Canlyniadau gwych cynllun peilot Adre o'r Ysbyty i Gartref Iachach

Cynhaliwyd cynllun peilot 'Adre o'r Ysbyty i Gartref Iachach', a gyflwynwyd gan Care & Repair Cymru,  mewn 11 ysbyty ledled Cymru rhwng canol mis Ionawr a mis Mawrth. Nod y cynllun oedd cefnogi pobl fregus hŷn i gael eu rhyddhau'n ddiogel ac yn gyflymach o ysbytai i'w cartrefi eu hunain a'u hatal rhag gorfod dychwelyd i ysbyty drwy wneud eu cartrefi'n ddiogel, cynnes a mwy cyfleus.

Mae adroddiad gwerthuso'r cynllun yn dangos yn glir y cysylltiad rhwng iechyd a thai a'r effaith gadarnhaol a gafodd y gwasanaeth ar gyfer pobl hŷn ac ysbytai.

Dywedodd Chris Jones, Prif Swyddog Gweithredol Care & Repair Cymru: "Roeddem yn falch iawn cael cyfle i gynnal y cynllun peilot hwn ac mae'r adroddiad gwerthuso yn dangos yr effaith a gafodd ein gwasanaeth Adre o'r Ysbyty i Gartref Iachach ar gleifion a'r Gwasanaeth Iechyd Gwladol.

"Mae cael cartref diogel, cynnes ac addas i ddychwelyd iddo ar ôl bod mewn ysbyty mor bwysig a gall helpu i ostwng y risg o bobl yn gorfod dychwelyd i'r ysbyty. Mae straeon y cleifion a geirda staff GIG o fewn y gwerthusiad yn dangos effaith gref y gwasanaeth yn llawer gwell nag unrhyw ystadegau."

Mae gwasanaeth Adre o'r Ysbyty i Gartref Iachach yn brosiect ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Rhaglen Genedlaethol Gofal Heb ei Drefnu, a gyllidwyd yn wreiddiol fel rhan o £4m a ddyrannwyd i gefnogi gwasanaethau iechyd dros gyfnod y gaeaf drwy brofi modelau newydd o ofal.

Mae'n cynnwys gweithiwr achos Gofal a Thrwsio arbennig ym mhob ysbyty i hwyluso gwelliannau ymarferol i gartref y claf a galluogi rhyddhau diogel yn gyflymach o wely ysbyty. Mae'r gweithwyr achos hefyd yn cynnig cefnogaeth ymarferol a chyngor ar faterion megis hawl i fudd-daliadau, gwneud eu cartrefi'n gynhesach a rhatach eu twymo, yn ogystal ag atgyfeirio cleifion sydd mewn risg o fod yn ynysig neu'n unig i glybiau cymunedol neu grwpiau lleol.

Y prif ddata o'r cynllun peilot yw:

  • 626 o gleifion wedi'u hatgyfeirio drwy wasanaeth Adre o'r Ysbyty i Gartref Iachach;;
  • 320 o gleifion wedi cael help i hawlio'r holl fudd-daliadau oedd ar gael iddynt gan arwain at i £120,472 o fudd-daliadau gael eu hawlio, gyda mwy o achosion yn dal i gael eu prosesu;
  • 508 o gleifion wedi derbyn gwaith yn costio £141,472 drwy'r Rhaglen Addasiadau Brys a hwylusodd ryddhau cyflymach o ysbyty;
  • 266 o gleifion a ymatebodd i arolwg hunan-asesu yn dweud fod y gwaith a wnaed wedi'u helpu i ddychwelyd adre'n gyflymach a byw'n fwy annibynnol.

Yn dilyn llwyddiant cynyddol y cynllun mae Vaughan Gething, Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, wedi cymeradwyo ymestyn gwasanaeth Adre o'r Ysbyty i Gartref Iachach tan ddiwedd mis Mawrth 2020.