cyffredinol ar gyfer cleientiaid na all dalu am beth neu'r cyfan o'r costau am y gwaith. Rhaid i’r tâl Cronfa Galedi gael ei gymeradwyo gan uwch aelod o staff.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gofal a Thrwsio Bae'r Gorllewin, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.