Dathlu Tair Blynedd o Wneud Gwahaniaeth

Mae adroddiad effaith Ymdopi’n Well, Tair Blynedd o Wneud Gwahaniaeth yn rhoi darlun manwl o sut mae gwasanaeth Ymdopi’n Well wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl hŷn sy’n byw gyda nam ar y synhwyrau ledled Cymru. Mae hefyd yn dangos sut mae tair elusen flaenllaw, drwy gydweithio, wedi rhoi amcanion polisi Llywodraeth Cymru ar waith.

Daeth Ymdopi’n Well a Gofal a Thrwsio, Action on Hearing Loss Cymru a RNIB Cymru i gyflwyno gwasanaeth mwy effeithiol er budd cleientiaid gyda nam ar y synhwyrau ledled Cymru. Mae’r adroddiad yn rhoi profiadau personol o’r gwasanaeth a sut mae wedi newid eu bywydau er gwell.

Wrth siarad ar y gwasanaeth partneriaeth dywedodd Chris Jones, Prif Weithredwr Care & Repair Cymru: “Dros y tair blynedd diwethaf rydym wedi dod ynghyd drwy weithio ar gynllun i ddarparu gwasanaeth sy’n cynnig mwy i’n partneriaid yn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Roedd ein sgyrsiau “beth sy’n bwysig” gyda phobl hŷn  yn gyson yn dangos eu dymuniad i Ymdopi’n Well fel prif flaenoriaeth ac i fyw mewn cartref sy’n diwallu eu hanghenion.

“Mae’r gwasanaeth Ymdopi’n Well wedi’n galluogi i ymchwilio gyda’n gilydd, drwy gydweitho, sut y gallwn wneud pethau’n wahanol, yn fwy effeithol a rhoi cleientiaid wrth galon ein gwasanaeth.”

Dywedodd Mr Gregory, cleient Ymdopi’n Well o Abertawe, wrthym: “Mae colli fy ngolwg wedi bod yn anodd iawn. Mae’r help a gefais wedi fy ngwneud yn llawer mwy annibynnol. Rwy’n gallu gofalu amdanaf fy hun ac yn teimlo’n fwy diogel. Rwy’n medru defnyddio canllawiau a goleuadau i symud o amgylch fy nghartref yn fwy diogel.”

Dros 3 blynedd, mae Ymdopi’n Well wedi: 

  • helpu dros 6000 o bobl hŷn bregus, 70% ohonynt gyda nam ar y synhwyrau, i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain a’u hatal rhag bod angen gwasanaethau gan y GIG neu wasanaethau gofal. 
  • helpu i cefnogi eu byw annibynnol gyda dros £1.6m o waith trwsio ac addasiadau i’w cartrefi a chynyddu’r defnydd o fudd-daliadau gan £2.4m y flwyddyn. 
  • dysgu a gwella gwasanaethau yn seiliedig ar yr hyn a ddywedodd cleientiaid wrthym, gyda 94% yn dweud wrthym fod Ymdopi’n Well wedi gwella eu hansawdd bywyd. 
  • llunio partneriaethau cryfach, cydweithredu a gwasanaeathau integredig rhwng sefydliadau trydydd sector, y GIG a gweithwyr proffesiynol Gofal Cymdeithasol. 
  • cefnogi dulliau gweithredu ataliol a gwell iechyd a llesiant hirdymor ar gyfer miloedd o bobl hŷn.

 Mae’r adroddiad llawn ar gael yn