Yw eich cartref chi'n nwy-ddiogel?

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Diogelwch Nwy, ac mae Care & Repair Cymru yma i’ch helpu chi ddefnyddio nwy mewn modd diogel yn eich cartref.

Mae dyfeisiau nwy sydd wedi’u gosod a’u cadw’n wael yn gallu achosi gollyngiadau nwy, tân, ffrwydradau a gwenwyno carbon monocsid (CO). Mae CO yn nwy gwenwynig ofnadwy sy’n gallu lladd yn gyflym a heb rybudd. Nid oes modd ei weld, ei flasu na’i arogli.

Drwy edrych ar ôl eich dyfeisiau nwy yn gywir rydych chi’n edrych ar ôl eich cartref a’ch anwylyd. Dyma ein cyngor ar sut i gadw’n nwy-ddiogel.

 

1. Gwiriwch eich dyfeisiau nwy bob blwyddyn

Dylid gwirio diogelwch pob dyfais nwy unwaith y flwyddyn, a’u cynnal yn rheolaidd gan beiriannydd sydd wedi’u cofrestru gyda Gas Safe. Gallwch chi osod atgoffâd er mwyn peidio anghofio ar StayGasSafe.co.uk.

2. Sicrhewch fod eich peiriannydd wedi’u cofrestru â Gas Safe

Mae gan bob peiriannydd cofrestredig gerdyn adnabod sy’n dangos logo melyn Gas Safe. Cofiwch wirio gefn eu cerdyn adnabod er mwyn sicrhau eu bod yn gymwys ar gyfer y gwaith sydd angen ei gwblhau.

Gall eich Gofal a Thrwsio lleol eich helpu chi i ddod o hyd i beiriannydd addas – rhowch alwad i ni ar 0300 111 3333.

3. Edrychwch am arwyddion nad yw eich dyfais yn gweithio

Os ydych chi’n sylweddoli bod eich pentan yn llosgi gyda fflam ddiog felyn / oren yn lle un glas llachar, bod marciau duon ar neu o gwmpas dyfais nwy, bod golau peilot eich boeler o hyd yn diffodd, neu fod gormod o anwedd yn eich ystafell, efallai bod eich dyfais wedi torri.

4. Byddwch yn ymwybodol o’r symptomau carbon monocsid

Ceir chwe phrif symptom o wenwyno carbon monocsid – pen tost, pendro, diffyg anadl, cyfog, cwympo sydyn a mynd yn anymwybodol. Gweithredwch yn syth os ydych chi’n dechrau cael pen tost neu’n teimlo’n bendro – galwch 999.

5. Sicrhewch fod eich dyfeisiau wedi’u gwyntyllu’n iawn

Gall hyn fod mor syml ag agor ffenestr pryd bynnag rydych chi’n defnyddio pentan nwy, neu sicrhau nad oes unrhywbeth yn atal unrhyw dwll awyr neu simnai.

6. Cael larwm carbon monocsid

Gall larwm carbon monocsid sy’n gwneud sŵn ar bwys eich dyfeisiau nwy tynnu’ch sylw i unrhyw ollyngiad. Sicrhewch eu bod wedi’u marcio â EN50291 ac yn arddangos “Kitemark” y Safonau Prydeinig.

Gall eich Gofal a Thrwsio lleol helpu chi i ddod o hyd i a gosod larwm addas - rhowch alwad i ni ar 0300 111 3333.

7. Os ydych chi’n arogli nwy, galwch 0800 111 999 yn syth

Dyma’r rhif ar gyfer y Gwasanaethau Nwy Brys ac mae’n rhad ac am ddim i’w alw. Os ydych chi’n arogli nwy, yn meddwl bod nwy yn gollwng, neu yn becso bod mwg carbon monocsid yn dod oddi wrth ddyfais, galwch nhw’n syth.

Tra eich bod yn aros iddyn nhw gyrraedd, dylech agor eich drysau a’ch ffenestri er mwyn gwyntyllu’r ystafell, a pheidiwch ddefnyddio unrhyw fflam noeth neu switsh trydanol.

 

Os oes angen cymorth arnoch i ddiogelu dyfeisiau nwy eich cartref, mae Gofal a Thrwsio yma i helpu. Gallwn eich cysylltu chi â pheirianwyr nwy lleol dibynadwy, helpu gosod larymau carbon monocsid, a’ch cynghori chi ar wneud eich cartref yn fwy effeithlon o ran ynni.

Galwch eich Gofal a Thrwsio lleol heddiw ar 0300 111 3333.