Prosiectau

Mae Gofal a Thrwsio yn cynnal nifer o brosiectau i helpu pobl hŷn yng Nghymru, o gynlluniau i helpu’r rhai sy’n gadael yr ysbyty i ffyrdd i fynd i’r afael â thlodi tanwydd.

 

Ysbyty i Gartref Iachach

Mae gwasanaethau Ysbyty i Gartref Iachach yn sicrhau y caiff pobl hŷn eu rhyddhau o ysbyty i gartref addas ar gyfer eu hanghenion.

 
Dysgu Mwy

Ymdopi’n Well

Mae pump elusen yng Nghymru yn cydweithio i gyflwyno gwasanaeth ar draws Cymru sy’n cefnogi pobl hŷn i “ymdopi’n well” yn eu cartrefi eu hunain.

 
Dysgu Mwy

Ymwybyddiaeth o Syrthio

Nid yw syrthio’n rhan anochel o heneiddio. Ymunwch â’n hymgyrch i godi ymwybyddiaeth ac i atal pobl hŷn rhag llithro a baglu.

 
Dysgu Mw

Attic Project

Cefnogi pobl hŷn i drefnu eu heiddo personol fel y gallant fyw mor annibynnol ag sydd modd. 

 
Dysgu Mwy

70+ Cymru

Cyngor a chefnogaeth ar dechnegau arbed ynni yn y cartref a gwelliannau i gartrefi, fel y gall pobl dros 70 oed wresogi eu cartrefi i dros 70°F.

Dysgu Mwy