Beth Yw Asesiad Ynni Cartref?

Dyma Sarah yn esbonio beth yw Asesiad Ynni Cartref:

“Helo, Sarah o Gofal a Thrwsio ydw i. Rydw i’n Swyddog Ynni Cartref ar 70+ Cymru, ein prosiect ynni. Gallwch ddod atom i gael help i gadw eich cartref yn gynnes. Gallwch chi eich hun gysylltu â ni neu gall perthynas, ffrind neu weithiwr proffesiynol gysylltu â ni drosoch.

Felly y peth cyntaf y byddwn yn ei wneud yw eich ffonio i ganfod yn union beth ydych ei angen a threfnu amser a dyddiad cyfleus i mi ddod i ymweld â chi.

Pan fyddaf yn ymweld â chi yn eich cartref, byddwn yn eistedd i lawr yn gyntaf a chael sgwrs a chanfod yn union beth ydych ei angen. Byddwn wedyn yn cerdded o amgylch eich cartref ac yn edrych ar eich system wresogi, unrhyw broblemau gyda’ch gwres, drafftiau ac unrhyw beth sydd angen ei atgyweirio. Hefyd byddaf yn edrych am unrhyw beryglon baglu, gan y gallwn osod canllawiau yn rhad ac am ddim, gyda Llywodraeth Cymru yn talu am hynny.

Pan fyddaf yn cerdded o gwmpas gyda chi byddaf hefyd yn cadw golwg am unrhyw arwyddion o leithder, cyddwysiad neu lwydni i weld os gallwn ganfod ateb i hynny.

Felly unwaith y byddwn wedi cerdded o amgylch gallwn drafod eich opsiynau i ni symud ymlaen â nhw a thrafod sut y gallaf eich helpu. Gallaf drefnu prisiau ar gyfer gwaith y gallwch dalu amdano eich hun neu, os oes gennych angen ariannol, gallaf gynnal asesiad ariannol ac wedyn ymchwilio opsiynau lle gallwn helpu i dalu am waith drosoch.

Gallaf hefyd edrych i weld os nad ydych yn derbyn unrhyw fudd-dal i gynyddu eich incwm – gobeithio y bydd hynny’n eich helpu i’w gwneud yn haws i chi fforddio eich biliau. Os hoffech i mi wneud, gallaf hefyd edrych ar eich biliau nwy a thrydan i weld os medrir gwneud unrhyw arbedion.

Ar ddiwedd yr ymweliad, byddwn yn cytuno ar ffordd ymlaen gyda’n gilydd a byddaf wedyn yn rhoi gwybod i chi beth fyddaf yn ei wneud.”

 Sarah Penny.png  Sarah Penny, Swyddog Ynni Cartref

 

Sut yr helpais gleient heb unrhyw wres

"Rhoddais help yn ddiweddar i fenyw oedd yn credu na fyddai’n gymwys am unrhyw gymorth. Roedd wedi bod heb wres am tua deufis cyn cysylltu â ni.

Ymwelais â hi i gynnal asesiad Ynni Cartref ac ar ôl edrych ar ei sefyllfa yn fwy manwl, gwelais ei bod yn derbyn budd-dal prawf modd., Roedd hyn yn golygu ei bod yn gymwys ar gyfer boeler newydd drwy gynllun NYTH - cynllun sy’n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Roedd y cleient mor ddiolchgar, gan ei bod wirioneddol yn credu na fyddai unrhyw help ar gael iddi. Cafodd y boeler wedi ei osod drwy NYTH – boeler olew yw ef, a fyddai wedi costio ychydig o filoedd o bunnoedd iddi!

Roedd yn hyfryd medru helpu cleient oedd yn meddwl nad oedd ganddi hawl i unrhyw beth. Pan mae pobl yn teimlo nad oes ganddynt unrhyw le i droi, gallwn edrych ychydig ymhellach i weld os gallant gael help o rywle.”

Rhian Cook.png  Rhian Cook, Swyddog Ynni Cartref