Biliau ynni yn cynyddu, ond gall prosiect 70+ Cymru eich helpu

"Bydd biliau ynni yn cynyddu ar 1 Ebrill gan olygu y bydd yn ddrutach nag erioed i dwymo eich cartref. Fodd bynnag, mae ein Swyddogion Ynni Cartref ymroddedig a dibynadwy ar gael i’ch helpu i gadw eich cartref yn gynnes a’ch biliau yn is.”

“Gan gofio am yr argyfwng mewn costau byw, costau ynni cynyddol a heriau ariannol Covid-19, ni fu erioed yn bwysicach i ganfod ffyrdd i arbed ynni gartref a gostwng ein biliau.”

“Mae Tîm 70+ Cymru Gofal a Thrwsio yn helpu miloedd o bobl hŷn yng Nghymru i gadw’n ddiogel a chynnes gartref, tra’n cadw biliau yn isel.  Drwy ymweliadau cartref, cyngor am ddim am ynni, galwadau ffôn ac atgyweirio cartrefi, mae ein tîm yma i chi ar yr amser anodd yma.”

“Isod mae ffeithlun yn dangos effaith ein gwasanaeth 70£ Cymru. Gallwch hefyd ddarllen am sut yr ydym yn helpu cleientiaid drwy Asesiad Ynni Cartref, neu ddarllen am 10 ffordd y gallwch arbed ynni am lai na £20."

Jo Harry,Cydlynydd 70+ Cymru

 

Asesiad Ynni Cartref am ddim

Mae gwasanaeth 70+ Cymru yn cynnig asesiadau Ynni Cartref am ddim i bobl dros 60 oed yng Nghymru. Mae ein Swyddogion Ynni Cartref dibynadwy yn helpu miloedd o bobl hŷn yng Nghymru drwy atgyweiriadau, cyngor ac addasiadau syml.

Os ydych dros 60 oed ac yn byw yn eich cartref eich hun, gallwn asesu eich cartrefi wneud yn siŵr ei fod wedi ei insiwleiddio a’i wresogi’n dda a chynnig cyngor i chi ar ffyrdd i arbed ynni. Cysylltwch â’ch Gofal a Thrwsio lleol i weld sut y gallwn eich helpu  - canfod eich cangen leol yma.