Gweld: Stori Judy – Gwahanwyd gan gyfyngiadau Covid

(Methu gweld y fideo? Cliciwch yma i weld.)

Profodd John a Judy Stacey o’r Rhath yng Nghaerdydd anawsterau’r pandemig drostynt eu hunain. Fis Mawrth diwethaf, yn ystod yr ail gyfnod clo, cafodd John godwm ddrwg ac roedd yn yr ysbyty am bron 6 mis.

“Y rhan waethaf, dristaf, yw na fedrwn fynd gydag ef, “ esboniodd Judy. “Chewch chi ddim gyda Covid, mae’n rhaid i chi fod mor ofalus. Rydym wedi bod yn briod am 59 mlynedd ac erioed wedi bod ar wahân.”

Bu gan John dementia am rai blynyddoedd. Mae Christine Brock, eu Gweithiwr Achos, yn galw yn rheolaidd i wneud yn siŵr eu bod yn iawn ac mae Gofal a Thrwsio wedi addasu rhannau o’r tŷ i helpu John fynd o gwmpas.

Yn anffodus, yn ystod cyfnod clo, digwyddodd y gwaethaf.

“Fe syrthiodd John yn y lolfa, wn i ddim sut. Roedd yn sgrechian oherwydd ei fod mewn cymaint o boen. Fe wnaethant anfon ambiwlans a sylweddoli fod rhywbeth mawr o’i le.

“Y bore wedyn fe wnaethant ffonio i ddweud eu bod yn mynd i roi clun newydd iddo. Roedd yn Ysbyty Llandochau am fwy na phum mis.  Dim ond am awr unwaith yr wythnos y gallwn fynd i’w weld. Rydyn ni wedi bod yn briod am 59 mlynedd, ym mis Mawrth, ac erioed wedi bod ar wahân. Bu’n drist iawn iawn ac unig iawn, oherwydd nad wyf erioed wedi bod ar fy mhen fy hun. Rwy’n meddwl ei bod mor drist i bobl fethu mynd mewn i’w gweld yn yr ysbyty.”

Diolch byth, mae John yn ôl gartref gyda Judy erbyn hyn. Fodd bynnag, oherwydd dementia John, nid yw wedi medru dysgu cerdded eto.

Mae Gofal a Thrwsio yn elusen genedlaethol ac yn dibynnu ar gyfraniadau hael i fedru parhau i gefnogi pobl hŷn fregus. Byddem yn ddiolchgar iawn pe byddech yn ystyried rhoi rhodd:

www.careandrepair.org.uk/en/get-involved/donate