Partneriaeth yn gwella bywyd pobl hŷn yng Nghymru

Cafodd partneriaeth rhwng dau o sefydliadau blaenllaw Cymru ei ddathlu heddiw ar ôl i'w gwaith ymroddedig dros ddim ond dwy flynedd arwain at wella bywyd dros 800 o bobl hŷn sy'n byw mewn dim ond un flwyddyn.

Daeth Gofal a Thrwsio, hyrwyddwr tai pobl hŷn Cymru, a'r gwasanaeth argyfwng nwy Wales & West Utilities ynghyd ddwy flynedd yn ôl mewn ymgais i gyrraedd y bobl fwyaf bregus mewn cymdeithas a rhoi gwell cefnogaeth a mynediad iddynt i wasanaethau'r ddau sefydliad.

Mewn digwyddiad a noddwyd gan Dr Dai Lloyd AC a gynhaliwyd yn y Senedd ddydd Llun 3 Rhagfyr, soniodd y ddau sefydliad am yr effaith a gaiff y bartneriaeth ar fywydau rhai o bobl fwyaf bregus Cymru.

Dywedodd Chris Jones, Prif Swyddog Gweithredol Care & Repair Cymru:

“Drwy gydweithio rydym yn helpu pobl ar draws y wlad i weld os oes ganddynt hawl i gymorth ychwanegol yn ymwneud â nwy a diogelwch cartref, diweddaru mesurau effeithiolrwydd ynni cartref, newid tariffau, cynyddu incwm a chyngor ar ddyledion.

"Gan weithio gyda Wales & Wales Utilities, yr ydym eisoes wedi gosod dros 820 o larymau carbon monocsid yng nghartrefi pobl hŷn mewn sefyllfaoedd bregus i helpu eu cadw'n ddiogel, a drwy ein gwaith rydym hefyd wedi canfod fod yr ymwybyddiaeth o beryglon gwenwyn carbon monocsid wedi codi i 69 y cant.

"Rydym eisiau galluogi pobl hŷn i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain am fwy o amser ac mae'r bartneriaeth yma yn ein helpu i sicrhau y caiff ein cleientiaid eu cadw'n ddiogel."

Ychwanegodd Sarah Hopkins, Cyfarwyddydd Pobl ac Ymgysylltu Wales & West Utilities:

"Rydym yn ymroddedig i gadw'r cymunedau a wasanaethwn yn ddiogel a chynnes. Mae ein partneriaeth gyda Gofal a Thrwsio yn ein helpu i gyrraedd mwy o bobl hŷn a bregus na fedrem wneud fel arall.

"Rydym yn falch fod y bartneriaeth wedi cyflawni cymaint yn y ddwy flynedd ac rydym yn edrych ymlaen at iddo barhau."

Yn y digwyddiad dywedodd Dr Dai Lloyd, AC Plaid Cymru:

“Mae’r bartneriaeth flaengar yma rhwng dau o brif sefydliadau Cymru yn sicrhau effaith ac yn rhoi budd i rai o bobl fwyaf fregus Cymru drwy eu helpu i barhau’n ddiogel yn eu cartrefi eu hunain. Rwy’n hynod falch i noddi’r digwyddiad ac yn edrych ymlaen at weld sut mae’r bartneriaeth yn tyfu yn y dyfodol.”

Yn ogystal â gosod larymau carbon monocsid y medrir eu clywed a rhoi gwybodaeth ar ddiogelwch, mae'r bartneriaeth hefyd wedi helpu bron 730 o bobl fregus i lofnodi ar y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth sy'n sicrhau eu bod yn derbyn cefnogaeth briodol os bydd ymyriad ar y cyflenwad nwy neu drydan.

Bu Kelly Watkins, Gweithiwr Achos Gofal a Thrwsio yn gweithio gyda chleientiaid i roi cefnogaeth a chyngor iddynt a dywedodd:

"Mae'r gallu i ddosbarthu larymau carbon monocsid yn ogystal â gwerth ychwanegol llofnodi pobl ar y Gofrestr Gwasanaethau Blaenoriaeth yn allweddol wrth ddarparu ein gwasanaethau i sicrhau fod pobl hŷn yn byw mewn cartrefi diogel. Mae llawer o bobl hŷn yr ydym yn ymweld â nhw wedi cael eu hysbysu nad ydynt angen larwm CO os oes ganddynt foeler newydd, ond mae hyfforddiant ymwybyddiaeth Wales & West Utilities wedi rhoi'r wybodaeth a'r hyder i Weithwyr Achos ar draws Care & Repair Cymru i ddosbarthu'r larymau ac, yn bwysicach, i godi ymwybyddiaeth o fanteision llofnodi ar y Gofrestr."