Ymdopi'n Well - Ymgyrch Aros am Funud

Mae Ymdopi'n Well yn wasanaeth tai arbenigol a gyflwynir gan Gofal a Thrwsio ar gyfer pobl hŷn gyda cholled synhwyraidd. Arhoswch am funud tra'n darllen yr erthygl yma ac ystyried, efallai, eich bod wedi gwisgo sbectol rhywun arall a sut fyddai hyn yn effeithio ar y ffordd rydych yn gweld y byd. Neu meddyliwch am amser pan gawsoch gawod neu nofio a bod dŵr yn eich clustiau wedi effeithio ar eich clyw. Nawr daliwch ati i ddarllen ... wrth i ni heneiddio, dyma rai o'r heriau synhwyraidd y gallem eu hwynebu ar sail barhaol!

Mor aml wrth ddarparu gwasanaethau, rydym yn methu ystyried pa mor effeithiol ydym wrth gyfathrebu gyda'r bobl rydyn ni'n eu helpu. A allwn ddisgwyl cael pethau'n iawn os nad ydym yn meddwl gymaint am y person sy'n derbyn y gwasanaeth ag am eu hanghenion? Ydym, rydym yn byw'n hirach, erbyn 2033 bydd pobl hŷn yng Nghymru yn ffurfio 26% o'n poblogaeth, ond mae heriau iechyd yn broblem mewn dim o dro. Mae tueddiadau'n dangos fod mwy a mwy o bobl hŷn yn byw gyda cholli golwg gyda cataractau, dirywiad macwlaidd a glawcoma, ac mae gan lawer nam ar y clyw. Gall bygythiadau i annibyniaeth ddod yn broblem yn gyflym. Gall grisiau, stepiau, llethrau a llwybrau ynghyd â golau, lliwiau, patrymau a chysgodion ddod yn anawsterau go iawn, a chydbwysedd personol, clychau, hysbysiadau a'r ffôn yn her gynyddol.

Felly mae dau fath o beth y gallwn eu gwneud i gefnogi pobl hŷn gyda cholled synhwyraidd; y cyntaf yw cael cyngor synhwyrol e.e. gwirio eich llygaid bob dwy flynedd a bob blwyddyn os ydych dros 85. Gall hyn ostwng gwaethygu golwg gan hyd at 50%. Bob dydd yng Nghymru, mae bron 4 o bobl yn dechrau colli eu golwg a bydd un mewn pump o bobl yn byw gyda cholli golwg yn ystod eu hoes, mae hyn yn cynyddu eu risg o godwm gan 170%.

Mae tynnu cataract yn gynnar yn gostwng risg syrthio gan draean. Daw cynnal a chadw y cartref, gyda annibendod, corneli tywyll, carpedi anwastad a cheblau'n llusgo yn heriau mwy pan waethygir hynny gyda golwg gwael; felly hefyd ymdopi ar risiau, stepiau ac ar lethrau. Os yw hynny'n arwain at syrthio, gall newid bywyd.

Yr ail yw darparu dull pwrpasol i addasu'r cartref neu ddarparu pecynnau cymorth. Nid yw oddi ar y silff yn gweithio bob amser, os na fedrwch ystyried effaith pethau fel golau, patrymau, lliwiau, gwrthgyferbyniadau. Mae gwasanaeth Ymdopi'n Well Gofal a Thrwsio yn gweithio i safonau Visibly Better yr RNIB i greu amgylchedd hygyrch wrth ddarparu datrysiadau, gan ragweld problemau fydd yn wynebu ein cleientiaid bregus. Byddwn bob amser yn addasu'r cartref gan roi ystyriaeth i anghenion y person.

Bu ein cydweithio gyda RNIB Cymru a Gweithredu ar Golli Clyw Cymru yn hollol hanfodol wrth helpu ein gwasanaethau gwella cartrefi i wneud yr hyn sy'n cyfri i bobl hŷn fregus yn realiti go iawn. Yn rhy aml ni chaiff anawsterau pobl hŷn eu deall yn llawn ar draws y gwasanaethau cyhoeddus. Felly, wrth ochr yr hyn a wnawn i'n cleientiaid i'w helpu i ymdopi'n well yn eu cartrefi, rydym hefyd yn annnog pobl ar draws gwasanaethau, i Aros am Funud ac ystyried y posibilrwydd o golled synhwyraidd, cyn darparu eich gwasanaethau. Gall cymryd y funud ychwanegol honno wrth ddarparu eich gwasanaeth wneud gwahaniaeth fawr i fywyd rhywun.

Neil Williams, Care & Repair Cymru