Marathon Eryri

Gan Clair Stevenson, Swyddog Polisi  C&RC

Mae gennym hanes

Roeddwn wedi rhoi fy enw i lawr ar gyfer Marathon Eryri ddwywaith o'r blaen ond wedi cael traed oer y ddau dro. Nid yr hyfforddiant neu'r ras ei hun oedd y frwydr fwyaf i mi, ond bod yn ddigon dewr i fynd draw at y llinell ddechrau.

Penderfynais roi fy enw i lawr am y trydydd tro yn 2018 a chodi arian ar gyfer Cronfa Caledi Care & Repair Cymru ar yr un pryd.

Treuliais ddeuddeg mis yn hyfforddi'n galed i baratoi fy nghoesau ond roedd y rhan fwyaf o'r gwaith caled ar fy ffordd o feddwl. Nid oedd methu yn opsiwn. Roeddwn yn ei gwneud. Dywedais hyn wrthyf fy hun dro ar ôl tro yn y misoedd yn arwain at y ras nes mod i'n ei gredu.

Diwrnod y Ras

Roeddwn yn dawel ar ddiwrnod y ras ac roedd yn help cael partner rhedeg profiadol. Roeddwn yn hyderus mod i wedi gwneud digon o hyfforddiant a gwyddwn y gallwn redeg y pellter. Y cyfan oedd yn rhaid i mi wneud oedd mynd i redeg mewn lle hyfryd gyda fy ffrind.

Tri i fyny a thri i lawr

Aeth y 14 milltir cyntaf mewn niwl o olygfeydd dramatig. Erbyn milltir 15 roedd pethau'n dechrau brifo. Ar filltir 17 siaradodd swyddog diogelwch gyda ni a esboniodd na fyddai gennym gefnogaeth os oeddem eisiau gorffen y ras. Siaradodd swyddog arall wrthym ym milltir 19. Roedd yn mynd yn hwyr ac roedd y trefnwyr yn bryderus y byddem yn gorffen rhan olaf y marathon yn y tywyllwch. Roedd y 3 milltir diwethaf fwy neu lai oddi ar y ffordd a thros ben mynydd. Fe wnaethant adael i ni gario ymlaen gan y gallent weld ein bod yn benderfynol a rhoddais fy mhen i lawr a mynd ymlaen cyn gynted ag y medrwn.

Croesais y llinell orffen yn y tywyllwch ac yn drydydd o'r olaf ond roedd yr ymdeimlad o gyflawni yn rhyfeddol.

Ond pam?

Mae miloedd o bobl hŷn yn marw'n ddiangen yng Nghymru oherwydd salwch cysylltiedig â'r oerfel a gaiff ei waethygu gan gyflwr gwael eu cartrefi. Mae'r bobl hyn un ai'n methu talu am y gwaith trwsio angenrheidiol i'w cartrefi i gadw'r oerfel allan neu'n methu fforddio eu gwresogi'n iawn.

Mae Care & Repair Cymru yn dosbarthu miloedd o bunnau bob blwyddyn i bobl hŷn sy'n byw yng Nghymru i dalu am waith trwsio a gwasanaethau hanfodol i'w galluogi i fyw'n ddiogel ac yn gynnes drwy fisoedd oeraf y gaeaf.