Care & Repair Cymru yn croesawu cyllid grant ar gyfer Gofal a Thrwsio

Mae Care & Repair Cymru wedi croesawu cadarnhad diweddar o gyllid grant yn 2018/19 ar gyfer Gofal a Thrwsio ledled Cymru.

Bydd cyllid o £5.973 million ar gyfer Asiantaethau Gofal a Thrwsio a'r corff cenedlaethol Care & Repair Cymru a gadarnhawyd ym mis Ebrill yn helpu Gofal a Thrwsio i ddarparu gwasanaethau i bobl hŷn agored i niwed i'w cadw'n ddiogel a chynnes, yn gwarchod eu hiechyd a'u lles, ac yn eu helpu i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Mae'r cyllid yn helpu Gofal a Thrwsio i gyflwyno ei wasanaeth rhad ac am ddim i ymweld â chartrefi, yn ogystal â darparu addasiadau bach drwy ein Rhaglen Addasiadau Cyflym.

Dywedodd Rebecca Evans, Gweinidog Tai ac Adfywio: "Mae gan addasiadau tai rôl bwysig mewn helpu llawer o bobl hŷn ac anabl i fyw'n ddiogel ac yn annibynnol. Yn ogystal â gwella eu bywydau, mae hyn yn gostwng pwysau ar wasanaethau rheng flaen. Mae'r gwasanaethau a ddarperir gan Asiantaethau Gofal a Thrwsio yn helpu pobl i barhau i fyw'n hirach yn eu cartrefi eu hunain gyda mwy o hyder ac urddas, a gwell ansawdd bywyd."

Wrth siarad am y cyllid dywedodd Chris Jones, Prif Swyddog Cyllid Care & Repair Cymru: "Mae hyn yn newyddion gwych ar gyfer rhai o'r bobl hŷn mwyaf agored i niwed sy'n byw mewn rhai o'r amodau tai gwaethaf yng Nghymru. Mae ein gwasanaethau yn hanfodol ar gyfer miloedd o bobl hŷn bob blwyddyn, gan eu helpu i wneud gwelliannau i'w cartrefi fel addasiadau, gwaith trwsio, gwaith diogelwch, insiwleiddio a gwelliannau gwresogi.

"Y llynedd fe wnaethom helpu cyfanswm o dros 40,000 o bobl hŷn, cynyddu eu lefelau incwm o hawlio budd-daliadau y mae ganddynt hawl iddynt gan dros £6 miliwn, gwneud dros £11.5 miliwn o waith trwsio, helpu dros 22,000 o bobl gyda gwaith diogelwch ac atal cwympiadau, a gwneud dros 17,000 o addasiadau bach.

"Mae ein gwaith yn helpu i wella ansawdd bywyd pobl hŷn a hefyd drwy wneud eu cartrefi'n fwy diogel, cynnes a mwy annibynnol, yn eu hatal rhag gorfod mynd i ofal preswyl neu fynd i ysbyty. Mae ein gwaith hefyd yn canolbwyntio ar wneud eu cartref yn addas a diogel i ddod dre yn gyflymach iddo os yw'n rhaid iddynt gael triniaeth ysbyty.

"Rwy'n credu fod y newyddion hwn am gyllid yn dangos y gwerth uchel mae Llywodraeth Cymru yn ei roi ar ein gwaith fel elusen ar draws Cymru gyfan, gan ddarparu gwasanaethau yng nghalon cymunedau a gweithio'n agos gyda phartneriaid mewn iechyd, gofal cymdeithasol a thai a gweddill y trydydd sector.

"Fel elusen, rydym bob amser yn edrych am ffyrdd y gallwn helpu mwy o bobl gyda mwy o wasanaethau a gwasanaethau newydd, ac mae'r nifer sydd angen ein help bob amser yn fwy o adnoddau sydd gennym. Ond mae'r cyllid hwn yn rhoi'r sylfeini cryf rydym eu hangen i'n helpu i dyfu ein gwaith, a helpu mwy a mwy o bobl i ddelio gyda galw cynyddol wrth i'n poblogaeth heneiddio".