Gwybodaeth i bobl hŷn

Drwy'r pandemig COVID-19, mae eich Gofal a Thrwsio lleol wedi bod dal yma i'ch helpu chi.

Rydym wedi newid y ffordd rydym yn gweithio i helpu cadw chi a ni'n ddiogel, ac mewn nifer o ardaloedd rydym wedi cychwyn gwasanaethau newydd i gefnogi pobl hŷn yn ein cymunedau.

Oherwydd y newidiadau hyn, bydd ymweliad gan weithiwr Gofal a Thrwsio yn wahanol i un cyn y pandemig. Cymerwch olwg ar ein canllaw ar gyfer cleientiaid, sydd ar gael i'w lawrlwytho ar yr ochr dde, am fwy o wybodaeth.

Sut all Gofal a Thrwsio fy helpu i ar hyn o bryd?

Mae ein timau dal yn darparu cyngor a gwybodaeth i bobl hŷn a'u teuluoedd, am gymhorthion, addasiadau a chynnal y cartref a fydd yn eich helpu chi i fyw yn fwy diogel. Gallwn drafod unrhyw bryderon sydd gennych am eich iechyd, diogelwch a lles. Mewn rhai achosion, efallai bydd modd i ni ymweld â chi er mwyn cwblhau gwaith ymarferol ar eich cartref. Bydd ein staff yn dilyn rheolau'r Llywodraeth ac yn siarad gyda chi am y gofal ychwanegol y cymerir oherwydd y coronafeirws.

Mae nifer o fudiadau eraill yn cynnig cymorth ychwanegol, fel dosbarthu nwyddau hanfodol neu gadw mewn cyswllt gyda'u cleientiaid. Os na allwn ni eich helpu, gallwn eich cysylltu â gwasanaethau a grwpiau gwirfoddol eraill sy'n gallu'ch helpu.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth i bobl hŷn, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Sut allai gysylltu â Gofal a Thrwsio?

Mae'r rhan fwyaf o staff Gofal a Thrwsio yn gweithio o adref tra bod ein swyddfeydd ar gau. Y ffordd orau o gysylltu â'ch asiantaeth leol yw drwy ffonio 0300 111 3333 ar linell dir. 

Gall eich tîm lleol drafod â chi'r gwasanaethau gallwn dal eu cynnig, a'r gwasanaethau lleol eraill sydd ar gael.
Gallwch hefyd weld manylion eich asiantaeth leol drwy glicio yma.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth i bobl hŷn, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Sut ydw i'n gwybod bod hi'n ddiogel i staff Gofal a Thrwsio dod i'm cartref os oes angen?

Ar hyn o bryd rydym ni ond yn gwneud gwaith mewn cartrefi os yw'r gwaith o frys, mewn argyfwng, neu i helpu gydag anfon claf adref o'r ysbyty.

Mae'n holl dimau yn dilyn rheolau newydd y Llywodraeth er mwyn iddyn nhw ymweld â'ch cartref mewn modd diogel, gan leihau unrhyw risg i iechyd eich teulu.

Cyn ymweld â chi, byddwn yn ffonio i drafod y gwaith sydd angen ac i sicrhau na fydd risg i'ch iechyd a diogelwch chi, na ni, drwy weithio yn eich cartref.

Tra ein bod ni yn eich cartref, bydd ein tîm yn defnyddio offer glân, ac yn gwisgo deunydd amddiffynnol fel masgiau a menig. Mae'n debygol y gofynnir i chi aros mewn ystafell ar wahân tra cwblheir y gwaith, er mwyn cyfuno â'r gofynion newydd i ymbellhau.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth i bobl hŷn, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Mae rhywun wedi anfon gwybodaeth am y Coronafeirws ataf. Sut ydw i'n gwybod ei fod yn wybodaeth ddilys?

Mae rhai pobl yn defnyddio'r amseroedd ansicr hyn i sgamio pobl.

Os ydych chi wedi cael ebost, galwad ffôn, neges destun neu ymweliad i'ch tŷ sy'n annisgwyl, stopiwch i ystyried cyn ymateb ymhellach. 

Mae gan Friends Against Scams fwy o wybodaeth am y mathau gwahanol o sgamiau sy'n bodoli ar hyn o bryd ar eu gwefan.

Os yw unrhywun yn galw wrth y drws yn honni eu bod yn cynrychioli elusen, gofynnwch i weld cerdyn adnabod. Bydd staff Gofal a Thrwsio yn gallu dangos cerdyn adnabod bob amser.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth i bobl hŷn, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Ni ellir anfon fy mherthynas hŷn adref o'r ysbyty oherwydd nid yw eu tŷ yn ddiogel. Allwch chi helpu?

Gallwn! Mae ein gweithwyr achos yn gweithio gydag ysbytai ar draws Cymru, yn helpu cannoedd o bobl hŷn ddod adref bob blwyddyn drwy drefnu'r gwaith ymarferol sydd angen i sicrhau eu bod nhw'n ddiogel adref. Os ydyw'n rheilen llaw newydd, carreg ddrws sydd angen ei drwsio, diogelu trydanwaith neu system wresogi newydd, gallwn ni helpu.

Os nad ydych chi eto mewn cyswllt gyda gweithiwr achos Gofal a Thrwsio drwy eich ysbyty, plîs ffoniwch eich asiantaeth leol ar 0300 111 3333 am fwy o wybodaeth.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth i bobl hŷn, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Mi allaf ofalu am fy mherthynas hŷn ar hyn o bryd. A oes unrhyw gymorth ariannol ar gael i helpu talu am ofalydd?

Mae Lwfans Gweini (Attendance Allowance) yn daliad gan Lywodraeth y DU. Mae hi ar gyfer pobl hŷn sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain sydd angen cymorth gofal – er enghraifft, i ddod oddi wrth y gwely yn y bore neu i baratoi bwyd.

Gallwn ni ddweud wrthych os ydych chi'n gymwys a helpu'ch perthynas i hawlio'r budd-daliad. Rhowch alwad ar 0300 111 3333.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth i bobl hŷn, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Rwy'n becso am sut i ddod drwy'r wythnosau diwethaf. Oes na rywun ar gael i drafod gyda mi?

Gwyddom y bydd pobl hŷn yn benodol yn becso am y coronafeirws, a chyngor y Llywodraeth i aros adref a chyfyngu eu cyswllt gydag eraill.

Bydd asiantaethau Gofal a Thrwsio yn cysylltu â nifer o'u cleientiaid er mwyn sicrhau bod ganddynt y cefnogaeth ymarferol sydd angen. Os na allwn ni ei roi, byddwn yn nabod rhywun sy'n gallu helpu.

Os ffoniwch chi eich asiantaeth Gofal a Thrwsio lleol ar 0300 111 3333, gall ein tîm eich cysylltu chi â chefnogaeth yn eich cymuned er mwyn sicrhau bod ganddoch chi fwyd ac unrhyw nwyddau pwysig erall sydd angen.

Mae ein ffrindiau o Age Cymru hefyd wedi lansio gwasanaeth siarad dros y ffôn. Os ydych chi dros 70 yng Nghymru ac yn byw ar ben eich hun, gallwch chi alw 08000 223 444 am sgwrs a chefnogaeth.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth i bobl hŷn, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.