Attic Project yn helpu Richard adre o'r ysbyty

Yn dilyn strôc  yn 2015 a chyfres o broblemau iechyd, roedd Richard yn yr ysbyty mewn uned gofal diwedd oes yn 77 oed. I helpu Richard ddychwelyd adre, bu gwirfoddolwyr Attic Project yn cefnogi ei deulu i wneud lle ar gyfer ystafell wely ar y llawr isaf. Esboniodd ei wraig Katharine:

"Cyn y gallai Richard ddod adre o'r ysbyty, roedd angen ystafell wely lawr grisiau a lle ar gyfer symud ei gadair olwyn drwy'r gegin i'r ystafell fyw.

"Fodd bynnag, roedden ni wedi casglu llawer o bethau. Roeddem yn cael llawer o gysur ohonynt a chadw pethau 'rhag ofn'. Roedd yr ystafelloedd yn llawn i'r nenfwd. Mae gen i broblemau iechyd fy hun sy'n effeithio ar fy ngallu i symud, felly roedd clirio lle'n teimlo fel tasg lethol, wyddwn i ddim ble i gychwyn."

Cefnogaeth heb feirniadu

"Cyfeiriodd Therapydd Galwedigaethol Richard ni at Gofal a Thrwsio, Ymwelydd Cerris, Gweithiwr Achos Arbenigol o Gofal a Thrwsio, i drafod sut gallai Attic Project ein cefnogi. Roeddwn yn poeni am adael pobl i mewn i'r tŷ ac yn poeni beth fyddai pobl yn feddwl. Nid oedd Cerris yn feirniadol ac roedd yn cydymdeimlo a wnaeth i mi deimlo'n gysurus.

"Cefais fy mharu gyda dau o wirfoddolwyr, Karl a Tammy. Roedden nhw'n ddoniol, fel roedd ffrindiau'n dod yma. Er eu bod nhw'n bobl ifanc, roedd ganddyn nhw lawer o gydymdeimlad. Wnaethon nhw ddim gwneud i mi daflu unrhyw beth ond roedden nhw'n codi'r awydd ynof i wneud hynny.

"Fe wnaeth tacluso gyda nhw lawer o atgofion o'r gorffennol. Deuais o hyd i bethau sentimental o pan oedd y plant yn fach a lluniau o deulu Richard yr ydyn ni'n mynd i wneud collage ohonynt.

"Ar ôl i Karl a Tammy orffen eu lleoliad gwirfoddoli prifysgol, cefais fy mharu gyda Rob. Doedd e ddim yn beirniadu ac erioed yn wneud i mi deimlo cywilydd.

"Fe wnaethom gael gwared â chelfi, DVDs, offer cegin a llawer mwy. Fe wnaethom roi deg ar hugain ar fygiau o'r ystafell gefn i loches i'r digartref. Roedd yr elusen eisiau'r mygiau fel bod gan bobl rywbeth ar gyfer cael dishgled. Roedd gwybod fod pethau'n mynd i achos da yn ei gwneud yn rhwyddach i adael iddyn nhw fynd."

Richard yn medru dod adre

"Ers i'r gwirfoddolwyr ein helpu, rwy'n llawer mwy cysurus am gael pobl i ymweld â'r tŷ. Rwy'n teimlo mod i wedi cael fy hyfforddi yn ffyrdd Rob. Fe fyddai'n gofyn 'ydych chi angen hyn?' ac fe fyddwn innau'n penderfynu os oedd yn mynd i'r pentwr 'elusen', 'cadw' neu 'ailgylchu'. Mae wedi fy helpu i deimlo mwy mod i'n gallu tacluso fy nghartref ac rwy'n ceisio symud bag o bethau bob dydd nawr.

"Nawr mae gan Richard ystafell wely lawr grisiau gyda mynediad i ofalwyr i'w godi i gadair a'i gynorthwyo yn yr ystafell fyw. Mae cael Richard adre'n golygu popeth i ni, mae mor bwysig. Mae'n golygu y gall dreulio'r amser sydd ganddo ar ôl yng nghysur ei gartref ei hun gyda'i deulu o amgylch.

"Heb Brosiect Attic, ni fyddai Richard wedi medru dod nôl adre. Mae'n debyg y byddai wedi mynd i gartref gofal. Dwi ddim yn meddwl y gallwn fod wedi'i wneud ar fy mhen fy hun."

Mae Attic Project yn cefnogi pobl ar draws Casnewydd, Caerdydd a Bro Morgannwg. Mae'n brosiect partneriaeth rhwng Gofal a Thrwsio a VCS Cymru a chaiff ei gyllido gan Gronfa'r Loteri Fawr.

I gael mwy o wybodaeth ar p'un ai allai Attic Project eich cefnogi ffoniwch

0300 111 3333 neu ar gyfer cyfleoedd gwirfoddoli ewch I www.vcscymru.org.uk