Ysbyty i Gartref Iachach

Mae ein gwasanaeth blaengar Ysbyty i Gartref Iachach yn sicrhau y caiff pobl hŷn eu rhyddhau o ysbyty i gartref addas ar gyfer eu hanghenion.

Ers 2019 gweithiodd y gwasanaeth yn uniongyrchol gyda staff ysbyty i ddynodi problemau tai cleifion hŷn yn gyflym ar ôl iddynt gael eu derbyn, gan eu cysylltu gyda’u hasiantaeth Gofal a Thrwsio leol sy’n sicrhau eu bod yn dychwelyd i gartref diogel, cynnes a hygyrch.

Rydym yn ymroddedig i ddatblygu gwasanaethau cynaliadwy sy’n rhoi cymorth ymarferol i bobl hŷn agored i niwed sy’n eu helpu i fyw yn annibynnol, gydag urddas a llesiant drwy well amodau tai.

Yn allweddol i’n gwasanaeth Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach mae:

-       Rhyddhau gofal yn ddiogel ac yn gyflymach

-       Gwella llif cleifion

-       Gostwng cyfraddau aildderbyn

 

"“Mae gwasanaeth Ysbyty i Gartref Iachach wedi rhoi cymorth cadarnhaol hanfodol yn ystod y pandemig. Yn ogystal â helpu i ddarparu capasiti gwerthfawr mewn ysbyty – lle’n ddiogel i wneud hynny – mae hefyd wedi helpu pobl hŷn a bregus i ddychwelyd i’w cartrefi eu hunain, gan hwyluso rhyddhau diogelach a chyflymach gydag addasiadau cyflym i sicrhau y gallant aros adre i helpu gostwng cyfraddau aildderbyn ... Rwy’n llawn ddisgwyl i Ysbyty i Gartref Iachach ddod yn wasanaeth allweddol dros y gaeaf ac rwy’n falch i ddarparu dros £510,000 i wneud i hyn ddigwydd. Mae’r gwasanaeth wedi dangos cyfraddau bodlonrwydd uchel gyda chanmoliaeth gan staff ysbyty a chleifion a gwerth arddrechog am arian. Mae’n glod i’r gwasanaeth a’i weithwyr achos bod bodlonrwydd cleifion yn 99%.“ " Vaughan Gething MS