Gofal a Thrwsio yn cael help llaw gan Sefydliad Screwfix

Mae Care & Repair Cymru yn dathlu ar ôl cael gwerth £5,000 o gyllid gan Sefydliad Screwfix, elusen sy'n cefnogi prosiectau i drwsio, cynnal a chadw a gwella anheddau a chyfleusterau ar gyfer y rhai mewn angen.

Dywedodd Sheleagh Llewellyn o Care & Repair Cymru: “Rydym yn ddiolchgar iawn i Sefydliad Screwfix am gyfrannu'r arian hwn y mae angen mawr amdano i gefnogi ein helusen. Mae Gofal a Thrwsio yn bodoli i helpu pobl hŷn i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a chyfleus. Defnyddir y cyllid i dalu am waith trwsio sylfaenol yng nghartrefi pobl hŷn yn dilyn gwiriad Cartrefi Iach. Ar ran ein holl ddefnyddwyr a'n tîm yma hoffem ddiolch i bawb a gymerodd ran wrth godi'r arian - bu'n help mawr i ni."

Ychwanegodd Curtis Wilkin, Rheolwr Stôr Screwfix yn Grangetown, Caerdydd: "Rydym yn falch iawn fod un o'n helusennau lleol wedi cael arian gan Sefydliad Screwfix. Mae staff ar draws y busnes wedi cynnal amrywiaeth o ddigwyddiadau codi arian ar gyfer Sefydliad Screwfix, felly mae'n wych gweld yr arian a godwyd gennym yn cael ei fuddsoddi'n ôl mewn prosiect cymunedol mor werth chweil."

Mae Sefydliad Screwfix, a lansiwyd ym mis Ebrill 2013, yn cyfrannu arian i helpu amrywiaeth o brosiectau lleol ym mhob rhan o'r Deyrnas Unedig, o drwsio adeiladau a gwella cyfleusterau cymunedol, i wella cartrefi pobl sy'n byw gyda salwch neu anabledd.

Mae hefyd yn gweithio'n agos gyda dau bartner elusennol cenedlaethol, elusen plant Barnado's a Macmillan Cancer Support, yn ogystal â chefnogi elusennau cofrestredig lleol, llai fel Care & Repair Cymru.