Ymateb i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar y System Addasiadau Tai yng Nghymru

Mae Care & Repair yn croesawu llawer o ganfyddiadau ac argymhellion adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru ar y System Addasiadau Tai yng Nghymru. Rydym yn cydnabod fod gwahaniaethau'n bodoli rhwng gwahanol ddaliadaethau tai, y dylai gwybodaeth well fod ar gael yn ehangach, a bod cymhlethdod ac weithiau gyfnodau aros hir am Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl ac addasiadau mawr.

Mae Gofal a Thrwsio yn ddarparydd pwysig ar gyfer gwaith addasu tai, gan gyflenwi dros 17,000 o Addasiadau Brys bob blwyddyn, gyda chyfnodau aros byr o rhwng 24 awr a 2 wythnos. Mae hwn yn wasanaeth gwych, a ddefnyddir gan swyddogion Iechyd a Gofal Cymdeithasol ledled Cymru, ac mae'n gwneud gwahaniaeth enfawr i fywydau pobl hŷn drwy eu galluog i fynd adref yn ddiogel yn gyflymach o ysbyty, ac atal cwympiadau, ymweliadau i adrannau Argyfwng a Damwain a derbyn i ysbyty, galwadau ambiwlans, a derbyn i gartrefi gofal.

Wrth ymateb i adroddiad Swyddfa Archwilio Cymru dywedodd Chris Jones, Prif Swyddog Gweithredol Care & Repair Cymru:

‘Ni allwn anghytuno fod meysydd sydd angen eu gwella yn y system addasiadau tai yng Nghymru. Mae angen i ni roi gwybodaeth well a mwy hygyrch, gwasanaethau cyfartal rhwng tenantiaid a pherchnogion, ac amserau aros byrrach ar gyfer addasiadau mwy.

'Ond ni ddylem anghofio fod hefyd wasanaethau rhagorol ar gael megis ein Rhaglen Addasiadau Brys, a rhai gwasanaethau blaengar a gynigir gan ddarparwyr arall. Mae gwneud yn siŵr eu bod yn cadw a thyfu'r pethau sy'n gweithio'n dda yn rhan o'r her.

'Rydym yn gweithio ar hyn o bryd gyda Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, Cymdeithasau Tai, y Coleg Therapyddion Galwedigaethol ac eraill i benderfynu sut y gallwn wneud gwelliannau systemig i wasanaethau addasiadau ehangach yng Nghymru. Drwy weithio gyda'n partneriaid, rydym yn benderfynol y gwneir gwelliannau ac y daw'r system addasiadau tai drwyddi draw yn brofiad gwell ar gyfer pobl hŷn ac anabl'.