Peidiwch anwybyddu problemau tŷ yn ystod COVID-19

Mae Care & Repair Cymru wedi annog i bobl hŷn beidio anwybyddu gwaith sydd angen ei gwblhau yn eu cartrefi, ar ôl gweld cwymp mawr yn y nifer o alwadau i’w llinell gymorth genedlaethol.

hands-4051469 banner.jpg

Bu cwymp o 67% yn y nifer o alwadau i'r linell gymorth genedlaethol ym mis Ebrill, sy’n peri gofid nad yw pobl hŷn yn gofyn am y cymorth sydd angen arnynt i gadw eu cartrefi’n ddiogel.

Mae ein gwaith yn helpu pobl hŷn i fyw’n annibynnol mewn cartrefi diogel, cynnes a hygyrch, drwy drwsio ac addasu cartrefi drwy asiantaethau ledled Cymru.

Mae pobl hŷn yng Nghymru yn treulio mwy o amser adref nawr nag erioed, yn gwarchod o COVID-19 oherwydd eu hoedran neu gyflwr meddygol. Ond mae ystadegau swyddogol yn dangos bod un aelwyd hŷn o bob chwech yn byw mewn cartref sy’n fygythiad enbyd i’w iechyd a diogelwch.

Meddai Chris Jones, Prif Weithredwr Care & Repair Cymru:

“Efallai mae’n hawdd anwybyddu pethau fel carpedi rhydd neu wifrau diffygiol oherwydd popeth arall sy’n digwydd. Ond mae’n fwy pwysig nawr nag erioed bod cartrefi pobl hŷn yn ddiogel, cynnes a’n addas ar gyfer eu hanghenion.

“Mae Gofal a Thrwsio dal yma i’ch helpu. Rydym ni wedi newid y ffordd rydym yn gweithio, er mwyn i ni allu ymateb i broblemau brys mewn modd sy’n cadw chi a ni’n ddiogel.

“Nid ydym ond yn helpu gyda phroblemau yn eich tŷ. Yn ogystal â gwasanaethau newydd yn ystod y pandemig hwn fel cyfeillio, casglu moddion a siopa am nwyddau, gallwn helpu pobl hŷn geisio am fudd-daliadau a grantiau i helpu gyda chostau.

“Os na allwn ni helpu gyda’r hyn sydd angen, byddwn yn gwybod pwy gall fod o gymorth.”

Gellir alw Care & Repair Cymru ar 0300 111 3333 – ac os galwch chi o linell dir cewch eich cysylltu’n uniongyrchol i’ch asiantaeth leol.