Gwasanaethau Adre o'r Ysbyty Gofal a Thrwsio

Mae Care & Repair Cymru yn falch i gyhoeddi ein bod yn rhan o'r cynlluniau a gomisiynwyd ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru, byrddau iechyd lleol a chyrff trydydd sector i sicrhau effaith gadarnhaol i bobl y gaeaf hwn.

Bydd Asiantaethau Gofal a Thrwsio yn gweithio mewn 6 o'r 7 ardal Bwrdd Iechyd Lleol yn darparu gwasanaethau'n uniongyrchol allan o 11 ysbyty yng Nghymru, yn ogystal â'n gwasanaeth presennol sydd wedi hen ennill ei blwyf yn ysbyty Tywysoges Cymru ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Gyda'n Gweithwyr Achos medrus iawn, profiadol a dibynadwy yn gweithio'n uniongyrchol gyda chleifion a thimau clinigol ar wardiau, rydym yn cael sgyrsiau llawer cynharach am y gwelliannau sydd eu hangen i gartref claf i'w galluogi i gael eu rhyddhau o ysbyty yn ddiogel ac mor gyflym ag sydd modd. Gyda chefnogaeth ein Swyddogion Technegol a thimau Gwella Cartref, bydd cael gwneud gwaith gwella ac addasu cartrefi yn gyflym yn cael effaith fawr ar gael mwy o bobl hŷn allan o ysbyty yn gyflym a gwella llif cleifion drwy ysbytai.

Wrth siarad am y gwasanaeth dywedodd Chris Jones, Prif Weithredwr Care & Repair Cymru: "Mae'r eira, rhew a thywydd oer diweddar yn tanlinellu problemau pobl hŷn sy'n gorfod mynd mewn ambiwlans i adrannau damwain ac argyfwng, a chael eu derbyn i ysbytai oherwydd effaith yr oerfel ar eu hiechyd. Y prif broblemau yw pobl yn baglu a syrthio ar rew gan arwain at dorri esgyrn neu salwch resbiradol a chylchredol aciwt a achosir neu a waethygir gan fyw mewn cartrefi oer. Ystyrir bod tua 400,000 o bobl hŷn yng Nghymru mewn tlodi tanwydd ac yn cael trafferthion ariannol i wresogi eu cartrefi'n ddigonol. Mae miloedd o bobl yn marw yn y gaeaf o gartrefi oer bob blwyddyn.

"Mae cartref person hŷn yn cael effaith enfawr ar eu hiechyd. Mae atal cwympiadau, eu cadw'n ddiogel a chynnes, a phan mae'r gwaetha'n digwydd, gwneud yn siŵr fod ganddynt gartref diogel a chynnes i ddychwelyd iddo yn dilyn cyfnod mewn ysbyty yn bethau hanfodol y mae Gofal a Thrwsio yn eu darparu. Gallech ddweud ein bod yn feddyg cartrefi ar gyfer y Gwasanaeth Iechyd Gwladol. Unwaith y mae claf yn feddygol ffit i adael ysbyty, gallwn wneud yn siŵr eu bod yn dychwelyd i gartref sy'n addas iddynt ddod adre iddo i ostwng y tebygrwydd y byddant yn gorfod dychwelyd i'r ysbyty".

Ffocws y cynllun Adre o'r Ysbyty fydd gwella ansawdd tai i gefnogi gostwng oedi wrth drosglwyddo gofal yn ogystal â gostwng derbyn ac ail-dderbyn.

Dywedodd Vaughan Gething, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol: "Mae'r cynllun hwn yn gwella ansawdd tai ar gyfer cleifion i gefnogi gostwng oedi wrth drosglwyddo gofal, atal pobl rhag gorfod mynd i ysbyty a gostwng ail-dderbyn i ysbyty. Mae'r rhain i gyd yn gamau cadarnhaol i liniaru pwysau ar adrannau Argyfwng, sy'n neilltuol o bwysig yn ystod misoedd y gaeaf i lacio pwysau ar y GIG.

"Mae cydweithio gyda'r trydydd sector i ddarparu gofal yn nes at gartrefi yn rhan allweddol o Cymru Iachach - cynllun iechyd a gofal cymdeithasol hirdymor Llywodraeth Cymru."