Gwella cartrefi i newid bywydau: Ein maniffesto 2021

Dyma Chris Jones, Prif Weithredwr Care & Repair Cymru...

Ym mis Mai, bydd pobl Cymru yn ethol Aelodau o Senedd Cymru i’n cynrychioli ni. O safbwynt Care & Repair Cymru, dyma’r lle caiff penderfyniadau eu gwneud gan Lywodraeth nesaf Cymru ar sawl maes pwysig, gan cynnwys polisi tai a dyfodol ein gwasanaeth iechyd.

Mae’n hanfodol bod anghenion pobl hŷn, sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain neu’n rhentu’n breifat, ar frig agenda ein gwleidyddion dros y pum mlynedd nesaf. Dyna pam mae Care & Repair Cymru yn cyhoeddi ein maniffesto ar gyfer etholiadau’r Senedd, Gwella cartrefi er mwyn newid bywydau, i hysbysu’r pleidiau wleidyddol wrth iddynt ystyried eu polisïau ar gyfer y bleidlais nesaf.

Gallwch ddarllen y maniffesto gyfan isod, neu lawrlwytho eich copi fan hyn.

Ein gweledigaeth: Cartrefi iach ar gyfer pobl hŷn

Credwn bod rhaid i Gymru fod yn genedl sy'n galluogi a rhoi dewis i'w phoblogaeth sy'n heneiddio. Drwy ymrwymo i fynd i'r afael ag anhawsterau tai pobl hŷn, gall Lywodraeth nesaf Cymru sicrhau bod modd iddynt fyw ag urddas ac annibyniaeth yn eu cartrefi eu hunain am ba bynnag hyd y dymunant.

Rhaid i gartrefi fod yn gynnes, diogel ac hygyrch, a gellid eu haddasu hyd ystod bywydau pobl. Mae cynnydd wedi'i gwneud yn ystod tymor diweddaraf y Senedd i adeiladu strategaethau sy'n cyflawni hyn, p'un ai drwy'r pwyslais a roddir ar atal yn Neddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 2014, neu'r neges gryf dros bartneriaeth ac integreiddio yn strategaeth Cymru Iachach presennol Llywodraeth Cymru.

Mae ein profiad hir o weithio gyda phobl hŷn yn golygu bod ein gofynion ar Lywodraeth nesaf Cymru'n seliedig ar ymyriadau ataliol sy'n gweithio. Nawr, mae'n rhaid i ni wella ar bolisi ac adnoddau ar gyfer atebion ataliol tai ar draws Cymru. Mae'n bryd i Lywodraeth nesaf Cymru weithredu ar eu geiriau a sicrhau cartrefi iach ar gyfer pobl hŷn, pa bynnag yw'r math o dŷ maent yn byw ynddo.