Cynhadledd Gofal a Thrwsio i Drafod Problemau Tai Pobl Hŷn a Waethygwyd gan Covid

Mae cynhadledd rithwir yn dod â gwleidyddion ac arbenigwyr ynghyd fis nesaf i drafod yr amodau tai gwael sy’n wynebu llawer o bobl hŷn yng Nghymru.

Bydd Julie James AS, Gweinidog Newid Hinsawdd a Heléna Herklots, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn siarad yn y digwyddiad fydd yn trafod yr heriau sy’n wynebu pobl hŷn a thai yn dilyn Covid.

Oherwydd y pandemig, profodd pobl hŷn gynnydd enfawr yn faint o amser a dreuliant adref. Bu hyn yn hunllef i’r rhai gydag amodau tai gwael. I fynd i’r afael â’r materion hyn mae’r gynhadledd yn casglu arweinwyr mewn gofal a thai yn ogystal â’r rhai sy’n gweithio bob dydd gyda phobl hŷn, gan alluogi dysgu a chydweithio.

Dywedodd Chris Jones, Prif Swyddog Gweithredol Care & Repair Cymru, “Mae’r gynhadledd hon yn digwydd ar adeg pwysig. Mae’r pandemig wedi cynyddu unigrwydd ac ofn i lawer o bobl hŷn ac mae angen i ni ddod ynghyd i drafod beth fedrir ei wneud.

“Mae’r problemau yn cynyddu’n gyson, fel y gwelwn gyda’r cynnydd ym mhrisiau ynni, gan wneud biliau tanwydd hyd yn oed yn fwy anhylaw i’r rhai mewn tlodi tanwydd. Eto, gyda’n gilydd gallwn adeiladu dyfodol gwell a disgleiriach ar gyfer pobl hŷn.”

Bydd y gynhadledd, a gynhelir ar-lein, hefyd yn dod ynghyd â gweithwyr gofal sy’n ymweld â chartrefi pobl hŷn yn ddyddiol, ac sy’n gweld yr heriau drostynt eu hunain. Dywedodd Christine Brock, Gweithiwr Achos Gofal a Thrwsio yng Nghaerdydd: “Mae llawer o’r cleientiaid yr wyf wedi cwrdd â nhw wedi ei chael yn anodd yn oddeutu’r 18 mis diwethaf. Dywedodd un fenyw wrthyf ei fod wedi colli cymaint o nerth a symudedd oherwydd y cyfnod clo. Dywedodd ei bod yn arfer cerdded i’r siopau lleol a sgwrsio ar y ffordd, ond mae’n awr yn teimlo’n hollol gaeth.”

Profodd John a Judy Stacey o Gaerdydd anawsterau’r pandemig pan gafodd John ddamwain fis Mawrth diweddaf ac yn yr ysbyty am bron 6 mis. Dywedodd Judy, “Y rhan waethaf a thristaf yw na fedrwn fynd gydag ef. Fedrwn ni ddim mynd mewn. Rydym wedi bod yn briod am 59 mlynedd, ac erioed wedi bod ar wahân. Bu’n unig iawn.”

Er yr anawsterau, mae optimistiaeth a bydd gan y gynhadledd rôl bwysig wrth arwain y sgwrs. Mae Elaine Bates, Trefnydd y Gynhadledd, yn credu bod yr hyn y gellir ei gyflawni yn gyffrous a dywedodd: “Bydd y gynhadledd hon yn gosod cyfeiriad o’r newydd ar gyfer gofal pobl hŷn yng Nghymru. Bydd yn rhoi cyfleoedd i gynrychiolwyr gymryd rhan, trafod a gofyn cwestiynau. Bydd gweithdai, trafodaethau panel a siaradwyr rhagorol.”

Mae’r siaradwyr gwadd yn cynnwys Jeremy Porteus, Prif Swyddog Gweithredol y Rhwydwaith Dysgu a Gwella Tai; yr Athro John Edwards o Ganolfan Astudio’r Amgylchedd; a Ben Saltmash, Pennaeth Cymru ar gyfer National Energy Action.

Cynhelir y Gynhadledd ar 15 Chwefror 2022. Mae croeso i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gofal a tai pobl hŷn i fynychu. Mae tocynnau cynrychiolwyr yn £75. I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle ewch i www.careandrepair.org.uk/conference2022 neu ffonio 029 2010 7580.

 

 

NODIADAU I’R GOLYGYDD:

Mae Care & Repair Cymru a 13 Asiantaeth Gofal a Thrwsio ledled Cymru yn cefnogi dros 40,000 o bobl hŷn bob blwyddyn. Credwn na ddylai unrhyw berson hŷn fyw mewn cartref oer, heb fod yn ddiogel. Gwnawn filoedd o addasiadau ac atgyweiriadau cartref i bobl hŷn, gan eu cadw’n ddiogel rhag damweiniau neu helpu i’w rhyddhau o ysbyty.

Gweledigaeth Gofal a Thrwsio yw Cymru lle gall pob person hŷn fyw’n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a chyfleus. Gan weithio mewn partneriaeth gyda’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol ac awdurdodau lleol, rydym yn dynodi pobl hŷn sydd mewn mwyaf o risg, ac yna’n camu mewn i atal eu dibyniaeth gynyddol ar y GIG a gwasanaethau gofal cymdeithasol.

Mae Gofal a Thrwsio yn hyrwyddo anghenion tai pobl hŷn sy’n byw mewn tai perchen-breswylydd a rhent preifat. Gwnawn hyn drwy ddarparu’r arweinyddiaeth, arbenigedd, eiriolaeth, adnoddau a thystiolaeth i gefnogi buddsoddiad sy’n sicrhau y gall pob person hŷn fyw’n annibynnol ac yn ddiogel yn eu cartrefi eu hunain.

 

If you are interested in running this story or setting up an interview with Chris Jones, CEO of Care & Repair Cymru, please contact:

Jack Bentley, PR & Marketing Officer 
T: 02920 107 589
E: [email protected]
W: www.careandrepair.org.uk