Gwybodaeth ar gyfer asiantaethau Gofal a Thrwsio

Mae Gofal a Thrwsio Cymru ac asiantaethau Gofal a Thrwsio yn cydweithio er mwyn sicrhau ein bod ni’n darparu lefel gyson o wasanaeth ar draws Cymru. Mae’n rhaid cydbwyso ystod eang o anghenion gan ein staff a’n cleientiaid, eu teuluoedd a’r cyhoedd, Llywodraeth Cymru, ein partneriaid statudol a’r trydydd sector, ac arianwyr ein prosiectau. Byddwn yn gwneud cymaint â phosib i gefnogi iechyd a lles pobl hŷn yn eu cartrefi, yn enwedig y rhai mwyaf bregus. Mae’n rhaid gwneud hyn mewn modd sy’n lleihau unrhyw risg i’w iechyd nhw, ac iechyd ein staff.

Gwasanaethau hanfodol ar gyfer pobl hŷn bregus

Mi fydd ein gwaith ar gyfer pobl bregus mewn ysbytai a chymunedau yn parhau.

Mae gwasanaethau ymarferol a staff rheng-flaen sy’n cefnogi pobl hŷn bregus yn cwrdd ag eithriadau’r Prif Weinidog i’r rheolau i aros adref, oherwydd eu bod yn:

  • Darparu gofal neu helpu person bregus
  • Teithio tuag at ac oddi wrth gwaith na ellir ei wneud o adref.

Mae staff Gofal a Thrwsio hefyd yn rhan o’r diffiniad o weithwyr allweddol yn y sectorau iechyd a gofal cymdeithasol.

Ceir diffiniad o ystyr "bregus" yn rheolau newydd Llywodraeth y DU. Mae'n cynnwys rheiny sydd:
• Yn 70 mlwydd oed neu'n hŷn (heb ots am eu cyflwr meddygol)
• Dan 70 mlwydd oed gydag anghenion meddygol (h.y. unrhywun a ofynir iddynt dderbyn brechiad ffliw fel oedolyn bob blwyddyn am resymau meddygol).

Rydym wedi creu Datganiad Cydymffurfio ar gyfer staff sydd yn teithio am resymau gwaith.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth ar gyfer asiantaethau Gofal a Thrwsio, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Gwasanaethau gwybodaeth, cyngor ac asesu

Mae gweithwyr achos Gofal a Thrwsio’n debygol o weithio o adref. Byddant yn cyflwyno gwasanaethau gwybodaeth, cyngor ac asesu o bell – dros y ffôn yn bennaf a drwy ebost lle mae’n bosib. Gall hyn gynnwys archwiliadau a hawliadau budd-daliadau, asesiadau cartref iach, cyngor ar gyllid, gwybodaeth a chyngor am wasanaethau cefnogi cymunedol lleol, ac ailgyfeiriadau at wasanaethau ymarferol. 

Bydd cymorth fwy cyffredinol yn cael ei roi i'r cleientiaid mwyaf bregus gan gynnwys y rheiny â cholled synhwyraidd a gwybyddol, drwy dîm gweithwyr achos Ymdopi'n Well.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth ar gyfer asiantaethau Gofal a Thrwsio, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.

Darparu gwasanaethau ymarferol â blaenoriaeth yn y cartref

Bydd Gofal a Thrwsio yn parhau i ddarparu gwaith atal hanfodol, sydd ei angen ar frys a/neu mewn argyfwng, a rhyddhau o'r ysbyty mewn cartrefi pobl hŷn.

Mae'r prosesau asesu risg canlynol yn eu lle:

Ar gyfer cleientiaid sy'n ymwarchod – y rheiny sydd â'r risg fwyaf sydd wedi derbyn llythyr gan y GIG i aros adref am 12 wythnos:

Mae hyn yn cynnwys pobl 70 mlwydd oed ac hŷn, nifer fawr o'n cleientiaid, yn ogystal â phobl sydd eisioes â chyflwr iechyd ddiffiniedig. Mi fydd nifer yn byw gyda phobl nad sydd yn y categori hwn. Mae canllawiau'r Llywodraeth yn nodi dylid ymarfer hylendid da ac ymbellhau cymdeithasol oddi fewn i'r cartref er mwyn lleihau'r risg trosglwyddo.

Pan yn gweithio yng nghartrefi'r cleientiaid hyn, dylid dilyn canllawiau'r Llywodraeth ar hylendid cywir (ar gyfer gweithwyr a'u hoffer), gwisgo'r Cyfarpar Diogelu Personol priodol ac ymbellhau'n gymdeithasol.

I'r rheiny sydd yn hunan-ynysu oherwydd maent yn dangos symptomau

Gellir fynd mewn i gartrefi'r cleientiaid hyn pan mae angen gwaith ar frys neu mewn argyfwng. Byddai boeler nwy wedi'i dorri, gollyngiadau dŵr, neu draen/toiled wedi blocio yn y categori hwn.

Dylid defnyddio'r Cyfarpar Diogelu Personol priodol, gan gynnwys: dillad diogelu (golchadwy/tafladwy), masgiau, menig, hylif/rhwbiadau diheintio ar gyfer dwylo ac offer.

Dylai cleientiaid aros mewn ystafell arall tra cwblheir y gwaith.

Ar gyfer y boblogaeth gyffredinol h.y. rheiny sy'n aros adref/yn ymbellhau'n gymdeithasol
Gellir fynd mewn i gartrefi cleientiaid, gyda Chyfarpar Diogelu Personol priodol a defnyddio hylendid ac ymbellhau'n gymdeithasol yn gywir, yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

Gwaith allanol
Mae gan gwaith allanol llai o risg o drosglwyddo'r feirws, ond dylid dal wisgo'r Cyfarpar Diogelu Personol priodol, cadw safonau hylendid ac ymbellhau'n gymdeithasol yn ôl canllawiau'r llywodraeth.

Mewn cyfweliad, gwnaeth y Gweinidog Cabinet Michael Gove AS yn glir byddai plwmwr sy'n trwsio boeler torredig person hŷn yn gweithredu'n gyfreithiol. Ystyrir yn "waith hanfodol" ac yn amddiffyn person bregus. Mynnodd y byddai rhaid i'r plwmwr a'r cwsmer ymbellhau'n gymdeithasol, gan gynnwys yn ôl y canllawiau 'ymwarchod' newydd ar gyfer pobl bregus iawn. Arwyddocaodd hefyd byddai unrhywun sy'n gweithio i helpu pobl gadw'n ddiogel ac yn iach yn eu cartrefi yn dderbyniol. Byddai hynny'n cnnwys pob gwasanaeth ymarferol gan Ofal a Thrwsio i bob cleient, er gwaethaf eu hanghenion penodol.

Gwaith rhyddhau o'r ysbyty
Bydd Llywodraeth Cymru'n rhyddhau canllawiau ar brosesau rhyddhau o'r ysbyty a fydd yn debygol o roi mwy o bwysigrwydd ar waith ysbyty-i'r-cartref.

I gael mwy o wybodaeth ar y gwasanaethau a ddarperir gan Gwybodaeth ar gyfer asiantaethau Gofal a Thrwsio, mae croeso i chi gysylltu â ni neu ofyn i rywun gysylltu â ni ar eich rhan.