Galluogi pobl i gadw eu cartrefi y ffordd a ddymunant; profiad Jan o wirfoddoli gyda'r Attic Project

Bu Jan yn gwirfoddoli i'r Attic Project ers 2017, gan helpu pobl hŷn i wneud lle yn eu cartrefi. Dyma beth sydd ganddi i'w ddweud am yr amser a dreuliodd ar y prosiect.


Sut clywsoch chi am yr Attic Project? Beth wnaeth i chi fod eisiau gwirfoddoli ar gyfer yr Attic Project?

Fe wnes ddarganfod Cath a'r Attic Project yn ffair Gwirfoddolwyr y Barri ym mis Hydref 2017 ac roeddwn wrth fy modd gyda'r syniad tu ôl i'r prosiect. Fe es ar ddiwrnod o gynefino a dechrau gwirfoddoli wedyn.


Beth yw manteision gwirfoddoli gyda'r Attic Project?

Bu'n gam cadarnhaol iawn i ddod yn wirfoddolwr gydag ethos mor werth chweil - helpu pobl, sydd am ba bynnag reswm, yn methu cadw eu cartrefi fel y dymunant.
 

Beth fu eich hoff foment?

Fy hoff foment, sy'n swnio'n rhyfedd, oedd menyw hyfryd yn canslo trydydd ymweliad! Roedd yn teimlo fod y broses wedi ennyn ei brwdfrydedd a'i bod eisiau gorffen y rhan olaf ei hunan. Fe wnaeth hynny gadarnhau i mi ymateb mor gadarnhaol a chryf oedd hynny wrth helpu rhywun oedd yn meddwl ei fod yn beth rhy fawr i'w ystyried ar y cychwyn.

Beth fyddech chi'n ei ddweud wrth rywun sy'n meddwl am wirfoddoli sydd â diddordeb mewn gwirfoddoli ar gyfer yr Attic Project?

Beth fyddwn i'n dweud wrth rhywun sy'n meddwl am wirfoddoli? Rhowch gynnig arni. Mae'n werth chweil iawn i'r cleient a'r gwirfoddolwr fel ei gilydd.