Gwybodaeth am y Coronafeirws

Bydd Gofal a Thrwsio yn gwneud popeth a fedrwn i gefnogi a helpu’r rhai mwyaf bregus i gadw’n ddiogel ar y cyfnod anodd hwn.

Bu’n rhaid i Care & Repair Cymru a hefyd Asiantaethau Gofal a Thrwsio addasu arferion gwaith. Mae ein holl sefydliadau yn dilyn canllawiau’r Llywodraeth. Mae Care & Repair Cymru wedi cau ei swyddfa, ac mae’r holl staff yn gweithio o’u cartrefi.

Mae gan Asiantaethau Gofal a Thrwsio lawer o staff yn gweithio o’u cartrefi, ond mae llawer o staff yn dal i ddarparu gwasanaethau rheng flaen mewn cymunedau ac ysbytai ar draws Cymru. Byddwn yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, Awdurdodau Lleol, y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yng Nghymru a chyrff eraill yn y trydydd sector i ddarparu gwasanaethau hanfodol ar gyfer y bobl hŷn fwyaf bregus sydd angen ein cefnogaeth a’n help. Bydd pob Asiantaeth Gofal a Thrwsio ledled Cymru yn gweithredu ymateb pwrpasol ar gyfer eu hardal.

Cadw pobl hŷn fregus, cydweithwyr a’r gymuned yn ehangach yn ddiogel sydd bennaf yn ein meddyliau. Rydym yn darparu gwasanaethau rheng-flaen yn ddiogel, gan gofyn cwestiynau addas i gleientiaid cyn unrhyw ymweliadau.

Cafodd ein timau eu briffio’n llawn a rhoddwyd eitemau diogelu priodol iddynt. 

Mae GIG Cymru angen help i gynyddu nifer y gwelyau sydd ar gael mewn ysbytai. Byddwn yn parhau i weithio’n agos gyda’n cydweithwyr yn y GIG i’w cefnogi gyda rhyddhau pobl o ysbyty drwy ein gwasanaeth Adre o’r Ysbyty i Gartref Iach. Os oes angen, a bod staff ar gael, byddwn yn cynyddu’r gwasanaeth hwn i helpu llif cleifion drwy’r ysbytai drwy gefnogi cleifion i ddychwelyd i gartref cynnes, diogel.

Ar gyfer llawer o bobl hŷn, gall gofyn iddynt hunan-ynysu fod yn brofiad anodd ac unig. Mae Asiantaethau Gofal a Thrwsio wedi ymrwymo i gysylltu â’u cleientiaid mwyaf bregus i gael sgwrs, i ofyn “sut ydych chi?” a rhoi pobl ar ben y ffordd o ran y cymorth ymarferol arall sydd ar gael yn lleol. Bydd dulliau eraill o gyfathrebu ar gael ar gyfer pobl hŷn fregus sy’n byw gyda dementia neu nam ar y synhwyrau.

Yn yr un modd mae ein cyfeillion yn Age Cymru wedi lansio gwasanaeth sgwrs ar y ffôn. O ddydd Llun 23 Mawrth 2020 gall unrhyw un dros 70 oed yng Nghymru sy’n byw ar ben eu hunain ffonio 08000 223 444 i gael sgwrs a chefnogaeth.

I gael mwy o wybodaeth am ein gwasanaethau, gallwch gysylltu â’ch Asiantaeth Gofal a Thrwsio leol drwy ffonio 0300 111 3333 o ffôn tŷ, neu drwy ymweld â’n gwefan yn https://bit.ly/3dkzWe2 i gael rhifau ffôn uniongyrchol a chyfeiriadau e-bost.