Un cyfraniad, dwywaith yr effaith.

Mae Gofal a Thrwsio yn rhan o #HerNadolig18 The Big Give, ymgyrch arian cyfatebol fwyaf y Deyrnas Unedig a gynhelir am wythnos bob blwyddyn yn y cyfnod cyn y Nadolig.

Bydd pob cyfraniad i Gofal a Thrwsio drwy https://bit.ly/2DXyJdZ yn derbyn arian cyfatebol am 7 diwrnod (27 Tachwedd - 4 Rhagfyr) ac mae'r elusen yn annog unrhyw un a hoffai eu "helpu nhw i helpu pobl fregus hŷn ledled Cymru" i wneud cyfraniad a "dyblu eich arian".

Gall Gofal a Thrwsio fod yn achubiaeth i bobl hŷn, gan wneud yn siŵr eu bod yn cadw'n gynnes a diogel yn ystod misoedd oer y gaeaf. Dyma stori Charles a Marjorie a dderbyniodd help gan Gofal a Thrwsio yn ddiweddar.

"Mae fy ngwraig a finnau wedi byw yn y tŷ yma ers i ni briodi dros 30 mlynedd yn ôl, felly mae ganddo lawer o atgofion i ni. Nawr ein bod yn gallu symud ychydig llai nag oedden ni'n arfer, does dim byd yn well ganddo ni nag eistedd i lawr yn yr ystafell fyw, yn edrych allan dros yr ardd, a gwrando ar ychydig o jazz.

"Dechreuodd ein tanc dŵr ollwng ychydig cyn y Nadolig diwethaf. Rydw i'n aros am ddau ben-glin newydd a dyw iechyd Marjorie ddim wedi bod yn wych yn ddiweddar, felly roedden ni eisoes yn poeni sut y byddem yn cadw'r tŷ mewn trefn, ond pan ddechreuodd y dŵr ollwng, roedden ni'n bryderus iawn ac yn defnyddio 3 neu 4 tywel bob dydd i sychu'r holl ddŵr.

"Daeth yn ormod i ni fedru ymdopi ag ef ar ben ein hunain. Roedd arnon ni ofn defnyddio'r dŵr poeth, na'r gwres, gan ein bod yn meddwl y gallai hyn wneud y broblem hyd yn oed yn waeth. Pan ddechreuodd y dŵr ddod drwy'r nenfwd, roedden ni'n poeni y gallai hyd yn oed ddymchwel.

"Yn y diwedd fe wnaeth ein merch hyfryd gysylltu â Gofal a Thrwsio. Doedden ni ddim wedi clywed amdanynt o'r blaen. Fe wnaethon nhw anfon un o'u Swyddogion Technegol draw ac fe wnaeth e ddweud ein bod angen silindr newydd. Llwyddodd Gofal a Thrwsio i ddod o hyd i grantiau ac arian at y costau, gan na fyddai ein cynilon byth wedi bod yn ddigon ar gyfer y gwaith. Fe wnaethon nhw lwyddo i ganfod £650 at y cyfanswm, oedd yn help mawr ac yn golygu y gellid rhoi silindr newydd o fewn 3 diwrnod. Fe wnaethant hyd yn oed wirio diogelwch tân a gofod larymau mwg i ni. Doedd ganddon ni ddim rhai o'r blaen.

"Roedd Marjorie a finnau wedi bod yn eithaf pryderus am 'adeiladwyr cowboi' ond fe wnaeth Gofal a Thrwsio ofalu am bopeth ac roedd y contractwyr yn gefnogol iawn wrth esbonio'r broses. Mae'n gas gen i feddwl beth fyddai wedi digwydd oni bai fod Gofal a Thrwsio wedi bod yno i helpu".

Un cyfraniad, dwywaith yr effaith. #hernadolig18