Rhewi cyngor 'gwarchod': Beth mae'n golygu i chi

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd y cyngor i warchod yn cael ei 'rewi' o 16 Awst. Mae hyn yn golygu y bydd llawer o bobl hŷn yn cael mwy o ryddid i adael eu cartrefi os bydd y lefelau Coronafeirws yn parhau i ostwng.

Mae 130,000 o bobl yng Nghymru wedi bod yn dilyn y cyngor am warchod oherwydd eu hoedran neu gyflwr meddygol. Ond beth fydd y newidiadau hyn yn ei olygu i'ch bywyd o ddydd i ddydd?

Os nad ydych wedi bod allan am fisoedd, efallai y byddwch yn teimlo'n nerfus ynglŷn â dechrau mynd allan eto.

Er mwyn helpu i wneud eich trosglwyddiad allan o’r cyfnod gwarchod mor hawdd â phosibl, rydym wedi ateb rhai o'ch cwestiynau isod.

 

A yw hi wir yn ddiogel i mi fynd allan nawr?

Nid yw COVID-19 wedi mynd i ffwrdd yn llwyr. Hyd nes y bydd, ni fydd 100% yn ddiogel i fod gydag eraill o'r tu allan i'ch aelwyd neu’ch 'swigen'.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cydbwyso’r risgiau Coronafeirws gydag effaith aros gartref ar eich lles. Maent yn meddwl mai nawr yw'r adeg gywir i newid eu cyngor o aros gartref i annog pobl i ailddechrau eu bywydau bob dydd, gyda gofal.

Os ydych yn dal i boeni am unrhyw risgiau i'ch iechyd, dylech drafod y rhain gyda'ch meddyg er mwyn penderfynu beth sydd orau i chi wrth symud ymlaen.

 

A oes angen i mi barhau i gadw pellter oddi wrth eraill?

Er bod y cyfnod gwarchod yn cael ei rewi, nid yw hynny'n golygu na ddylech fod yn dilyn rheolau sy'n ymwneud â chadw pellter corfforol. Mae hynny'n cynnwys:

  • Dod i gysylltiad agos â phobl yn eich aelwyd estynedig yn unig
  • Cadw o leiaf 2 fedr – neu 3 cham – oddi wrth bobl nad ydynt yn eich aelwyd estynedig
  • Gwisgo masg wyneb mewn rhai mannau cyhoeddus, fel trafnidiaeth gyhoeddus

Gallwch ddod o hyd i'r cyngor diweddaraf ar wefan Llywodraeth Cymru.

 

Beth fydd yn digwydd i'r parseli bwyd a'r cymorth arall yr oeddwn yn ei gael wrth gysgodi?

Bydd y bocsys bwyd yr ydych wedi bod yn eu cael drwy eich cyngor lleol yn dod i ben ar 16 Awst, ac ni fyddant yn ailgychwyn os bydd y gwarchod yn dechrau eto. Bydd yr archfarchnadoedd yn dal i gael slotiau danfon sy’n rhoi blaenoriaeth i'r rhai sydd ar y rhestr warchod.

Bydd y gwasanaeth dosbarthu presgripsiynau cenedlaethol yn dod i ben ar 30 Medi.

Os yw'r newidiadau hyn yn eich gadael heb y cymorth sydd ei angen arnoch, efallai y bydd elusennau neu grwpiau gwirfoddol yn gallu helpu. Cysylltwch â'ch gwasanaeth Gofal a Thrwsio lleol i gael rhagor o fanylion – os na allwn eich helpu, byddwn yn gwybod pwy fydd yn gallu.

 

Os oes 'ail don' o COVID-19, a fydd rhaid i mi warchod eto?

Mae'r cyngor gwarchod wedi'i rewi oherwydd mae cyfraddau Coronafeirws yn isel. Os ydynt yn dechrau codi eto, efallai gofynnir i chi warchod eto.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cadw gafael ar y rhestr o gleifion sydd angen gwarchod, ac yn ysgrifennu atoch eto os fydd y cyngor yn cael ei ail-osod.

 

Mae angen i mi drwsio neu wneud addasiadau yn fy nghartref. A all y gwasanaeth Gofal a Thrwsio fy helpu?

Mae eich gwasanaeth Gofal a Thrwsio lleol wedi bod yma o hyd i helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi drwy gydol y pandemig.

Yn ystod y cyfnod hwn, roedd yn rhaid i ni flaenoriaethu atgyweiriadau neu addasiadau brys. Nawr mae'r rheolau'n cael eu llacio, gallwn ni wneud hyd yn oed mwy i'ch helpu chi. Rydym yn mynd yn ôl i weithio fel oeddem cynt, gyda mesurau diogelwch newydd ar waith i'n diogelu ni i gyd rhag y firws.

Siaradwch â ni ynglŷn â sut y gallwn ni helpu i drwsio neu addasu eich cartref i weddu i'ch anghenion.