Closomat: Stori Jane

Mae Closomat yn Aelod Masnachol uchel ei barch o Gofal a Thrwsio. Maent yn darparu toiledau golchi a sychu pwrpasol, perffaith ar gyfer pobl hŷn a all fod ag anghenion toiled penodol.

 

Stori Jane

Mae Jane yn fenyw 67 oed wedi ymddeol sy’n byw gyda’i gŵr mewn tŷ dau lawr. Bu Jane yn gweithio am flynyddoedd lawer yn y gymuned fel eiriolydd dros oedolion gydag anableddau corfforol. Mae’n fenyw siriol iawn a tan yn ddiweddar bu ganddi fywyd prysur a chrwn, yn mwynhau gwahanol weithgareddau crefft a cherddorol.

Roedd Jane wedi dechrau profi peth gwendid yn ei chymalau uchaf ac isaf ac yn canfod bod nerth ei gafael a’i hystwythder yn gwaethygu’n raddol. Roedd wedi dechrau syrthio ac wedi sylwi fod ei chydbwysedd yn ansicr weithiau. Daeth yn anos iddi wneud prosiectau crefft, roedd yn anodd canu’r piano a daeth ei gweithgareddau chwaraeon i ben. Darganfu ymchwiliadau ddiagnosis o anhwylder niwrolegol dirywiol.

Cafodd Jane ei chyfeirio i ddechrau at wasanaethau therapi galwedigaethol oherwydd ei chwympiadau, y dirywiad yn ei galluoedd ac anawsterau gyda gweithgareddau byw bob dydd. Cafodd asesiad holistig a dechreuodd ar raglen adfer yn canolbwyntio ar ymarferion nerth a chydbwysedd i gynorthwyo gyda chynnal ei lefel bresennol o weithredu a gostwng risg syrthio.

Darparodd therapydd galwedigaethol Jane offer cymhorthol ar gyfer y cartref ac ynghyd â Jane gallodd ddynodi rhai mesurau addasu i alluogi Jane i barhau i fwynhau ei hobïau a’i diddordebau. Fe wnaeth y therapydd galwedigaethol hefyd sylwi ar anawsterau amgylcheddol ac ynghyd â Jane a’i gŵr dechreuodd gynllunio addasiadau mwy i’w cartref ar gyfer y dyfodol i hwyluso mynediad i bob cyfleuster. Cafodd Jane a’i gŵr Grant Cyfleusterau i’r Anabl i dalu am gostau y newidiadau helaeth arfaethedig yma.

Roedd y cynlluniau’n cynnwys newid y garej oedd yn rhan o adeilad y tŷ yn ystafell wely ar y llawr daear gydag ystafell wlyb en-suite fawr. Derbyniodd Jane a’i gŵr hefyd beth cyllid ychwanegol gan elusen leol ar gyfer tynnu wal fewnol, gan roi mynediad llawn i ardal newydd ar gyfer crefftau a cherddoriaeth.

Roedd cyflwr Jane yn gwaethygu ac roedd y therapydd galwedigaethol wedi sylw ar newid yn natur Jane gan fod yn isel ei hysbryd a dagreuol, rhywbeth nad oedd yn arferol iddi. Drwy hyfforddi iechyd gyda’r Therapydd Galwedigaethol, soniodd Jane am ei phryderon cynyddol am lanweithdra a gofal toiled. Roedd mater defnyddio toiled yn bwnc sensitif iawn i Jane gan y teimlai fod hwn yn newid hollbwysig ar ei thaith iechyd. Roedd cyflwr Jane yn amrywio gyda dyddiau da a gwael, roedd y therapydd galwedigaethol wedi sefydlu perthynas dda gyda Jane ac yn medru ymchwilio’r dyddiau gwael hyn a beth oedd yr anawsterau penodol. Cyfeiriwyd Jane at y gwasanaeth pledren a choluddyn arbenigol a chafodd hyfforddiant ar sut i roi enema rhefrol i’w hun i helpu i reoli gweithrediad ei choluddyn. Yn anffodus, cafodd Jane hyn yn anodd oherwydd yr amser yr oedd yn ei gymryd a’i diffyg ystwythder. Er hyn, roedd Jane yn benderfynol i ddal ati er ei bod yn cydnabod fod hyn yn dechrau cael effaith negyddol ar ei lles ac ansawdd ei bywyd.

Argymhellodd y therapydd galwedigaethol osod toiled Closomat yn yr ystafell ymolchi newydd fel y gellid sicrhau hylendid toiled Jane mewn ffordd fwy priodol gyda ffocws arni hi.

Fe wnaeth y switsh pad pen-elin ynghyd â chlustogwaith ar y breichiau ei gwneud yn rhwydd i Jane ddefnyddio’r switshis. Bu gwelliant sylweddol yn ystum Jane pan oedd yn eistedd a gyda defnydd y llif dŵr yn llai dull haws i ysgogi ei choluddyn, gostyngwyd faint o amser a dreuliai yn yr ystafell ymolchi.

Yn ei dro cafodd hyn effaith gadarnhaol ar lesiant Jane ac mae treulio llai o amser gyda gweithrediad ei choluddyn yn golygu fod llai o darfu ar ei bywyd bob dydd. Mae Jane wedi medru ail-ffocysu ar ei hobïau a’i diddordebau ac adennill ei natur gadarnhaol. Mae Jane yn priodoli y gwelliant yn ei pherfformiad galwedigaethol yn llwyr i fuddion ei Closomat.

Mwy o wybodaeth am Closomat.

 

 
Aelodau Masnachol