Prosiect Gofal a Thrwsio newydd i afael ar dlodi tanwydd

Mae Care & Repair Cymru yn falch o gael derbyn £499,850 ar gyfer prosiect newydd i helpu mynd i'r afael ar dlodi tanwydd ymysg bobl hŷn.

Bydd 70+ Cymru yn brosiect partneriaeth Cymru-gyfan a ariennir gan y Cynllun Iawndal Egni. Bydd yn darparu cyngor a chefnogaeth ar dechnegau arbed egni yn y cartref a gwelliannau i'r tŷ, er mwyn i bobl dros 70 oed gynhesu eu tai i dros 70°F.

Bydd Care & Repair Cymru yn adeiladu tîm o arbenigwyr i arwain y prosiect a gweithio'n uniongyrchol ag asiantaethau Gofal a Thrwsio yng Nghymru, gan ymweld â phobl hŷn i ddarparu cyngor arbenigol, gwybodaeth a chymorth technegol i wella cynhesrwydd eu cartrefi. Bydd y prosiect hefyd yn gweithio gyda darparwyr a chomisiynwyr gwasanaethau, y diwydiant egni a rhanddeilliaid eraill i helpu cael gwared ar dlodi tanwydd yng Nghymru.

Mae'r prosiect nawr yn recriwtio Swyddog Datblygu Prosiect ac Effeithiau - cliciwch am fwy o wybodaeth.

Meddai Chris Jones, Prif Weithredwr Care & Repair Cymru:

“Rydym mor hapus i dderbyn yr arian yma ar gyfer prosiect arloesol hwn i helpu pobl dros 70 sy'n byw mewn tlodi tanwydd.

“Mae un person hŷn ymhob pump, mwy nag unrhyw grŵp oedran arall, yn byw mewn tlodi tanwydd. Rydym yn gwybod bod pensiynwyr unigol, y rheiny dros 74, a'r rheiny ar Gredyd Pensiwn sydd fwyaf mewn risg. Bydd 70+ Cymru yn rhoi cefnogaeth bwysig iddyn nhw, ochr yn ochr â'r gwaith mae Gofal a Thrwsio yn gwneud eisoes i helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi.

“Rydym nawr yn gweithio'n galed i gychwyn y prosiect, er mwyn i ni ddechrau helpu pobl erbyn diwedd y flwyddyn.”