Gwybodaeth i bartneriaid a rhanddeiliaid

Mae Gofal a Thrwsio yn addasu ein harferion gwaith mewn ymateb i'r pandemig Coronafeirws a chanllawiau newydd y Llywodraeth. Cadw pobl hŷn fregus, cydweithwyr a'r gymuned ehangach yn ddiogel sy'n flaenllaw yn ein meddyliau.

Ein hymrwymiadau

Mae Care & Repair Cymru a'r Asiantaethau Gofal a Thrwsio yn ymroddedig i:

  • gydweithio i sicrhau ein bod yn parhau i ddarparu lefel gyson o wasanaethau ar draws Cymru;
  • cydbwyso ystod eang o fuddiannau – rhai ein staff a'n cleientiaid, eu teuluoedd a'r cyhoedd yn ehangach, Llywodraeth Cymru, ein partneriaid statudol a thrydydd sector, a chyllidwyr ein prosiectau;

sicrhau y gwnawn bopeth a fedrwn i gefnogi iechyd a llesiant pobl hŷn yn eu cartrefi eu hunain, yn arbennig y rhai mwyaf bregus. Gwnawn hynny mewn ffordd sy'n lleihau unrhyw risgiau iechyd iddyn nhw ac i'n staff.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth i bartneriaid a rhanddeiliaid, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Cau swyddfa a manylion cyswllt

Mae Care & Repair Cymru wedi cau ei swyddfa ac mae'r holl staff yn gweithio o'u cartrefi. Gallwch ddal i gysylltu â'r tîm drwy ein rhif swyddfa - 02920 107580. Mae ein manylion cyswllt unigol yma. Rydym yn annog gohebiaeth drwy e-bost yn hytrach na drwy'r post. Os oes angen anfon eitemau, rydym yn dal i fedru derbyn post i gyfeiriad ein swyddfa.

Mae swyddfeydd Asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru hefyd ar gau ac mae'r rhan fwyaf o staff yn gweithio o bell. Mae manylion eich asiantaeth leol ar gael yma, gan gynnwys unrhyw ddiweddariad penodol ar eu gwasanaethau. Gallwch hefyd gysylltu â'ch asiantaeth leol drwy ffonio 0300 111 3333 o linell daear

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth i bartneriaid a rhanddeiliaid, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaethau Gwaith Achos Lleol

Mae gweithwyr achos yn darparu eu gwasanaethau gwybodaeth, cyngor ac asesiad dros y ffôn yn hytrach nag ymweliad cartref. Gall hyn gynnwys cyngor ar gartrefi iach a gwybodaeth ar offer cymorth, addasiadau a chynnal a chadw cartrefi i wella diogelwch cartref pobl hŷn, yn ogystal â chyngor ar gymhwyster a sut i hawlio budd-daliadau lles, gwybodaeth ar wasanaethau cymorth cymunedol lleol yn cynnwys cyllid caledi ac atgyfeirio i wasanaethau ymarferol. Caiff cefnogaeth gyffredinol, fwy rhagweithiol ei darparu i'r cleientiaid mwyaf bregus hynny yn cynnwys rhai gyda nam ar y synhwyrau a cholled wybyddol drwy dîm gweithwyr achos Ymdopi'n Well.

Mae Gweithwyr Achos Gofal a Thrwsio yn gweithio'n agos gyda thimau lleol eraill. Gallant roi cleientiaid mewn cysylltiad ag ystod eang o wasanaethau cymorth eraill.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth i bartneriaid a rhanddeiliaid, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaethau ymarferol lleol

Mae tasgmyn lleol a thimau gweithredol aml-sgil yn parhau i ddarparu gwaith atal hollbwysig, gwaith brys a/neu argyfwng a gwaith rhyddhau o ysbyty yng nghartrefi pobl hŷn.

Cafodd trefniadau asesu risg eu haddasu i gynnwys y bygythiad penodol a achosir gan Covid-19. Cânt eu teilwra i fregusrwydd neilltuol ein cleientiaid a maent yn golygu y gallwn barhau i barhau i ddarparu ein gwasanaethau hyd yn oed i'r bobl hŷn sy'n cael eu 'gwarchod' (ar y risg uchaf o'r feirws) ar rhai sy'n dangos symptomau.

Bydd tasgmyn/gweithwyr yn cario Datganiadau Cydymffurfiaeth yn cadarnhau natur eu gwaith a'i fod wedi ei eithrio o reolau 'aros adre' y Llywodraeth. Byddant yn dilyn canllawiau'r Llywodraeth ar yr hylendid cywir (yn eu cyswllt eu hunain, eu tŵls a'u hoffer) a byddant yn gwisgo'r offer diogelu personol (PPE) addas yn cynnwys a heb ei gyfyngu i:

dillad gwarchodol (golchadwy/tafladwy), masgiau, menig, gel/weips glanweithdra ar gyfer dwylo a thŵls). Byddant yn cadw ymbellhau cymdeithasol llym. Gofynnir i gleientiaid aros mewn ystafell arall tra caiff gwaith ei gwblhau yn eu cartrefi.

Mae llai o risg o drosglwyddo'r feirws mewn gwaith allanol, fodd bynnag bydd tasgmyn/gweithwyr yn dal i wisgo PPE priodol, gweithredu hylendid cywir ac ymbellhau cymdeithasol yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth i bartneriaid a rhanddeiliaid, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwaith rhyddhau o ysbyty

Mae GIG Cymru angen help i gynyddu nifer y gwelyau sydd ar gael mewn ysbytai. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi canllawiau ar weithdrefnau newydd ar gyfer rhyddhau o ysbytai. Mae'n debyg o osod hyd yn oed fwy o bwyslais ar ein gwaith adre o'r ysbyty. 

Rydym yn ymroddedig i weithio gyda'n holl bartneriaid i gefnogi. Os oes angen a bod adnoddau ar gael, byddwn yn cynyddu'r gwasanaeth hwn i helpu llif cleifion drwy'r ysbytai drwy gefnogi cleifion i ddychwelyd i gartref diogel a chynnes.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth i bartneriaid a rhanddeiliaid, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Cydweithio

Rydym yn ymroddedig i weithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru, awdurdodau lleol, GIG Cymru a chyrff eraill yn y trydydd sector i barhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol ar gyfer y bobl hŷn fwyaf bregus sydd angen ein cefnogaeth a'n help. Bydd pob Asiantaeth Gofal a Thrwsio ar draws Cymru yn gweithredu ymateb pwrpasol ar gyfer eu hardal.

Rydym yn awyddus i weithio gyda sefydliadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol eraill i sicrhau fod pobl hŷn yn cael yr eitemau hanfodol a'r gefnogaeth maent ei hangen, yn arbennig yn ystod y cyfnod dwys yma. Os ydych yn datblygu gwasanaethau newydd a/neu ffyrdd newydd o weithio ac yr hoffech drafod gweithio mewn partneriaeth gyda ni, cysylltwch â ni os gwelwch yn dda drwy ffonio 0300 111 3333.

I gael mwy o wybodaeth:

https://llyw.cymru/Busnesau%20a%20chyflogwyr%3A%20coronafeirws?_ga=2.255658760.1226842044.1585574751-2108978036.1562685295

 

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth i bartneriaid a rhanddeiliaid, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.