Cadw Ffydd yn y Rhai y Gallwn Ymddiried Ynddynt

Cyhoeddwyd canfodiadau dechreuol prosiect ymchwil a gynhaliwyd gan Joanna Wolton, myfyrwraig ymchwil yn Adran Gwyddorau Dynol Prifysgol Abertawe. Er bod 'rhybudd iechyd' am yr adroddiad interim yma, mae rhai ffactorau sylweddol sy'n annhebyg o newid ac sy'n codi cwr y llen ar pam fod brand Gofal a Thrwsio mor llwyddiannus.

Rhoddir sylw i rai o'r canfyddiadau allweddol gan y dull gweithredu cyffredinol, h.y. peidio canolbwyntio "ar y 'pethau' y gallwn eu gwneud yn hytrach nag ar y 'bobl'; sy'n gwneud yn siŵr y caiff y 'pethau' hyn eu rhoi ar waith". Mae dadansoddiad rhwydwaith cymdeithasol ansawdd uchel yn ymchwilio'r deinameg trefniadol a chryfderau 'asiant cyswllt' allanol y gwasanaeth Gofal a Thrwsio. Mae'n dechrau dadlennu'r dull gweithredu wyneb-i-wyneb effeithlon iawn sy'n bwynt gwerthu unigryw yng 'nghyfrinach orau Cymru'.

Mae cyd-destun newidiadau yn amgylchedd gwasanaeth cyhoeddus Iechyd, Tai a Gofal Cymdeithasol yn gysylltiedig gyda thueddiadau demograffig heneiddio yn amlwg yn golygu gofynion yn gysylltiedig â chyd-gynhyrchu, gostwng dibyniaeth (cefnogi annibyniaeth) a gwasanaethau sy'n canolbwyntio ar y dinesydd. Caiff yr agendâu penodol hyn eu gyrru gan bolisïau allweddol Llywodraeth Cymru. Mae pobl hŷn eisiau mynediad rhwydd i wasanaethau sy'n cyflwyno'n ymarferol am beth sy'n 'cyfrif' iddyn nhw, nid cynigion gwasanaeth confensiynol parod-i-fynd.

Dengys yr adroddiad rhagarweiniol fod bron 400 o bartneriaid traws-gyfeirio cymunedol sy'n 'gysylltiedig' â'r agenda gwella cartrefi i sicrhau mwy o annibyniaeth. Cyn bwysiced ag yw'r rhwydwaith cymunedol hwn i integreiddio asiantaethau o amgylch model tai a gofal cymdeithasol gwasgaredig, dangosodd yr ymchwil fod dull gweithredu gwaith achos Gofal a Thrwsio yn sylfaenol i lwyddiant, h.y. mae'r 'ffordd' y caiff y gwasanaeth ei gyflwyno mor bwysig a'r 'hyn' y mae'n ei gyflwyno. Felly, yr hyn a gaiff ei werthfawrogi gan bobl hŷn yw 'rhoi hyder', 'sicrwydd', 'bod yn ddibynmadwy' , 'gwybodaeth a chyngor arbenigol', 'bod yno bob amser'.

Fel y dywedodd un a gafodd fudd o'n gwasanaethau: 'Cefais fenyw oedd yn barod siarad gyda fi yn hytrach na fy ngwthio'. Yn sicr, mae cael y cydbwysedd yn iawn rhwng ymyriadau ymarferol ac atgyfeirio i bartneriaid gwasanaeth lle mae anghenion yn hollbwysig a lle medrir atal problemau, yn hollol ganolog i ofal iechyd darbodus. Mae rhai negeseuon clir iawn ar gyfer darpar gyllidwyr Gofal a Thrwsio, ' ychwanegu pwysau ymarferol i ganlyniadau cymdeithasol', 'cyflwyno gwerth ychwanegol gwirioneddol',  'defnyddwyr yn ymddiried ynom i'w gael yn iawn iddyn nhw' a 'rhoi catalydd naturiol ar gyfer partneriaethau cymunedol'!!!!

Mae'n sicr y bydd y prosiect ymchwil yn datgloi potensial ar gyfer cyfle buddsoddiad hirdymor wrth i 'lymder' barhau, cyllidebau'n parhau'n dyn a phenderfyniadau hollbwysig yn galw am fod yn graff. Edrychwn ymlaen at yr adroddiad llawn a therfynol ym mis Mai 2018.

 Neil Williams, Care & Repair Cymru