Dydy cwympo ddim yn rhan anochel o fynd yn hŷn

WYTHNOS YMWYBYDDIAETH O SYRTHIO
12 Gorffennaf i 18 Gorffennaf

Yn ystod y pandemig mae cryn nifer o bobl hŷn wedi bod yn llawer llai actif yn ystod cyfyngiadau'r cyfnod clo, ac yn llai gofalus ohonynt eu hunain a'u cartrefi: mae cynnydd sylweddol yn y bygythiad o syrthio.

"Dywedodd bron draean oedolion ym Mhrydain (31%) iddynt gael problemau iechyd corfforol neu feddyliol oherwydd cyflwr eu cartrefi yn ystod y cyfnodau clo." (Canolfan Heneiddio'n Well a Kings Fund).

Peidiwch â gadael i'r person sy'n syrthio fod yn aelod o'ch teulu, cymydog, cyfaill neu hyd yn oed chi!

Peidiwch oedi: Siaradwch heddiw gyda rhywun sy'n annwyl i chi a gwneud rhywbeth am eu risg o syrthio.

 A yw eich cartref chi'n ddiogel?

  • Ydych chi'n teimlo'n ddiogel ar y grisiau?
  • Ydych chi'n medru ymdopi yn yr ystafell ymolchi a'r toiled?
  • Ydych chi'n medru mynd o amgylch y tŷ, i mewn i ystafelloedd a thrwy ddrysau?
  • Oes gennich chi unrhyw stepiau, llethrau, llwybrau neu wynebau llawr sy'n achosi perygl?
  • A yw'r goleuadau yn eich cartef yn ddigonol ar gyfer eich anghenion?
  • Ydych chi'n ymdopi'n dda gyda thraul a chysur cyffredinol eich cartref (neu ydych chi'n ofni baglu, a cholli eich cydbwysedd wrth ymestyn am rywbeth)?

Mae ein gwaith yn gydnaws gyda dull Tasglu Cenedlaethol Atal Syrthio Gofal Iechyd Darbodus a'r ymgyrch genedlaethol: Sadiwch i ... Gadw'n Saff.

 

1. Siarad – rhannu eich pryderon sydd gennych am eich hanes syrthio.
2. Sadio – gwneud yn siŵr eich bod yn cadw'n actif a sicrhau eich bod yn cadw eich nerth craidd.
3. Cadw'n Saff – os oes gennych bryderon am eich diogelwch adref, gofynnwcn am help i addasu, trwsio a sicrhau fod eich cartref yn fwy hylaw.

 

Ar y cyd â