Gofal a Thrwsio yn elwa o hylif diheintio gan brifysgol

Mae staff rheng flaen yn y 13 asiantaeth Gofal a Thrwsio ar draws Cymru ymsyg y mudiadau tai sy’n elwa o hylif diheintio dwylo a wnaed ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae Care & Repair Cymru wedi gweithio gyda’r elusen iechyd meddwl Cymorth Cymru, a’r corff tai cymdeithasol Cartrefi Cymunedol Cymru, i ddobarthu’r hylif i 35 asiantaeth a mudiad ar draws Cymru.

Mae labordy technoleg solar yn y Brifysgol wedi newid dros dro i gynhyrchu 5,000 litr o hylif diheintio dwylo bob wythnos yn ystod argyfwng COVID-19, sydd hefyd yn cyflenwi gwasanathau’r GIG, cartrefi gofal a hosteli i’r digartref.

Meddai Chris Jones, Prif Weithredwr Care & Repair Cymru:

“Mae COVID-19 wedi bod yn her i’r nifer ohonom sy’n gweithio i gefnogi pobl hŷn yn eu cartrefi, helpu cyflymu rhyddhad o’r ysbyty, a chefnogi’r GIG.

“Mae’r newidiadau rydym wedi gwneud i’r ffordd rydym yn gweithio, yn sicrhau gallwn gadw ein cleientiaid a’n staff yn ddiogel wrth fynd ati gyda’n gwaith, wedi golygu ein bod yn ychwanegu at y gofynion am offer a dillad amddiffynol.

“Rydym wedi gweithio gyda sawl partner newydd ar draws Cymru i helpu cyflenwi PPE i’n asiantaethau Gofal a Thrwsio. Mae’r hylif diheintio dwylo gan Brifysgol Abertawe yn gyfraniad hollwbysig i’r cyflenwad hwnnw, yn helpu sicrhau gall ein gweithwyr achos a’n contractwyr barhau i fod yma i helpu pobl hŷn ledled Cymru.”

Meddai Dr Iain Robertson o Goleg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe:

“Rydym wedi gallu ymaddasu'n gyflym er mwyn cefnogi staff rheng flaen a phobl sy'n agored i niwed. Gyda chymorth sawl cwmni lleol, gall Prifysgol Abertawe gynhyrchu 5,000 litr o hylif diheintio dwylo a argymhellir gan Sefydliad Iechyd y Byd yr wythnos erbyn hyn.

“Rydym yn falch o weld bod hyn yn helpu i gadw staff tai a'r bobl y maent yn gofalu amdanynt yn ddiogel.”