Llwyddiant Mawr Wythnos Ymwybyddiaeth o Syrthio

Mae Wythnos Ymwybyddiaeth o Syrthio 2019 unwaith eto wedi profi'n llwyddiannus iawn drwy dynnu sylw at y neges bwysig nad yw syrthio yn rhan anochel o heneiddio.

Trefnwyd yr wythnos gan dair elusen genedlaethol yng Nghymru, Care & Repair Cymru, Age Cymru ac Age Connects, a gyda chefnogaeth Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru.

Mae codymau'n costio £2.3bn bob blwyddyn i'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac mae person hŷn ym marw pob pump awr yn y Deyrnas Unedig ar ôl syrthio. Mewn llawer o achosion, gellir gostwng y risgiau sy'n gysylltiedig gyda syrthio a hyd yn oed eu dileu gyda rhai newidiadau syml a rhad iawn i'n hymddygiad.

Dywedodd Neil Williams o Care & Repair Cymru, sy'n cadeirio Tasglu Cenedlaethol Atal Syrthio Gofal Iechyd Darbodus: "Eleni fe wnaethom ofyn i weithwyr proffesiynol Gofal Sylfaenol, yn arbennig feddygfeydd teulu, i roi dau funud i siarad gyda'u cleifion hŷn am eu risg o syrthio.

Dosbarthwyd posteri ymgyrch Gweithredwch Heddiw i bob meddygfa deulu ledled Cymru i hyrwyddo'r neges a rhoi sylw i wybodaeth bwysig i'r cyhoedd nad oeddent efallai wedi'i hystyried am sut i osgoi syrthio.

Ychwanegol Neil: "Cawsom ymateb cadarnhaol iawn gan lawer o feddygfeydd teulu sy'n hyrwyddo'r negeseuon ymwybyddiaeth syrthio a sut i weithredu."

Dywedodd Antonia Higgins, Rheolwr Practis Meddygfeydd Brynderwen & Minster yng Nghaerdydd: "Roedd ymgyrch Ymwybyddiaeth Syrthio 19 yn rhagorol gan ei bod yn atgoffa'r holl dîm Gofal Sylfaenol am y rhan y gallant ei chwarae wrth ostwng syrthio.

"Mae cleifion yn cysylltu gyda llawer o aelodau o'n tîm Gofal Sylfaenol, o feddygon teulu a nyrsys i'r derbynnydd, clerc presgripsiynau a'u fferyllfa leol.

"Mae'r ymgyrch yn atgoffa pawb yn Gofal Sylfaenol y gallwn i gyd chwarae rhan wrth gadw cleifion allan o'r ysbyty ac yn ddianaf drwy sicrhau eu bod yn gwybod am y risgiau a pheryglon syrthio. Mae atal yn llawer gwell na iachâd i bawb ohonom, a dim ond gofyn ychydig o gwestiynau i'r claf sydd eisiau!

"Mae poster 'Gweithredwch Heddiw' yn glir iawn ac yn rhwydd i gleifion ei ddarllen, ac yn eu cyfeirio at y gwasanaeth mwyaf addas wrth weithredu. Mae hyn yn rhagorol gan ei fod yn cyfeirio cleifion yn y ffordd gywir, nid dim ond i'w meddyg teulu.

"Llongyfarchiadau i Age Cymru, Age Connect Wales a Care & Repair Cymru am ymgyrch wirioneddol werth chweil."