Gofyn i Feddygon Teulu Roi Dau Funud: Wythnos Ymwybyddiaeth o Syrthio

Mae Care & Repair Cymru, Age Cymru ac Age Connects wedi ymuno eto i hybu Wythnos Ymwybyddiaeth o Syrthio, sy’n digwydd rhwng 18 a 22 Chwefror. Ei nod yw lleihau’r risg o syrthio, trwy sgwrs, hunanasesu a chyngor.

Dywedodd Neil Williams o Care & Repair Cymru sy’n cadeirio’r Tasglu Cenedlaethol Atal Syrthio Gofal Iechyd Darbodus: “Eleni rydym yn gofyn i weithwyr iechyd proffesiynol Gofal Sylfaenol, meddygfeydd teulu yn neilltuol, i roi dau funud i siarad hefo eu cleifion hŷn am beryglon syrthio.

“Mae codymau yn costio £2.3bn i’r gwasanaeth iechyd yn flynyddol a bydd person hŷn yn marw yn y Deyrnas Gyfunol bob pum awr oherwydd ei fod wedi syrthio gartref. Mewn sawl enghraifft gall y risgiau sy’n gysylltiedig â chodymau gael eu lleihau trwy rai newidiadau syml iawn a rhad i ymddygiad.

“Nid yw codymau yn anochel wrth fynd yn hŷn. Mae nifer o gamau bach y gallwn eu cymryd i atal rhywun rhag syrthio ac os ydych yn poeni am syrthio siaradwch â rhywun am eich pryderon.”

Awgrymiadau da am sut i atal baglu, llithro a syrthio gartref

  • Gofalu bod eich cartref wedi ei oleuo yn dda, yn enwedig felly'r cyntedd, y grisiau a’r landin.  Ystyried gosod goleuadau sy’n goleuo pan fydd symudiad
  • Gofalu bod eich cartref yn glir o rwystrau, yn enwedig felly’r cyntedd, y grisiau a’r landin.
  • Gwylio am wifrau sy’n croesi’ch llwybr
  • Trwsio ymylon carpedi sy’n raflo a defnyddio matiau i atal llithro dan fatiau ac yn yr ystafell ymolchi
  • Sychu unrhyw hylif sy’n colli ar unwaith
  • Gwisgo esgidiau sy’n eich ffitio yn dda ac osgoi sliperi cefn agored
  • Cadw'n heini – gall ychydig o ymarfer corff ysgafn gadw’r cyhyrau yn gryf a gwella eich cydbwysedd
  • Gwneud yn siŵr eich bod yn cael profion llygaid yn gyson
  • Gofalu am eich traed a thorrwch ewinedd eich traed yn gyson 
  • Bod yn ymwybodol o gathod a chŵn anwes, yn neilltuol wrth fynd i fyny ac i lawr y grisiau