Oherwydd i Josephine dalu cymaint i gael drws newydd

Fe wnaethom ddechrau weithio gyda Josephine, menyw 75 oed o Gaerdydd, ym mis Medi y llynedd. Cysylltodd Josephine gyda ni ar ôl cael problemau gyda'i boeler, a fu yn ei chartref am dros 17 mlynedd. Esboniodd i ni fod ei boeler yn gwneud synau taro uchel bob tro yr oedd yn ei droi ymlaen, gan achosi pryder iddi ac felly roedd yn ei droi i ffwrdd. Oherwydd hyn roedd yn ceisio ymdopi heb unrhyw wres na dŵr twym yn ei chartref, pethau sy'n hollol hanfodol i fyw'n ddiogel ac yn gysurus, yn arbennig gyda'r gaeaf ar y gorwel.

Nododd ein gweithiwr achos Gofal a Thrwsio nifer o faterion pan ymwelodd â Josephine yn ei chartref. Er ei bod yn dioddef o diabetes ac arthritis, nid oedd yn hawlio unrhyw fudd-daliadau prawf modd ac fel canlyniad roedd yn golygu nad oeddem yn gallu cael mynediad i gyllid i osod boeler newydd.

Dywedodd Josephine wrthym hefyd y bu'n rhaid iddi osod drws blaen newydd yn gynharach yn y flwyddyn gan na fyddai'n cau'n iawn. Gan na wyddai pwy i ffonio, cysylltodd â chwmni o'r tudalennau melyn a gododd dros £2,000 arni am ddrws UPVC - rhywbeth a ddylai fod wedi costio rhwng £600-£800.

Oherwydd i Josephine dalu cymaint i gael drws newydd, nid oedd ganddi unrhyw arian wrth gefn i wneud gwaith arall hanfodol i'w chartref. Yn drist, beth ddaeth hefyd yn glir oedd nad oedd Josephine wedi medru talu holl gost y drws ar y dechrau a'i bod yn dal i ad-dalu'r diffyg gyda llog bob mis.

Bu'n gweithiwr achos yn gweithio gyda Josephine i ddynodi pa fudd-daliadau yr oedd yn gymwys amdanynt, a darganfu nad oedd yn derbyn swm bychan o gredyd pensiwn. Er na fyddai hyn yn gwneud llawer iawn o wahaniaeth yn ariannol, roedd yn golygu ei bod yn colli'r hawl i foeler am ddim drwy gynllun lleol. Fe wnaethom weithio gyda Josephine i brosesu ei chais am gredyd pensiwn, a gafodd ei dderbyn, a chafodd foeler newydd o fewn ychydig wythnosau.

Pan oedd yn gweithio gyda Josephine, sylwodd ein gweithiwr achos ar feysydd ychwanegol lle roedd angen cefnogaeth. Dywedodd ei bod wedi syrthio ar y grisiau yn ddiweddar ac felly trefnodd ein gweithiwr achos i'n tasgmon osod canllaw cydio.

Trefnwyd ymweliad gan y gwasanaeth tân hefyd a gosodwyd larymau mwg ym mhob rhan o gartref Josephine ynghyd â larwm carbon monocsid. Oherwydd yr addasiadau hanfodol hyn, gallodd Josephine barhau i fyw'n annibynnol a diogel yn ei chartref ei hun.

Os ydych chi, neu rywun sy'n annwyl i chi, angen help gyda gwaith addasu a chynnal a chadw i'ch cartref ffoniwch ni ar: 0300 111 3333.