Cynnydd mewn Prisiau Ynni: Ymateb

Heddiw cyhoeddodd Ofgem gynnydd yn y cap prisiau ynni ar gyfer Lloegr, Cymru a’r Alban. O fis Ebrill 2022, bydd y cap prisiau yn codi i £1,971, gan olygu y bydd llawer o aelwydydd yn wynebu cynnydd blynyddol o fwy na £693 yn eu biliau ynni.

 

 

Rydym yn bryderus tu hwnt am yr effaith a gaiff cyhoeddiad heddiw ar bobl hŷn yng Nghymru sydd eisoes yn ei chael yn anodd talu eu biliau tanwydd, a’r llawer mwy fydd yn awr yn wynebu pryder a heriau anodd pan ddaw i wresogi eu cartrefi.

Roedd mwy na 1 mewn 10 aelwyd yng Nghymru eisoes yn byw mewn tlodi tanwydd yng Nghymru cyn yr argyfwng hwn. Bydd y cap prisiau a gyhoeddwyd heddiw yn gwaethygu pethau eto ar gyfer y rhai sy’n cael trafferthion mawr i dalu eu biliau ac yn gwthio miloedd lawer o bobl eraill i dlodi tanwydd yng Nghymru.

Yn Gofal a Thrwsio gwelwn gleientiaid sy’n newid eu harferion gwresogi oherwydd eu bod yn ofni mynd i ddyled ynni a methu talu eu biliau. Mae gan Gymru beth o’r stoc tai hynaf yn Ewrop, a gyda hynny daw cartrefi oer a llaith sy’n anodd eu gwresogi a hyd yn oed yn anos i gadw’r gwres i mewn. Mae hunan-ddatgysylltu neu hunan-ddogni defnydd ynni oherwydd ofn pa fil fedrai ddod drwy’r blwch llythyrau yn cael effeithiau niweidiol ar iechyd a bydd yn arwain at fwy o bobl yn gorfod mynd i ysbyty ar adeg pan fo GIG Cymru eisoes dan bwysau enfawr. Bydd rhai pobl hŷn yng Nghymru yn marw oherwydd yr argyfwng hwn. Ni allwn adael i hyn ddigwydd.

Fel cam gweithredu ar unwaith, galwn ar Lywodraeth Cymru i ymestyn y Cynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf i gynnwys pobl hŷn ar gredyd pensiwn. Yn y tymor hirach, mae Cymru angen ymgyrch gwybodaeth cyhoeddus graddfa fawr i gyfeirio pobl at wasanaethau fel 70+ Cymru Gofal a Thrwsio a all helpu.

Mae Gofal a Thrwsio yn gwneud popeth a fedrwn i gefnogi pobl hynaf a mwyaf bregus Cymru i wresogi eu cartrefi drwy ein gwasanaeth 70+ Cymru, cronfeydd caledi a thimau gwaith achos.

Mae ein gwasanaeth 70+ Cymru yn brosiect ar draws Cymru sy’n mynd i’r afael â thlodi tanwydd ymysg pobl hŷn. Mae’r gwasanaeth yn gwella cynhesrwydd, cysur ac ansawdd bywyd pobl hŷn drwy roi cyngor a chymorth ar dechnegau arbed ynni cartref a gwelliannau tai. Mae mwy o wybodaeth am 70+ Cymru yma.

 

Cyswllt Cyfryngau:

Jack Bentley, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Marchnata

02920 107 589 | [email protected]careandrepair.org.uk