Jane yn gwella gyda chymorth yr Attic Project ar ôl cael clun newydd

A hithau i fod i gael llawdriniaeth i osod clun newydd, atgyfeiriwyd Jane (69 oed) at yr Attic Project gan ei Therapydd Galwedigaethol, Lori. Gwyddai Jane y byddai hi angen ffrâm gerdded a baglau yn ei fflat wrth iddi wella wedi’r llawdriniaeth, felly roedd angen iddi ryddhau rhywfaint o le yn ei hystafell fyw. 

“Ar ôl imi symud i gartref llai, roeddwn yn dal i ddweud wrthyf fy hun y byddwn i’n mynd trwy’r bocsys i gyd, ond roeddwn yn gweithio amser llawn ac yn hercian o gwmpas y tŷ gyda chlun ddrwg. Does dim llawer o le i gadw pethau yn fy fflat, felly roedd popeth yn cael ei symud o hyd o bared i bost”

Cael cefnogaeth

“Wedi i Lori fy atgyfeirio, ffoniodd rhywun o’r Attic Project fi’n syth bin a dod i fy ngweld. Fe drefnon nhw i Pat, sy'n dasgmon, i symud bocsys i le storio y tu allan.  

“Roedd Pat yn hyfryd. Dim ond ychydig o bobl ydw i wedi eu gadael i mewn i fy fflat oherwydd embaras. Doedd Pat ddim yn feirniadol o gwbl.

“Symudodd e’r bocsys i’r lle storio, aeth a chabinet i ffwrdd, a gwnaeth le i mi symud fy silff lyfrau yn nes at y gegin. Fydda i ddim yn gallu cyrraedd y silffoedd uchaf yn y gegin yn ystod y cyfnod gwella, felly rwy’n defnyddio’r silff lyfrau fel pantri.”

Adre o'r ysbyty

“Daeth Lori i fy ngweld yn yr ysbyty. Dangosais luniau iddi o fy ystafell fyw. Doedd hi ddim yn gallu credu’r gwahaniaeth i’r ystafell a chymaint oedd hi wedi sirioli.

“Nawr ’mod i adre, mae gymaint yn haws mynd drwy fy mhethau. Rwy’n mynd trwy un bocs bob yn ail ddiwrnod. Oherwydd bod rhywun o’r Attic Project wedi bod yn cadw golwg arna i, mae hynny wedi rhoi dewrder i mi adael i bethau fynd.”

Gwell ansawdd bywyd

“Mae wedi gwneud cymaint o wahaniaeth. Roedd y bocsys yn fy llethu ac yn lladd fy ysbryd. Yn gyffredinol, mae wedi gwella fy ansawdd bywyd – mae’n swnio fel ystrydeb ond mae’n wir.

“Os ydych chi’n ystyried defnyddio’r Attic Project, peidiwch â phetruso dim. Mae’n un o’r penderfyniadau gorau wnes i erioed. Does dim rhaid teimlo embaras oherwydd maen nhw wedi gweld gwaeth - maen nhw wedi bod yn fy lle i!

“Maen nhw mor ddymunol. Wnes i erioed deimlo’n anniogel, sy’n bwysig pan fyddwch chi’n gadael ei bobl ddod i’ch cartref.

“Os ydych chi mewn trafferth, does dim rhaid ichi fod, mae cymorth ar gael.”