Storïau Adre o Ysbyty i Gartref Iachach

“Rydych chi’n angel. Diolch o galon i chi.”

Darllenwch sut y mae Gofal a Thrwsio wedi helpu cleifion i gael mynd adref o’r ysbyty yn gyflym a diogel, trwy’r prosiect Adre o Ysbyty i Gartref Iachach.

Mae cannoedd o gleifion wedi cael budd o wasanaethau Adre o Ysbyty i Gartref Iachach Gofal a Thrwsio. Yma gallwch ddarllen hanes bywydau a newidiwyd, un yr un o bump Bwrdd Iechyd Cymru. 

Mrs Taylor - Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (ABUHB)

Roedd Mrs Taylor o Bont-y-pŵl wedi dioddef strôc fawr oedd yn golygu ei bod angen gofal 24 awr y dydd. Cafodd hyn effaith sylweddol ar leferydd a gallu’r fenyw 77 oed.

Tra’r oedd Mrs Taylor yn glaf yn Ysbyty Nevill Hall, cyfeiriodd Therapydd Galwedigaethol hi at ein Gweithiwr Achos Adre o Ysbyty i Gartref Iachach. Bwriad hyn i ddechrau oedd gosod soced drydan ychwanegol yn ei lolfa ar gyfer gwely ysbyty, oedd fod i gyrraedd yn barod cyn iddi gael mynd o’r ysbyty. Roedd teclyn codi hefyd wedi cael ei archebu ac roedd pecyn gofal yn cael ei drefnu ar gyfer 4 galwad y dydd. Heb y soced ni ellid gosod y gwely, oedd yn golygu y byddai’r pecyn gofal yn cael ei golli.

Tŷ teras 2 ystafell wely ym Mhont-y-pŵl oedd cartref Mrs Taylor. Nid oedd gwres canolog yn y tŷ, a’r unig wres oedd tân glo agored yn y lolfa gefn, dau dân trydan symudol, a thân nwy peryglus oedd angen ei dynnu oddi yno.

Roedd ei merch wedi symud o Cumbria i helpu i drefnu’r tŷ ac roedd yn bwriadu gofalu am ei mam ar ôl iddi ddychwelyd adref. Er ei bod eisoes wedi gwneud nifer o drefniadau ei hun cyn i ni ddod yn rhan o’r achos, roedd yn teimlo bod popeth yn ormod ac yn unig iawn.

Pan ymwelodd y trydanwr â’r eiddo i osod y socedi ychwanegol yn y lolfa, fe wnaeth roi adroddiad i Gofal a Thrwsio am ei bryderon am ddiogelwch y trydan yn yr eiddo. Felly, trefnodd y Gweithiwr Achos Adre o Ysbyty i Gartref Iachach i asesiad gael ei gynnal gyda merch Mrs Taylor. Roedd gan ei merch bryderon, unwaith y byddai’r gwely ysbyty yn ei le, y byddai’n atal drws y lolfa oherwydd patrwm yr ystafell. Ar ôl archwiliad pellach a thrafodaethau, trefnodd Gofal a Thrwsio Torfaen i gontractwr dynnu’r drws a gosod polyn llenni er mwyn i lenni trwchus gael eu gosod yn ei le.  

Gwnaed trefniadau hefyd i’r lle tân yn yr ystafell wely newydd gael ei gau i atal drafftiau a llwch o’r simnai, yn dilyn symud y tân nwy peryglus. Ariannwyd y gwaith hwn trwy’r cyllid Grant Gofal a Diogelwch yn y Cartref.

 

Rhoddwyd cymeradwyaeth i’r trydanwr ailosod gwifrau’r socedi anniogel yn y gegin a rhoi soced ychwanegol ar gyfer y peiriant golchi, oedd yn hanfodol i sicrhau y gallai’r dillad gwely a dillad gael eu golchi’n gyson. Ariannwyd hyn gan y Rhaglen Addasiadau Brys. 

Siaradodd y Gweithiwr Achos â’r ferch am y cyngor a’r cymorth oedd ar gael iddi fel gofalwr newydd. Cyfeiriwyd hi at Ganolfan Gofalwyr Torfaen i gael cymorth a chyngor trwy eu cymhorthfa gyfreithiol am ddim, a’r Rhaglen Gefnogi i Ofalwyr Newydd. Cyfeiriwyd yr achos at Wasanaeth Tân De Cymru i gael larymau mwg newydd a chyngor am ddiogelwch tân.

Cynhaliwyd gwiriad budd-daliadau lles, a bu’r Gweithiwr Achos yn trafod budd-daliadau lles oedd ar gael i Mrs Taylor cyn trefnu i’w hawl oedd yn bodoli i gael Lwfans Byw i’r Anabl (DLA) gael ei adolygu. Arweiniodd yr adolygiad at weld ei hincwm blynyddol yn cynyddu o £3,426.80.

Rhoddodd y Gweithiwr Achos gyngor i ferch Mrs Taylor hefyd am ei hawl i Lwfans Gofalwr. Rhoddwyd cymorth iddi ymgeisio am Lwfans Gofalwr, sydd wedi cynyddu ei hincwm o £3,515.20 y flwyddyn.

Roedd y gwaith a wnaed ar yr eiddo yn sicrhau bod Mrs Taylor yn gallu dod allan o’r ysbyty yn ddiogel. Mae’r eiddo yn awr yn ddiogel, cynnes a heb ddrafftiau gan sicrhau ei bod yn gyfforddus a bod llai o risg iddi. Gall ei merch gael cyngor a chymorth gwerthfawr trwy grwpiau gofalwyr lleol ac mae ganddi’n awr rwydwaith o gefnogaeth, mae’n teimlo bod ganddi’r wybodaeth angenrheidiol ac mae’n llawer llai ynysig.

Dywedodd aelod o deulu Mrs Taylor, “Rwyt ti’n angel. Diolch yn fawr iawn i ti am dy help, dy ofal a’th gefnogaeth. Mae’n cael ei werthfawrogi’n fawr.”

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Storïau Adre o Ysbyty i Gartref Iachach, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Mr Jones - Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr (BCUHB)

Mae Mr Jones (84 mlwydd oed) yn byw ar ei ben ei hun a bu’n rhaid iddo fynd i Adran Ddamweiniau ac Argyfwng Ysbyty Gwynedd ar ôl iddo syrthio gartref. Mae ganddo broblemau symud ac mae’n dioddef o arthritis drwg iawn. 

Cyn iddo gael ei ryddhau o’r ysbyty derbyniodd y Gweithiwr Achos Adre o Ysbyty i Gartref Iachach gyfeiriad gan y Therapydd Galwedigaethol yn yr adran Ddamweiniau ac Argyfwng am ganllaw ychwanegol ar y grisiau, a handlen ar y wal wrth y toiled yn yr ystafell ymolchi lawr grisiau. Nododd y Therapydd Galwedigaethol ar y cyfeiriad hefyd y byddai Mr Jones yn cael budd o gael rhagor o gyngor am osgoi codymau a Gwiriad Cartrefi Iach. 

Gwnaed y gwaith hwn cyn pen 48 awr gan dasgmon Gofal a Thrwsio, (am gost o £116) ac roedd Mr Jones yn “ddiolchgar iawn” am y gwaith. Ar ôl ymweliad y tasgmon galwodd y Gweithiwr Achos yno a chynnal Gwiriad Cartrefi Iach a gwiriad budd-daliadau.  

Daeth yn amlwg bod gan Mr Jones nifer o addasiadau bychain o gwmpas y tŷ oedd wedi cael eu gosod yn y gorffennol gan Gofal a Thrwsio ar gyfer anghenion ei wraig, ond roedd hi wedi marw’r flwyddyn flaenorol. Dywedodd Mr Jones ei fod yn ymdopi’n “eithaf da” ond cyfaddefodd ei fod yn gweld colli ei wraig yn fawr o ran “pethau bob dydd” a’i fod wedi bod mewn trafferth ers tipyn gyda dim ond un canllaw ar y grisiau, ond bod y canllaw ychwanegol wedi bod “yn ddefnyddiol iawn ac yn rhoi cymorth a hyder ychwanegol iddo” wrth ddefnyddio’r grisiau oedd yn gwneud iddo deimlo’n well.

 

Ar y dechrau roedd Mr Jones braidd yn gyndyn o hawlio unrhyw fudd-daliadau, felly gadawodd y Gweithiwr Achos wybodaeth iddo am Lwfans Gweini a hefyd sut y gallai hawlio’r Dreth Gyngor ar gyfer un deiliad (gan nad oedd wedi meddwl hysbysu’r Cyngor ei fod yn byw ar ei ben ei hun yn awr) iddo gael eu hystyried, gan addo ei ffonio yn ôl.

Ar ôl cysylltu â Mr Jones wedyn penderfynodd weithredu ar y cyngor ar fudd-daliadau gan hawlio Lwfans Gweini. Gofynnodd i’r Cyngor Lleol ailasesu ei dreth gyngor hefyd. Arweiniodd hyn at ad-daliad gan y Cyngor o £461 ac yna ostyngiad o 25% yn ei Dreth Gyngor o hynny ymlaen. Cymerodd ei hawliad am Lwfans Gweini gryn amser i gael ei brosesu ond bu’n llwyddiannus a derbyniodd “gyfandaliad” o £537.60 ac yna taliad wythnosol o £89.15. 

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Storïau Adre o Ysbyty i Gartref Iachach, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Mr Charles - Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg (CTMUHB)

Cafodd Mr Charles, 70 mlwydd oed, godwm cas gartref ac aeth i mewn i Ysbyty Tywysoges Cymru. Wrth iddo wella daeth yn amlwg bod angen glanhau a chlirio ei eiddo yn drylwyr cyn y gellid ei anfon adref o’r ysbyty yn ddiogel.

Cyfarfu ein Gweithiwr Achos Adre o Ysbyty i Gartref Iachach â’r cwmni glanhau arbenigol yn yr eiddo, gyda chaniatâd Mr Charles. Rhoddwyd dyfynbris o £995 am lanhau a chlirio’r eiddo, gan gynnwys symud gwastraff, gwastraff wedi ei halogi a rhoi siampŵ poeth i’r carpedi a’r deunyddiau. Talodd Cronfa Glirio Adre o Ysbyty i Gartref Iachach a Chronfa Caledi Cyn-filwyr Gofal a Thrwsio am y costau.

Fodd bynnag, dynodwyd hefyd nad oedd dŵr poeth na gwres yn yr eiddo a bod angen cyfnewid y toiled. Sicrhawyd Grant Cartrefi Iach o £350 gan y Gweithiwr Achos i drwsio bwyler Mr Charles a gosod toiled newydd.

Cysylltodd y Therapydd Galwedigaethol yn yr ysbyty â’r Gweithiwr Achos i ofyn am gymorth i ddod o hyd i gadair orwedd i Mr Charles at pan fyddai’n dod o’r ysbyty. Gallodd y Gweithiwr Achos godi cyllid grant o £795 i brynu cadair orwedd a ddanfonwyd erbyn iddo gael ei ryddhau o’r ysbyty. Fodd bynnag, ar ôl iddi gyrraedd gwelwyd nad oedd soced drydan yn y man cywir. Felly, cafwyd grant Rhaglen Addasiadau Brys i osod soced drydan newydd yn yr eiddo.

 

Roedd Mr Charles yn bryderus iawn am ddychwelyd adref a chael codwm arall, ac felly gwnaeth y Gweithiwr Achos asesiad Teleofal gydag ef ar y ward a threfnu i’n Swyddog Diogelwch Cartref osod y system y diwrnod cyn iddo gael ei anfon adref.

Fe’i hanfonwyd adref ar ôl i’r gwaith uchod gael ei gwblhau ac ymwelodd y Gweithiwr Achos o fewn wythnos yn ei gartref i wneud asesiad llawn. Llenwodd y ffurflen ar gyfer Lwfans Gweini, a arweiniodd at ddyfarnu’r gyfradd uwch o £89.60 yr wythnos.

Trefnodd hefyd i’r Therapydd Galwedigaethol Asiantaeth ymweld â Mr Charles, ers hynny mae wedi cyflwyno argymhellion i’r Awdurdod Lleol am Grant Cyfleusterau i’r Anabl i osod ystafell wlyb, mae’r Gweithiwr Achos yn helpu gyda’r cais hwn ar hyn o bryd. 

Roedd Mr Charles yn dal yn bryderus am ei fwyler gan ei bod yn hen iawn ac aneffeithiol ac roedd yn annhebygol bod rhannau yn dal ar gael petai’n torri i lawr eto. Cododd y Gweithiwr Achos £3,000 o gyllid elusengar gan gronfa elusennol yr RAF a gosodwyd system bwyler newydd yn yr eiddo.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Storïau Adre o Ysbyty i Gartref Iachach, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Ms Richards - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (HDUHB)

Aeth Ms Richard i Ysbyty Llwyn Helyg ar ôl i’w afu a’i harennau fethu gweithio. Cyfeiriwyd y wraig 63 mlwydd oed at ein Gweithiwr Achos Adre o Ysbyty i Gartref Iachach gan un o’r gweithwyr cymdeithasol yn y Cyd-dîm Rhyddhau. 

Oherwydd trefniadau byw ansefydlog, cytunwyd y byddai Ms Richards yn symud i hen gartref ei mam yr oedd wedi ei etifeddu, ar ôl ei glirio, ei lanhau, a’i wneud yn ddiogel iddi. Nid oedd ganddi gynilion nac unrhyw wybodaeth ariannol na chardiau gyda hi yn yr ysbyty.

Gwagwyd yr eiddo, a chysylltodd ein Gweithiwr Achos Adre o Ysbyty i Gartref Iachach gyda chynbartner y claf i gasglu ei heiddo o’r eiddo blaenorol. Talodd Gofal a Thrwsio am storio’r eitemau hyn i gyflymu’r broses. Yna trefnodd ein Gweithiwr Achos i’r tŷ gael ei lanhau yn drylwyr a gallodd sicrhau cyllid ar gyfer hyn.

Nid oedd gan yr eiddo gegin weithredol, felly canfu ein Gweithiwr Achos Adre o Ysbyty i Gartref Iachach gypyrddau am ddim gan Gofal a Thrwsio Cymdeithas Tai Gorllewin Cymru a phrynu bwrdd gwaith mawr dan y Rhaglen Addasiadau Brys.

 

Gosododd Gofal a Thrwsio'r bwrdd gwaith a’r cypyrddau'r un diwrnod i sicrhau y gallai’r claf baratoi bwyd ar ôl dod o’r ysbyty. Prynwyd peiriant golchi a phopty ar gyfer yr eiddo o Gronfa Galedi ganolog Gofal a Thrwsio. Cafwyd llestri gan Frame, elusen leol a phartner i Gofal a Thrwsio.

Ar ôl iddi ddod o’r ysbyty, ymwelodd y Gweithiwr Achos Adre o Ysbyty i Gartref Iachach i lenwi Gwiriad Cartrefi Iach. Gosododd Gofal a Thrwsio ganllawiau amrywiol o gwmpas yr eiddo. Cyfeiriwyd Ms Richards at Nyth ar gyfer system wresogi newydd; y Gwasanaeth Tân ar gyfer larymau tân; a gwnaed cyfeiriad i ystafell wlyb gael ei gosod. Fe wnaeth y Gweithiwr Achos hefyd archebu offer cymorth Adre o Ysbyty i Gartref Iachach, gan gynnwys comôd, stôl uchel a sedd uwch i’r toiled.

Yn olaf, cwblhawyd gwiriadau budd-daliadau, ac fe wnaeth y Gweithiwr Achos Adre o Ysbyty i Gartref Iachach wneud cais llwyddiannus am ostyngiad i’r dreth gyngor ar ran Ms Richards.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Storïau Adre o Ysbyty i Gartref Iachach, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Mrs Davies - Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe (SBUHB)

Cafodd Mrs Davies godwm ddrwg a bu’n rhaid iddi fynd i’r ysbyty. Roedd ganddi bwythau a dychwelodd adref yn teimlo wedi cael sioc. Cysylltodd y Gweithiwr Achos Adre o Ysbyty i Gartref Iachach â Mrs Davies i drafod ei hanghenion, gwrando ar ei phryderon a sicrhau ei bod yn gallu dychwelyd i gartref mor ddiogel â phosibl, a gobeithio y gellid sicrhau na fyddai’n rhaid iddi ddychwelyd i’r ysbyty oherwydd codwm arall. 

Cynhaliwyd Gwiriad Cartref Iach, a nodwyd bod cataractau Mrs Davies wedi gwaethygu llawer yn ddiweddar. Roedd i fod i gael triniaeth, ond roedd hynny wedi ei ganslo oherwydd y pandemig Coronafeirws. Nododd y Gweithiwr Achos bod Mrs Davies yn cael Lwfans Gweini a Gofal Personol. Penderfynwyd bod cyfeiriad at y Gofrestr Gwasanaeth Blaenoriaeth yn addas.

Dan y Rhaglen Addasiadau Brys ariannwyd addasiadau amrywiol: darparwyd cadair i’r gawod, canllaw yn y gawod ac wrth y toiled, a chanllaw ar gyfer y grisiau.

Roedd y Gweithiwr Achos wedi gofyn i’r tasgmyn asesu gwaith, dan y Grant Mynediad Hanfodol, ar gyfer y llwybr o flaen y tŷ, lle’r oedd Mrs Davies wedi syrthio. Adroddodd y tasgmyn yn ôl bod y gwaith yn eithaf mawr ond o fewn eu gallu er hynny.

Cadwodd y Gweithiwr Achos yr achos ar agor nes bod arian ICF ar gael a lluniodd y cais i’w ystyried, cymeradwywyd y cais, a chwblhawyd y gwaith.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Storïau Adre o Ysbyty i Gartref Iachach, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

 

Darllen Mwy:

Dysgwch ragor am y prosiect Adre o’r Ysbyty i Gartref Iachach.

Cliciwch yma