Yr Attic Project yn helpu Linda i wneud lle yn yr atig

Fe wnaeth clirio cartref ei hewythr yn dilyn ei farwolaeth wneud i Linda feddwl am y dyfodol a sut y dymunai ryddhau gofod ychwanegol yn ei cartref ei hunan. Yma mae'n siarad am sut y gwnaeth yr Attic Project ei helpu i glirio pethau o'i hatig.

Meddwl am y dyfodol

Bu farw ewythr Linda ddwy flynedd ôl. A hithau'n cael budd o'i ewyllys, roedd gan Linda y dasg enfawr o glirio ei gartref, ychydig oriau mewn car i ffwrdd o'i chartref ei hun.

“Roedd yn galed. Fe gymerodd chwe mis i'w glirio, mynd yn ôl a blaen gyda fy ngŵr. Ar ôl i ni orffen, fe wnaethom feddwl y byddai'n rhaid i ni gael trefn ar ein tŷ ni'n hunain yn nesaf i arbed ein meibion rhag gorfod gwneud hyn pe byddai unrhyw beth yn digwydd i ni.

“Roeddem eisiau cael ychydig o seibiant ac wedyn ddechrau ar ein tŷ ond bythefnos wedyn fe wnes faglu a torri fy mraich. Does gen i ddim llawer o symudiad yn fy mraich nawr ac yn ei chael yn anodd i afael mewn pethau gyda fy llaw.

“Yna aeth fy ngŵr yn wael gyda chanser a marw o glefyd Creutzfeldt-Jakob. Roedd yn gyfle un mewn miliwn; dydych chi ddim yn meddwl am y pethau yma nes maent yn digwydd."

Cael y gefnogaeth gywir

Yn ystod yr haf eleni teimlai Linda mai dyma'r amser i ddechrau arni ar ei chartref. "Roeddwn wedi clirio'r garej heb broblem ond roeddwn angen help gyda'r atig. Does gen i ddim digon o symudiad yn fy mraich nawr i estyn pethau lawr o'r atig ac nid yw fy meibion yn byw'n agos iawn. Gall fod yn anodd cael y ddau yma ar yr un pryd.

“Mae mor rhwystredig pan ydych ar eich pen eich hun ac yn methu gwneud yr hyn rydych eisiau. Ond fe welais sôn am yr Attic Project mewn cylchgrawn lleol a meddwl ei fod yn swnio'n ddelfrydol ar gyfer yr hyn roeddwn i eisiau."

Ar ôl cysylltu gyda Gofal a Thrwsio, ymwelodd Cerris, Gweithiwr Achos Attic Project gyda Linda. Trefnodd Cerris i dasgmyn ymweld a chartref Linda a chlirio'r atig.

"Roeddwn mor ddiolchgar pan wnaethant ddweud y gallent ddod i'w gwneud. Fe wnaethant symud popeth lawr o'r atig, lawr dwy set o risiau ac i'r garej felly gallwn fynd drwy bopeth yn fy amser fy hun.

"Roedden ni wedi byw yn y tŷ am 37 mlynedd ac roedd pethau wedi bod lan yno bron mor hir â hynny. Roedd gennym ni hyd yn oed lyfrau Pilgrim's Progress, Atari a system gyfrifiadur Spectrum yno."

Unwaith yr oedd tîm yr Attic Project wedi clirio atig Linda, gallodd gael gwared â phethau pan oedd pethau'n gyfleus iddi. "Roedd yn rhwydd i mi roi pethau i ffrindiau, perthnasau a'r siop ail-ddefnydd newydd ac fe aeth llawer i'r domen hefyd. Mae'n siŵr mod i wedi mynd drwy ddau gant o fagiau du!

 "Rwy'n meddwl ei fod yn gynllun gwych."

Mae tŷ Linda bellach yn fwy diogel a mwy cysurus ac mae ganddi'r heddwch meddwl ychwanegol o wybod, pe digwyddai'r gwaethaf, fod ei chartref, y garej a'r atig yn daclus. "Rwyf mor falch y gallaf adael popeth yn glir ac mae'n fwy diogel yn y cartref i fi yn nawr. Os oes llai o bethau, rwy'n llai tebyg o syrthio.

"Beth fyddwn i'n ei ddweud wrth bobl sy'n meddwl am ddefnyddio'r Attic Project? Defnyddiwch ef! Gall pawb gael budd ac nid oes fawr o ddim byd am ddim y dyddiau hyn. Rwy'n sôn amdano wrth bawb rwy'n eu cwrdd. Rwy'n dweud 'Rwy'n meddwl ei fod yn wych; os ydych yn poeni am glirio eich lle, ffoniwch nhw!"

Mae'r Attic Project yn brosiect partneriaeth rhwng Gofal a Thrwsio a VCS Cymru a gyllidir gan y Gronfa Loteri Fawr. Mae'n cefnogi pobl ar draws Caerdydd, Bro Morgannwg a Chasnewydd.

Os hoffech fwy o wybodaeth ffoniwch Gofal a Thrwsio ar 0300 111 33 33.