Blog gwadd: Sut mae Solon Security yn gweithio gyda Gofal a Thrwsio

Mae David Simpson, Rheolwr Marchnata a Chyrchu yn Solon Security, yn trafod sut mae ei gwmni wedi gweithio gyda Care & Repair Cymru i wella eu cynhyrchion a chynnig gwell cefnogaeth i bobl hŷn yng Nghymru.

Dros y blynyddoedd rydym ni yn Solon wedi datblygu perthynas waith agos gyda Care & Repair Cymru, gan ein galluogi i ddarparu amrywiaeth o gynhyrchion wedi'u targedu sy'n rhoi ffocws ar anghenion preswylwyr.

Mae'r berthynas hon yn hanfodol i’r ffordd y caiff ein hamrywiaeth o gynhyrchion eu dewis, eu datblygu a'u marchnata. Mae Solon bob amser wedi ystyried anghenion y gymuned sy'n heneiddio, gan ganiatáu i'n hatebion eich cadw'n ddiogel yn y pen draw.

O ganlyniad i'r cydweithrediad hwn, mae amryw o gynhyrchion a chynlluniau wedi bod yn hynod lwyddiannus. Er enghraifft, cafodd ein braced rheiliau llaw ei gynhyrchu'n benodol i ofynion Gofal a Thrwsio ac mae bellach wedi'i osod mewn nifer fawr o eiddo ar hyd a lled Cymru. Cynlluniwyd y braced rheiliau llaw fel bod pob uniad wedi'i weldio'n llawn er mwyn iddynt fod mor gryf a diogel â phosibl.

Gyda chymorth Care & Repair Cymru, roeddem hefyd yn gallu datblygu 'pecynnau cynnes y gaeaf' i helpu'r rhai mwyaf bregus a mynd i'r afael â thlodi tanwydd - gan ddarparu cyflenwadau sylfaenol fel blancedi, mygiau thermol, poteli dŵr poeth, hetiau a menig. Mae'r rhain yn eich helpu i gadw'n gynnes ac yn ddiogel yn eich cartrefi eich hun.

Prawf pellach o'n cydweithrediad yw'r dewis craidd o larymau, teledu cylch cyfyng a’r caledwedd y mae Solon yn eu cynnig. Mae’r eitemau hyn yn datblygu'n gyson i ddiwallu unrhyw anghenion heriol. Mae ein cynnyrch bob amser yn eich galluogi i fyw'n annibynnol ac yn ddiogel.

Mae'n wych clywed bod y ddwy ochr yn gwerthfawrogi ein partneriaeth. Dywed Rod Evans, Gofal a Thrwsio Blaenau Gwent a Chaerffili, "Mae Solon Security wedi darparu gwasanaeth llawn gwybodaeth a chwrtais ers nifer o flynyddoedd, a dydi hi byth yn ormod o drafferth iddynt ddarparu'r cyfarpar cywir."

Yn Solon, rydym wedi adeiladu ein busnes ar sail gweithio mewn partneriaeth â'n cwsmeriaid ac mae Care & Repair Cymru wedi cael lle blaenllaw yn gyson yn yr athroniaeth honno. Mae ein perthynas waith agos wedi golygu ein bod wedi gallu cyfrannu at nifer o brosiectau a chynlluniau gyda'n gilydd ac, wrth i Solon symud i'n 25ain mlynedd fel cwmni, edrychwn ymlaen at barhau â'n cydweithrediad i ddatblygu cynlluniau defnyddiol i chi.

Dyma flog gwadd gan Solon Security, sy'n Aelod Masnachol Aur Care & Repair Cymru. Os hoffech gael gwybod mwy am ein rhaglen Aelodaeth Fasnachol, cliciwch yma.