Cyfrannwch

Rhowch eich cefnogaeth i wella bywydau pobl hŷn ledled Cymru sy'n dymuno aros yn eu cartrefi eu hunain - nid oes unrhyw rodd yn rhy fach i wneud gwahaniaeth.   Aiff 100% o'r cyfraniadau a dderbyniwn yn uniongyrchol i bobl hŷn mewn angen. 

Gallwch gyfrannu mewn nifer o ffyrdd

Ar-lein drwy’r Sefydliad Cymorth Elusennol

Cliciwch ar y blwch islaw a gofynnir i chi am eich manylion a faint y dymunwch ei gyfrannu 

Ar-lein drwy’r Sefydliad Cymorth Elusennol

Peidiwch anghofio clicio'r blwch 'Cymorth Treth' - mae hyn yn sicrhau y cawn dreth yn ôl ar bob cyfraniad, gan gynyddu gwerth eich rhodd gan bron draean

Gellir cyfrannu un ai drwy siec neu drosglwyddiad banc uniongyrchol. 

I wneud eich cyfraniad y cyfan mae'n rhaid i chi wneud yw lawrlwytho a dychwelyd y ffurflen berthnasol islaw a'i dychwelyd drwy e-bost at Claire Clarke, Cyfrifydd ariannol neu drwy'r post at:

Care & Repair Cymru
Tŷ Mariners
Heol East Moors
Caerdydd
CF24 5TD

Ffurflen Gyfrannu

Ffurflen gyfrannu Taliad Treth Tanwydd

Peidiwch anghofio clicio'r blwch 'Cymorth Treth' - mae hyn yn sicrhau y cawn dreth yn ôl ar bob cyfraniad, gan gynyddu gwerth eich rhodd gan bron draean.

donate.jpg

Esbonio Cymorth Rhodd

Os ydych yn drethdalwr yn y Deyrnas Unedig gallwch roi Cymorth Rhodd ar eich cyfraniadau, gan eu gwneud yn werth 25% yn fwy i ni, heb ddim cost ychwanegol i chi.

Gallwch hawlio'n ôl y dreth y gwnaethoch ei thalu ar eich cyfraniad (25c am bob £1 a gyfrannwch) drwy Cymorth Rhodd.

Mae'r incwm ychwanegol yma'n wirioneddol yn gwneud gwahaniaeth mawr, felly peidiwch anghofio rhoi Cymorth Rhodd ar gyfraniadau os ydych yn drethdalwr yn y Deyrnas Unedig.

Os ydych yn drethdalwr cyfradd uwch, gallwch hefyd hawlio cymorth treth ychwanegol. Ar gyfer trethdalwyr graddfa uwch (yn talu treth am 40%) mae hyn yn gweithio allan fel 25c am bob £1 a gyfrannwch ac ar gyfer trethdalwyr cyfradd uwch (talu treth ar 50%), mae hyn yn gweithio allan fel 37.5c am bob £1 a gyfrannwch.

giftaid.jpg

Yr hyn rydym ei angen i hawlio Cymorth Rhodd 

  • Eich enw llawn a'ch cyfeiriad cartref
  • Cyfraniad a wneir o gyfrif banc neu gymdeithas adeiladu personol
  • Ni allwn hawlio Cymorth Treth ar gyfraniadau o gyfrifon cwmni. Mae'n rhaid i'r cyfraniad fod eich arian eich hun ac nid arian a gafwyd mewn  casgliad.
  • Eich bod yn talu treth incwm neu dreth enillion cyfalaf sydd o leiaf yn gyfartal â'r swm y bydd Care & Repair Cymru yn ei hawlio yn y flwyddyn dreth briodol (6 Ebrill un flwyddyn i 5 Ebrill y flwyddyn wedyn). Ar hyn o  bryd mae hyn yn 25c am bob £1 a gyfrannwch.
  • Gan ddefnyddio'r ffurflen datganiad, gallwn hawlio Cymorth Rhodd ar eich holl gyfraniadau yn y 4 blynedd ddiwethaf a holl gyfraniadau'r dyfodol.
  • Unwaith y byddwch yn gyfrannwr Cymroth Rhodd, gadewch i ni wybod os gwelwch yn dda os ydych yn peidio talu treth neu os ydych yn newid eich enw/cyfeirid fel y gallwn ddiweddaru ein cofnodion.

Cysylltu â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am Cymorth Rhodd, cysylltwch os gwelwch yn dda â 02920 107580.

Pam gadael rhodd yn eich ewyllys?

Mae gan Care & Repair Cymru ymrwymiad i fod yno ar gyfer pobl hŷn sydd ein hangen. Drwy adael rhodd i ni yn eich ewyllys gallwch helpu i wneud yn siŵr y gallwn barhau i wella cartrefi a newid bywydau am flynyddoedd i ddod.

Mae pob un rhodd yn hanfodol i ni ac mae'n golygu y gall pobl hŷn ledled Cymru droi at Gofal a Thrwsio i gael help a chymorth i fyw'n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch.

Rydym yn addo y caiff eich rhodd, pa bynnag mor fawr neu fach, ei defnyddio'n ddoeth ac y bydd yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywyd pobl hŷn sydd angen ein help a'n cefnogaeth.

Nodwch ein rhif elusen 1163542 os gwelwch yn dda os bwriadwch adael rhodd i ni yn eich ewyllys.

I gael mwy o wybodaeth ar sut i adael rhodd i Care & Repair Cymru yn eich ewyllys ffoniwch ein swyddog codi arian ar 029 20107580 os gwelwch yn dda.

leave-gift.jpg